دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، زمستان 1398، صفحه 1-20 
2. بررسی و ارزیابی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

صفحه 21-40

محمد نصر اصفهانی؛ غلامعلی معصومی نیا؛ راحله منتظر


7. رابطه بین تحصیلات زنان ورشد اقتصادی مطالعه موردی (کشورهای منتخب اسلامی)

صفحه 121-140

محمد شریف کریمی؛ کیومرث سهیلی؛ فرشته ابراهیمی