بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

ح

خ

د

ر

ز

 • زارع، ساسان [1] دکترای مدیریت، استادیار دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران
 • زارعی، حمید [1] کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران
 • زارعی، حمید [1] کارشناس ارشد حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
 • زارعی، نسیبه [1] کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • زارعی، نسیبه [1] گروه اقتصادکشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • زبیری، هدی [1] استادیار دانشگاه مازندران
 • زرین نعل، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • زمانی، َشیوا [1] کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - ایران.
 • زمانیان، غلامرضا [1] استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • زمانی شبخانه، صابر [1] دانشگاه بوعلی سینا
 • زندیان، هادی [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی، دبیر آموزش و پرورش استان کردستان و مدرس حق التدریس پردیس شهید مدرس دانشگاه فرهنگیان
 • زندوانیان، احمد [1] عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
 • زنگی ابادی، پروانه [1] کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه یزد
 • زهره وند، برزو [1] کارشناسی ارشد/ دانشگاه بوعلی سینا

س

ش

ص

ض

 • ضرونی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی، دانشگاه کردستان

ط

ع

غ

ف

ق

 • قادری، عباسعلی [1] دکترای مهندسی عمران، استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
 • قارلقی، سحر [1] دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان.
 • قاسم زاده، نگار [1] کارشناس ارشد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • قبادی، سارا [1] هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 • قربانی، حسین [1] کارشناس مطالعات اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی و مدرس دانشگاه
 • قریشی، سیدعباس [1] دانشجوی دکترای علوم سیاسی ، گروه علوم انسانی ، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت - ایران
 • قره بیگی، مصیب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی تهران
 • قزلباش، اعظم [1] دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
 • قزلباش، اعظم [1] دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، گروه علوم اقتصادی، دانشکده‌ علوم‌ اداری‌ و اقتصادی‌، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • قطب الدینی، محمد [1] کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • قلی پور، آرین [1] استاد دانشگاه تهران
 • قلی پور، محسن [1] گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • قویدل، صالح [1] دانشکده اقتصاد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه- ایران
 • قویدل سدهی، الهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی، گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم، قم، ایران.

ک

گ

ل

 • لطیفی رستمی، سیده معصومه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 • لهراسبی، امیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

م

ن

و

ه

ی

L

 • Lehr، Ulrike [1] Institute of Economic Structures Research (GWSmbH) Heinrichstr. 30, 49080 Osnabrück, Germany
 • Lutz، Christian [1] Institute of Economic Structures Research (GWSmbH) Heinrichstr. 30, 49080 Osnabrück, Germany

S