سیاست‌های راهبردی و کلان (JMSP) - بانک ها و نمایه نامه ها