خلاصه آمار نشریه

تاریخ آغاز انتشار فروردین 1392
تناوب انتشار فصلنامه
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 301

درصد پذیرش

24

بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز)

5

متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز)

284
تعداد مشاهده مقاله 772,519
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 356,046
تعداد مقالات ارسال شده 1,204
تعداد مقالات پذیرفته شده 289
تعداد مقالات رد شده 757

تعداد نویسندگان

629
تعداد داوران 226
تعداد پایگاه های نمایه شده

13

 آئین‌نامه جدید نشریات علمی کشور

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 32، زمستان 1399، صفحه 1-200 

6. تاثیرمحیط کسب‌وکار بر توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی درکشورهای درحال‌توسعه

صفحه 121-140

10.30507/jmsp.2021.105738

علی کارشناسان؛ مسعود خیر اندیش؛ محسن محمدی خیاره؛ مژگان علیزاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر
شاپا چاپی
2345-2544
شاپا الکترونیکی
2345-2552

بانک ها و نمایه نامه ها