خلاصه آمار نشریه

تاریخ آغاز انتشار فروردین 1392
تناوب انتشار فصلنامه
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 334

درصد پذیرش

23

بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز)

5

متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز)

150
تعداد مشاهده مقاله 958,586
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 403,103
تعداد مقالات ارسال شده 1,335
تعداد مقالات پذیرفته شده 313
تعداد مقالات رد شده 851

تعداد نویسندگان

710
تعداد داوران 236
تعداد پایگاه های نمایه شده

13

آئین‌نامه جدید نشریات علمی کشور

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 35 - شماره پیاپی 3، پاییز 1400، صفحه 1-200 

4. الگوی تدابیر مهارگر فساد عرفی در سازمان های دولتی ایران

10.30507/jmsp.2021.263119.2179

حمیدرضا یاراحمدی؛ علی اصغر پورعزت؛ یوسف تقی پوریانی گیلانی؛ داود کیاکجوری


7. تحلیل مولفه‌های عدالت اقتصادی ایران

10.30507/jmsp.2021.286294.2249

محمدجواد عزتی؛ مرتضی عزتی؛ امیر حسین مزینی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها