خلاصه آمار نشریه

تاریخ آغاز انتشار فروردین 1392
تناوب انتشار فصلنامه
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 302

درصد پذیرش

24

بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز)

5

متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز)

150
تعداد مشاهده مقاله 797,190
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 363,504
تعداد مقالات ارسال شده 1,224
تعداد مقالات پذیرفته شده 290
تعداد مقالات رد شده 766

تعداد نویسندگان

633
تعداد داوران 227
تعداد پایگاه های نمایه شده

13

آئین‌نامه جدید نشریات علمی کشور

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 32، زمستان 1399، صفحه 1-200 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر
شاپا چاپی
2345-2544
شاپا الکترونیکی
2345-2552

بانک ها و نمایه نامه ها