دوره و شماره: دوره 11، شماره 42 - شماره پیاپی 2، تیر 1402، صفحه 208-400 
مفهوم‌سازی و کاربست دولت ناب، فراروی تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری

صفحه 356-383

10.30507/jmsp.2022.354693.2469

فاضل سیدی؛ مرتضی موسی خانی؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ شهرزاد طیاران