بررسی موانع استقرار ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمانهای دولتی

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

10.32598/JMSP.7.4.4

چکیده

زندگی در دنیای امروز با ظهور فناوری اطلاعات ارتباطات سبب ایجاد مزیت رقابتی شده و در این میان دولت الکترونیک بارزترین نمونه آن است که سازمانها و نهادهای دولتی درصدد استفاده از آن در جهت سهولت در ارائه خدمات و کسب رضایت مشتریان هستند. علیرغم همه تلاشهای صورت گرفته در سالهای اخیر برای پیاده سازی دولت الکترونیک هنوز استقرار دولت الکترونیک با چالشها و موانع متعددی روبروست. پژوهش حاضر در راستای شناسایی موانع عدم استقرار کامل دولت الکترونیک در شهرداری تهران انجام که پس از بررسی مبانی نظری پژوهش، ده عامل موثر از تحقیقات گذشته در سازمانهای مختلف شناسایی و در شهرداری تهران بررسی شده است. پژوهش حاضر نیمه اکتشافی و فاقد فرضیه است پرسشنامه بر اساس ده سوال پژوهش، تنظیم و بین کارکنان شهرداری تهران توزیع شده که داده های بدست آمده از طریق آزمونهای)کلموگروف- اسمیرنف، تحلیل عاملی تأییدی و آزمون تی-تست(با استفاده از نرم افزارSPSS و AMOS تحلیل شده است. نتایج آزمون ضمن تأیید تأثیر تمامی ده عامل، به ترتیب عوامل انسانی، مدیریتی، محیطی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، سازمانی، امنیتی، فنی و سیاسی بیشترین مانع در استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

a study an barriers the implementing article No 38th management of civil service

نویسندگان [English]

  • isa jamshidi 1
  • abdollah majidi 2
  • nasrin akhondi 2
1 Graduated Master of Public Administration, Islamic Azad University, Tehran Research Sciences Branch
2 Azad University, Science Research Branch
چکیده [English]

Living in today's world with the appearance of communication and information technology caused the development of competitive advantage and in the meantime the Electronic Government is the most striking example of it from which the state institutions and organizations are going to use in order to facilitate the services and obtain the customer's satisfaction.
In spite of the entire endeavor made to implement the Electronic Government in recent years, the complete establishment of it has faced many challenges and obstacles.
This survey has been done to identify the obstacles of the establishment of the Electronic Government in Tehran municipality in which after assessing the theoretical basis of survey, ten effective factors (from past researches) in different organizations have been identified and evaluated in Tehran Municipality.
Present research is semi-exploratory and without assumption.
The questionnaire designed according to ten questions of the survey and distributed among the personnel of Tehran Municipality and the examination of the model has done by SPSS and AMOS software (kolmogorov-smirnov, confirmatory factor analysis and T-Test).
The results confirm the effects of all these ten factors included: human factors, management factors, environmental, financial, social, cultural, organizational, security, technical and political factors. The results show that these 10 factors are the most important and powerful obstacles in establishment of the Electronic Government in Tehran Municipality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Government
  • inter-organizational barriers
  • external barriers
  • Electronics City