رابطه متقابل مدیریت استراتژیک با گردشگری در عصر جهانی شدن

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 دانشیار و عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

10.32598/JMSP.7.4.8

چکیده

امروزه در جهان برای توسعه صنعت گردشگری برنامه‌ریزی استراتژیک گردشگری امری غیرقابل انکار است. اجرای استراتژی توسعه برای گردشگری بوسیله عملکرد مدیریت استراتژیک گردشگری تعیین می‌شود. مدیریت استراتژیک یک فرایند فعال دستیابی به سازگاری بلندمدت در زمینه مربوطه در برنامه-ریزی محیط گردشگری می‌باشد.مدیریت استراتژیک اساساً دارای تمام ویژگیهای لازمی می‌باشد که وعده کارایی و اثربخشی در دستیابی به اهداف توسعه گردشگری را می‌دهد.این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی ضمن تحلیل وضعیت کنونی گردشگری ایران، به شکل و وضعیت گردشگری در عصر جهانی شدن می‌پردازد.با بیان اینکه با استفاده از مدیریت استراتژیک می‌توان قدم‌های بهتری برای آینده صنعت گردشگری برداشت و با اتکاء به ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و نقاط قوت، می توان با بینش بهتری به آینده نگریست. نتایج تحقیق حاکی از آن است که دولت باید زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی در توسعه زیرساخت های گردشگری را فراهم ساخته و امنیت لازم را برای مسافران خارجی مهیا سازد و زمینه ورود آسانتر آنها به کشور را فراهم کند. در پایان به ارائه راهکارهایی برای توسعه گردشگری در آینده یا عصر جهانی شده اقدام گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic Management Relationships with Tourism in the Age of Globalization

نویسندگان [English]

  • mohammadreza amiri fahlyiani 1
  • saeed maleki 2
1 Ph.D. student of Geography & Programming Department و Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
2 Assistant Professor & Faculty member of Geography & Programming Department , Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

Within the world of tourism development, it is indisputable for strategic planning of tourism, especially for defining and existence of a development strategy for tourism. The implementation of the development strategy for tourism is determined by the functioning of strategic management in tourism. Strategic management is a proactive process of achieving long-term compatibility of the corresponding field in planned tourism environment. This management is a profitable way for implementation of priority development goals in tourism, set by the national economy, which is affected by tourism development. Strategic management basically has all the necessary features that promise efficiency and effectiveness in achieving development goals in tourism. This study emphasizes the role of strategic management in development tourism and Analysisthe current state of tourism in Iran, andPays to status of tourism in the age of globalization. And expressed that the use of strategic management can take steps to better future for the tourism industry And relying on the capacities, capabilities and current strengths, we look to the future with a better insight and building on the strengths of the tourism industry' re designed, organized and polished, The results show that tourism is essentially integrated with other economic sectors and therefore Cannot be individually taken into consideration of tourism Process with other indicators shaping the future of the world..

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • Strategic management of tourism
  • innovation in tourism
  • Tourism Marketing