سیاست‌های راهبردی و کلان (JMSP) - راهنمای نویسندگان