تجربه زیسته استانداران در مدیریت جهادی بحران جنگ تحمیلی در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت دفاعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

10.30507/jmsp.2022.348390.2447

چکیده

هدف پژوهش بدست آوردن الگوی عمل استانداران در پشتیبانی از جنگ تحمیلی است. راهبرد پژوهش پدیدارشناسی، ابزار گردآوری مصاحبه نیمه باز و مشارکت‌کنندگان استانداران دوره جنگ بودند که به طور هدفمند پس از 10 مصاحبه با اشباع نظری رسید. داده ها با نرم افزار MAXQDA و سبک کلایزی تحلیل شد. صـحت نتایج با بازبینی و تأیید متن مصاحبه به وسیله مشارکت کنندگان و مراجعه با اسناد تاریخی تقویت شد.

نتایج نشان داد ایدئولوژی برکنشگری استانداران در جنگ تاثیرگذار بوده است. تأمین ماشین آلات، تجهیزات، مهمات و تدارکات جنگ در تجربه زیسته استانداران گزارش شده است. اداره آوارگان و مهاجران و جنگ زدگان، تأمین مالی و تأمین خسارات و تخریب ها، امنیت نقاط بمباران و موشک باران شده، تقویت روحیه رزمندگان، آموزش و اعزام نیرو، اطلاع رسانی به مردم و سلسله مراتب از تجربه زیسته استانداران در مدیریت بحران جنگ تحمیلی بوده است.

تجربه زیسته استانداران تمرکز و انسجام و یک دست کردن ساختار قدرت در این دوره را نشان داد. جناح مذهبی توانست با سازماندهی نیروهای مردمی و تهاجم های پی در پی به ارتش بعثی عراق و مقاومت هشت ساله با پذیرش قطعنامه سازمان ملل از سقوط انقلاب و شکست در جنگ جلوگیری کرده و به جنگ تحمیلی پایان دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The lived experience of the governors in the jihadist management of the imposed war crisis in order to realize the general policies of the resistance economy

نویسندگان [English]

  • Nowruz Hashem Zehi 1
  • Rasoul Yahai 2
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University East Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Master of Defense Management, Faculty of Humanities, AJA Command and Headquarters University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to obtain a model of governors' action in support of the imposed war. Phenomenological research strategy was a tool for collecting semi-open interviews and participants of wartime governors, which was purposefully achieved after 10 interviews with theoretical saturation. Data were analyzed using MAXQDA software and Klaizi style. The accuracy of the results was strengthened by reviewing and confirming the text of the interview by the participants and referring to historical documents.

The results showed that the ideology of governor's reaction was effective in the war. The supply of machinery, equipment, ammunition and war supplies has been reported in the lived experience of governors. Management of refugees, migrants and war victims, financing and providing damage and destruction, security of bombing points and rain rockets, strengthening the morale of fighters, training and deployment, informing the people and the hierarchy of governors' experience in managing the imposed war crisis have been.

The lived experience of the governors showed the focus and coherence and unification of the power structure in this period. The religious faction was able to prevent the fall of the revolution and defeat in the war by organizing popular forces and successive attacks on the Ba'athist army in Iraq and the eight-year resistance by adopting a UN resolution and ending the imposed war.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imposed War
  • Governors
  • Islamic Revolution
  • Crisis Management
  • Ideology