تجربۀ زیستۀ استانداران در مدیریت جهادی بحران جنگ تحمیلی در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران

2 کارشناسی‌‌ارشد مدیریت دفاعی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش به‌دست آوردن الگوی عمل استانداران در پشتیبانی از جنگ تحمیلی است. راهبرد پژوهش پدیدارشناسی، ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبۀ نیمه‌باز و مشارکت­کنندگان استانداران دورۀ جنگ بودند که به‌طور هدفمند پس از ده مصاحبه به اشباع نظری رسید. داده‌ها با نرم‌افزار مکس‌کیودا و سبک کلایزی تحلیل شد. صـحت نتایج با بازبینی و تأیید متن مصاحبه به‌وسیلۀ مشارکت‌کنندگان و مراجعه به اسناد تاریخی تقویت شد. نتایج نشان داد ایدئولوژی بر الگوی کنشگری استانداران در جنگ اثرگذار بوده است. تأمین ماشین‌آلات، تجهیزات، مهمات و تدارکات جنگ در تجربۀ زیستۀ استانداران گزارش شده است. ادارۀ آوارگان و مهاجران و جنگ‌زدگان، تدارک مالی و تأمین خسارات و تخریب‌ها، امنیت نقاط بمباران و موشک‌باران ‌شده، تقویت روحیۀ رزمندگان، آموزش و اعزام نیرو، اطلاع‌رسانی به مردم و سلسله‌مراتب از تجربۀ زیستۀ استانداران در مدیریت بحران جنگ تحمیلی بوده است. تجربۀ زیستۀ ایشان بیانگر تمرکز و انسجام و یکدست کردن ساختار قدرت با استفاده از ظرفیت مردم در این دوره بوده است. جناح مذهبی توانست با وجود تحریم‌های اقتصادی خارجی، با سازمان‌دهی نیروهای مردمی و تهاجم‌های پی‌درپی به ارتش بعثی عراق و مقاومت نظامی و اقتصادی هشت‌ساله، با پذیرش قطعنامۀ سازمان ملل از سقوط انقلاب و شکست در جنگ جلوگیری کند و به جنگ تحمیلی پایان دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Lived Experience of the Governors in the Jihadist Management of the Imposed War Crisis in Order to Realize the General Policies of the Resistance Economy

نویسندگان [English]

  • Nowruz Hashem Zehi 1
  • Rasoul Yahai 2
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University East Tehran Branch, Tehran, Iran
2 MA of Defense Management, Faculty of Humanities, AJA Command and Headquarters University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to suggest a model of governors’ performance during the imposed war between Iran and Iraq. The approach is phenomenological, and the data was gathered through semi-structured interview and personal data from the participants who were involved during the war. After 10 interviews, the data was saturated, which were fed into MAXQDA and analyzed through Collaizi method. The validity of the findings was reviewed by the participants and confirmed through reference to the historical documents. The findings showed that ideology was very effective on the agency of the governors during the war. They referred to providing machines, equipment, ammunition, and logistics of the war. Some of their lived experience was managing war-damaged people and migrants, financial support and damage control, security of the bombarded areas, supporting the soldiers’ spirit, teaching and missioning the forces, informing people and the higher commanders. These lived experiences indicated a focus and coherence within the power structure benefiting from people’s support at the time. The religious body of the society could finish the war through people’s organization despite the foreign economic sanctions and constant attack from the Iraqi forces. They could prevent the fall of the revolution and defeat through eight-year military and economic sanctions, accepting the united nations resolution. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imposed war
  • lived experience
  • governors
  • Islamic revolution
  • jihadi management
  • ideology
  • resistance economy
Abedi, H. (2010). Research method of phenomenology in medical sciences. Rahbord, 19(54), 207-224. (Persain)
Abedi, Z., & Keshavarz Shokri, A. (2017). Thought, structure, and management of Islamic revolution committees. Journal of Political Sociology of Islamic World, 5(11), 123-148. (Persain)
Akhavan Mofrad, H. (2001). Revolutionary ideology, Imam Khomeini, reviving shiat. Ghebesat, 22, 50-58. (Persain)
Archive of Islamic Republic of Iran. An interview with Ahmad Alam Al-Hoda. No. 31112. (Persain)
Basiri, M., Tavakolnia, M., & Najafi, D. (2013). Crisis management model within Imam Khomeini’s thoughts. Journal of Political Sciences, 9(1), 117-138. (Persain)
Bonyadi Naeeni, A., & Kamfiroozi, M. (2015). Effect of Jihadi management to establish resistance economy through Vicor’s Fuzzy method. Tomorrow’s Management, 44(14). (Persain)
Hasani, M., & Kajvari, J. (2016). Resistance economy in holy defense, analyzing the experience of the defense and its impact on resistance economy. Tehran: Imam Sadegh Basij Press. (Persain)
Hezaveyi, M., & Ziraki Heidari, A. (2014). Resistance economy, symbol of Jihadi management in political economy. Journal of Islamic Revolution, 11(37), 9-26. (Persain)
Hosseinpour, D., Rezaeemanesh, B., & Mohammadi Siahboomi, H. (2016). The relationship between Jihadi management and resistance economy strategies. Journal of Research and Economic Policies, 24(79), 99-122. (Persain)
Huntington, S. (1996). Political structure in developing countries (translated into Farsi by Mohsen Salasi). Tehran: Science Press. (Persain)
Khajesarvi, Gh. (2003). Political competition and political stability in Islamic republic of Iran. Tehran: Center of Islamic Revolution Documents. (Persain)
Leininger, M., & McFarland, M. R. (2002). Trancultural Nursing (3rd ed.). NewYork: Graw-Hill, Medical Pub.
Mirtorabi, S. (2018). The process of government building in Iran after the Islamic revolution from the historical institutionalizing perspective. Journal of Political Sociology in Iran, 1(1), 27-51. (Persain)
Mofid, K. (2003). Economic expenses in Iran-Iraq war (translated into Farsi by Dariush Ghanbari). Journal of Holy Defense Studies, 2(5), 21-49. (Persain)
Mohammadpour, A. (2015). Qualitative research method in ani-method. Tehran: Teif Negar.
Momeni, F. (2020). Instagram lectures. (Persain)
Mosali Nezhad, A. (2012). Crisis management in regional conflicts: the case of the imposed war. Journal of Social Development in Iran, 5(1), 49-65. (Persain)
Naderifar, A., Pourkiani, M., Zayandeh Roudi, M., Sheiki, A. (2019). Indexes of Jihadi management. Public Policy Making in Management, 10(34), 87-103. (Persain)
Nazari, Y., Manteghi, M., Taghizadeh, Gh., & Tavakoli, Gh. (2018). A model for Jihadi management in defense industry of Iran through resistance economy. Journal of Strategic Defense, 16(4), 1-32. (Persain)
Rahimi, H. (1982). Islamic revolution and revolutionary institutions. Journal of Revolutionary University, 15, 58-61. (Persain)
Smith, B. (2008). Governmentalizing in third world countries, political issues in developing conditions (translated into Farsi by Ahmadi Saee and Saeed Mirtorabi). Tehran: Ghomes. (Persain)
Soltani Nezhad, A., & Soltani Nezhad, A. (2015). The role of crisis management in decreasing the damage of social centers in Iran-Iraq war. Politics of Defense, 23(4), 191-218. (Persain)
Tamande, Sh., Malaeke, H., & Agharabparast, M. (2021). Analyzing the role of political elites within the development process considering the Jihadi thought and management within the first decade of Islamic revolution. Journal of Contemporary Islamic Thought, 7(13), 41-73. (Persain)
Torabi, Y. (2015). An interview about Islamic revolution committees.
Valdan, E. (2017). The impact of sanction on Iran’s economy in the model of economic war. Journal of Economic Resistance. (Persain)
Zare Mirakabadi, Gh. (2016). Managers of Islamic Republic of Iran, a focus on managers in the holy defense. Tehran: Political Courier. (Persain)