لیست داوران

نام داور

رتبه علمی

رشته تخصصی

سمت / سازمان

کد ارکید

حسن افراخته استاد جغرافیای انسانی ـ گرایش توسعه منطقه‌ای دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران 0000-0002-5077-7032
ابراهیم عباسی استاد مدیریت بازرگانی ـ گرایش حسابداری مالی  گروه مدیریت دانشگاه الزهرا،تهران،ایران 0000-0001-6156-2419
غلامرضا معمارزاده طهران دانشیار مدیریت دولتی ـ گرایش تشکیلات و روش‌ها  دانشکده مدیریت دانشگاه علوم تحقیقات تهران،تهران،ایران 0000-0001-9468-3241
دکتر احمد ودادی دانشیار مدیریت دولتی ـ گرایش منابع انسانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،تهران،ایران 0000-0003-1110-5281
دکتر امیرحسین امیرخانی دانشیار مدیریت دولتی ـ گرایش منابع انسانی  دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب،تهران،ایران 0000-0003-3250-8178
طیبه عباسی استادیار مدیریت دولتی ـ گرایش خط‌مشی‌گذاری عمومی  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،تهران،ایران 0000-0001-7596-9447
سیدمحمد میرجبرییلی مربی مدیریت دولتی ـ تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی  مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه علوم تحقیقات،تهران،ایران  0000-0002-1356-6906
مریم خلیلی عراقی استادیار مدیریت بازرگانی ـ گرایش مالی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران،تهران،ایران 0000-0001-5016-2997
هانیه آرزمجو استادیار مدیریت بازرگانی ـ گرایش منابع انسانی و رفتار سازمانی  گروه مدیریت و علوم اجتماعی پژوهشگاه نیرو،تهران،ایران 0000-0003-0894-3081
ابراهیم عباسی استاد مدیریت بازرگانی ـ گرایش حسابداری مالی  گروه مدیریت دانشگاه الزهرا،تهران،ایران 0000-0001-6156-2419
محمدحامد دهقان‌پور مربی مدیریت دولتی ـ تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی  دانشکده مدیریت دانشگاه علوم تحقیقات،تهران،ایران 0000-0002-9590-5325
آرمان احمدی‌زاد استادیار مدیریت ـ گرایش سیستم‌ها  دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان سنندج،کردستان 0000-0003-3807-7663
محمدجعفر جوادی‌ارجمند دانشیار علوم سیاسی ـ گرایش مسائل ایران  گروه علوم سیاسی  دانشگاه تهران،تهران،ایران 0000-0001-5671-1723
سعید اخوان استادیار علوم سیاسی ـ گرایش سیاست‌گذاری عمومی  علوم سیاسی دانشگاه تهران،تهران،ایران 0000-0003-3615-192X
سیدعباس قریشی مربی علوم سیاسی ـ گرایش اندیشه سیاسی علوم سیاسی ـ دانشگاه آزاد واحد بافت،بافت،یزد  0000-0002-4862-8142
افشین شامیری‌شکفتی مربی علوم سیاسی ـ گرایش روابط بین‌الملل  روابط بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس تهران،تهران،ایران 0000-0002-6508-9574
محمد کاکاوند استادیار فقه و اصول معارف اسلامی دانشگاه ملایر،ملایر،همدان 0000-0003-0748-8507
احمد محسنی استادیار دکتری کشاورزی ـترویج کشاورزی   دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد گرمسار،گرمسار،تهران 0000-0002-7359-8838
سعیده صفری استادیار علوم اقتصادی ـ گرایش اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد سنجی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،تهران،ایران 0000-0002-2853-3613
هادی کشاورز استادیار علوم اقتصادی ـ گرایش اقتصاد پولی  دانشگاه خلیج فارس ـ دانشکده کسب و کار واقتصاد 0000-0002-0267-1823
حسن گلمرادی استادیار علوم اقتصادی ـ گرایش نظری، پول و بانک ، بین الملل  موسسه عالی آموزش بانکداری ایران،تهران،ایران 0000-0001-6279-1336
ابراهیم انواری دانشیار علوم اقتصادی ـ گرایش اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد سنجی  دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز 0000-0002-6050-8645
علی شهابی مربی علوم اقتصادی ـ گرایش اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد سنجی  علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران 0000-0001-8302-6799
زهرا خشنود استادیار علوم اقتصادی ـ گرایش پول و بانک، بین‌الملل  پژوهشکد پولی و بانکی،تهران،ایران 0000-0001-6837-7507
مهدی سراوانی استادیار علوم اقتصادی ـ گرایش بازاریابی و اقتصاد کشاورزی  گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل زابل،زابل 0000-0002-4577-2237 
نوروز هاشم‌زهی استادیار جامعه‌شناسی ـ گرایش ارتباطات  علوم اجتماعی دانشکده جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق،تهران،ایران 0000-0001-9593-0849
اصغر میرفردی دانشیار جامعه‌شناسی ـگرایش توسعه  علوم اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز،شیراز 0000-0002-1219-4485
سیددرید موسوی‌مجاب استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی  دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهران،تهران،ایران 0000-0003-3906-5744
محمدجعفر حبیب‌زاده استاد حقوق کیفری و جرم شناسی  دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهران،تهران،ایران 0000-0003-0024-3507