خلاصه آمار نشریه

تاریخ آغاز انتشار فروردین 1392
تناوب انتشار فصلنامه
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 331

درصد پذیرش

23

بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز)

5

متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز)

150
تعداد مشاهده مقاله 930,481
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 394,202
تعداد مقالات ارسال شده 1,322
تعداد مقالات پذیرفته شده 310
تعداد مقالات رد شده 841

تعداد نویسندگان

705
تعداد داوران 234
تعداد پایگاه های نمایه شده

13

آئین‌نامه جدید نشریات علمی کشور

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 34، تابستان 1400، صفحه 210-443 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها