رابطه بین تحصیلات زنان ورشد اقتصادی مطالعه موردی (کشورهای منتخب اسلامی)

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاددانشکده علوم اجتماعی. دانشگاه رازی

2 عضو هیات علمی گروه اقتصاددانشکده علوم اجتماعی .دانشگاه رازی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد. دانشکده علوم اجتماعی .دانشگاه رازی

10.32598/JMSP.7.4.7

چکیده

آموزش‌و پرورش به عنوان یکی از ارکان اساسی دستیابی به توسعه اقتصادی که باعث شکوفایی استعدادها و ارتقای کیفیت نیروی انسانی می‌گردد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مقابل تبعیض جنسیتی در برخورداری از آموزش‌و پرورش می‌تواند مانعی جدی در دستیابی جوامع به رشد وتوسعه اقتصادی باشد. براین اساس می‌توان مطالعه در مورد تحصیلات زنان و نقش آن در توسعه اقتصادی را از همین دیدگاه مورد توجه قرارداد. این پژوهش به تحلیل و بررسی نقش تحصیلات زنان در رشد اقتصادی در 13کشور منتخب اسلامی شامل ایران، ترکیه، اندونزی، پاکستان، قطر، الجزایر، لبنان، مصر، مراکش، تاجیکستان، بنگلادش، عربستان سعودی و قرقیزستان در فاصله سال‌های (2014-2000) با استفاده از مدل پانل دیتای پویا و روش‌های تخمین حداقل مربعات اصلاح‌شده (FMOLS) و حداقل مربعات پویا (DOLS) پرداخته است. معیار ما برای انتخاب این کشورها در دسترس بودن داده های آماری آن‌ها بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده می شود تحصیلات زنان اثر مثبت و معناداری بر رشد تولید ناخالص داخلی در این کشورها داشته است. لذا با توجه به توصیف نظری و آماری صورت گرفته در این مطالعه، لازم است در این کشورها با اتخاذ سیاست‌های مناسب جهت توسعه علمی به‌ منظور رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌ های متناسب در زمینه آموزش زنان صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship between women’s education and economic growth (case study selected Islamic countries)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sharif Karimi 1
  • Kiomars Sohaili 2
  • freshteh ebrahimi 3
1 Department of Economics, Faculty of Social Sciences, Razi University
2 Department of Economics, Faculty of Social Sciences, Razi University
3 MA in Economics, Faculty of Social Sciences, Razi University
چکیده [English]

Education and education are essential as one of the key pillars of economic development that boosts talent and improves the quality of manpower. Against gender discrimination in education and training can be a serious obstacle to the achievement of societies for economic growth and development. Accordingly, one can consider the study of women's education and its role in economic development from this point of view. This research analyzes the role of women's education in economic development in 13 selected Islamic countries including Iran, Turkey, Indonesia, Pakistan, Qatar, Algeria, Lebanon, Egypt, Morocco, Tajikistan, Bangladesh, Saudi Arabia and Kyrgyzstan between 2000 and 2014) Using the dynamic data panel model and modified least squares estimation methods (FMOLS) and dynamic least squares (DOLS) methods. Our criterion for choosing these countries is the availability of statistical data. According to the results, women's education has had a positive and significant effect on GDP growth in these countries. Therefore, in view of the theoretical and statistical descriptions of this study, it is necessary to adopt appropriate policies for the development of science in order to promote economic growth in these countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's Education
  • Economic Growth
  • Islamic Selected Countries
  • Dynamic Panel Data