دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، بهار 1398 
2. تأثیر جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه

صفحه 30-45

علی فقه مجیدی؛ شهلا صمدی پور؛ فریبا سلامی


4. اثر انواع سرمایه بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران

صفحه 66-85

پروانه کمالی دهکردی؛ علی نظری زانیانی؛ سید نظام الدین مکیان؛ فاطمه دهقانی شاهزاده بیگمی


5. تأثیر رقابت‌پذیری بر عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال‌توسعه و توسعه‌یافته

صفحه 86-107

آرش رفاح کهریز؛ یوسف محمدزاده؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ نیر هاشمی برنج ابادی؛ نگار قاسم زاده


7. نقش توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران

صفحه 124-141

الهام بهرامی؛ داود بهبودی؛ محمد رضا سلمانی بیشک؛ مصطفی شکری