ارزیابی رابطه مصرف انرژی و آلودگی با رشد اقتصادی در راستای سیاست‌های کلی محیط زیست

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد-ایران

2 دانشجو دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد-ایران

10.32598/JMSP.7.4.1

چکیده

در این مطالعه سعی بر آنست که به بررسی ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و انتشار کربن دی اکسید و مصرف سوخت‌های فسیلی در کوتاه مدت و بلندمدت، بدون پیش قضاوت در مورد درون زا یا برون زا بودن هریک پرداخته شود. همچنین تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات و واردات بر هریک از متغیرهای رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار کربن دی اکسید به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، انتشار سرانه کربن دی اکسید، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، میزان صادرات و واردات و مصرف انرژی‌های فسیلی در دوره‌ی زمانی 1970 تا 2015 استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع عکس العمل تحریک حاکی از وجود ارتباط دو طرفه میان هریک از متغیرهای مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی و انتشار کربن دی اکسید می‌باشد. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس حاکی از آن است که در بلندمدت از بین متغیرهای مورد بررسی، رشد اقتصادی دوره‌ی گذشته، صادرات و سرمایه-گذاری مستقیم خارجی بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی دارند و رشد اقتصادی و صادرات بیشترین اثرگذاری بر میزان انتشار کربن دی اکسید را خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the relationship between energy consumption and pollution with economic growth in line with overall environmental policies

نویسندگان [English]

  • mohammadreza kohansal 1
  • mahsa Bahraminasab 2
1 Faculty Member of Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad-Iran
2 Ph.D. student of Agricultural Economics - ferdowsi University- Iran
چکیده [English]

in this study, we try to examine the interrelationship between economic growth and carbon dioxide emissions and fossil fuel energy consumption in the short and long run, Without prejudging the endogenous or exougenous nature of each one. Also, the effect of foreign direct investment and exports and imports on each of the variables of economic growth, energy use and carbon dioxide emissions was investigated separately. For this purpose, gross domestic product per capita, per capita carbon dioxide, foreign direct investment, energy use (oil equivalent) export and import levels were used during the period from 1970 to 2015. The results of impuls response functions indicate that there is a two-way relationship between each of the variables of energy consumption and GDP and carbon dioxide emission. Also, the results of variance decomposition indicate that in the long run, among the variables studied, last year's economic growth, export and direct foreign investment have the greatest impact on GDP. and The amount of last year's CO2 emission, economic growth and export will have the greatest impact on carbon dioxide emissions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CO2 emission
  • energy consumption
  • Economic Growth
  • Vector Auto Regression