بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

ح

خ

د

ر

ز

 • زارعی، حمید [1] کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران
 • زارعی، حمید [1] کارشناس ارشد حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
 • زارعی، نسیبه [1] دانشجو دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
 • زارعی، نسیبه [1] کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • زبیری، هدی [1] استادیار دانشگاه مازندران
 • زرین نعل، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • زمانی، َشیوا [1] کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - ایران.
 • زمانیان، غلامرضا [1] استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • زمانی شبخانه، صابر [1] دانشگاه بوعلی سینا
 • زندیان، هادی [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی، دبیر آموزش و پرورش استان کردستان و مدرس حق التدریس پردیس شهید مدرس دانشگاه فرهنگیان
 • زندوانیان، احمد [1] عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه یزد
 • زنگی ابادی، پروانه [1] کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه یزد

س

ش

ص

ض

 • ضرونی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی، دانشگاه کردستان

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

م

ن

و

ه

ی

L

 • Lehr، Ulrike [1] Institute of Economic Structures Research (GWSmbH) Heinrichstr. 30, 49080 Osnabrück, Germany
 • Lutz، Christian [1] Institute of Economic Structures Research (GWSmbH) Heinrichstr. 30, 49080 Osnabrück, Germany

S