سیاست‌های کلی نظام

کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای اجرای وظایف نظارتی خود اقدام به تهیه و بروز رسانی سیاست‌های کلی نظام نموده است. لذا پژوهشگران گرامی می‌توانند از پیوند زیر جهت بهره برداری استفاده نمایند.

سیاست‌های کلی نظام