لیست داوران

نام داور

رتبه علمی

رشته تخصصی

سمت / سازمان

کد ارکید

Publons

حسن افراخته استاد جغرافیای انسانی ـ گرایش توسعه منطقه‌ای دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران 0000-0002-5077-7032  
ابراهیم عباسی استاد مدیریت بازرگانی ـ گرایش حسابداری مالی  گروه مدیریت دانشگاه الزهرا،تهران،ایران 0000-0001-6156-2419  
دکتر احمد ودادی دانشیار مدیریت دولتی ـ گرایش منابع انسانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،تهران،ایران 0000-0003-1110-5281  
حامد محمدی مربی مدیریت دولتی ـ گرایش منابع انسانی دکتری مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه علوم تحقیقات تهران، ایران 0000-0002-2087-3883 https://publons.com/researcher/4826606/hamed-mohammadi/publications/
دکتر امیرحسین امیرخانی دانشیار مدیریت دولتی ـ گرایش منابع انسانی  دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب،تهران،ایران 0000-0003-3250-8178  
رقیه رجبی فرجاد دانشیار مدیریت دولتی ـ گرایش منابع انسانی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت منابع انسانی ـ دانشگاه علوم انتظامی امین ـ تهران ـ ایران 0000-0003-3569-4834 https://publons.com/researcher/AAA-1626-2022/
محمدتقی ضیایی‌بیگدلی استادیار مدیریت دولتی ـ گرایش مالی عضو هیأت علمی دانشگده مدیریت دانشگاه خوارزمی ـ تهران ـ ایران 0000-0001-5168-5917  
طیبه عباسی استادیار مدیریت دولتی ـ گرایش خط‌مشی‌گذاری عمومی  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،تهران،ایران 0000-0001-7596-9447  
سیدمحمد میرجبرییلی مربی مدیریت دولتی ـ تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی  مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه علوم تحقیقات،تهران،ایران  0000-0002-1356-6906 https://publons.com/researcher/4412647/seeyed-mohmmad-mirjebreili/
مریم خلیلی عراقی استادیار مدیریت بازرگانی ـ گرایش مالی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران،تهران،ایران 0000-0001-5016-2997  
هانیه آرزمجو استادیار مدیریت بازرگانی ـ گرایش منابع انسانی و رفتار سازمانی  گروه مدیریت و علوم اجتماعی پژوهشگاه نیرو،تهران،ایران 0000-0003-0894-3081  
ابراهیم عباسی استاد مدیریت بازرگانی ـ گرایش حسابداری مالی  گروه مدیریت دانشگاه الزهرا،تهران،ایران 0000-0001-6156-2419  
محمدحامد دهقان‌پور مربی مدیریت دولتی ـ تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی  دانشکده مدیریت دانشگاه علوم تحقیقات،تهران،ایران 0000-0002-9590-5325  
محمدمحسن اشرف‌پور استادیار مدیریت دولتی ـ گرایش مالی دکتر مدیریت دولتی ـ دانشکده مدیریت ـ دانشگاه  0000-0002-3867-8656 https://publons.com/researcher/4237095/mohsen-ashrafpour/
آرمان احمدی‌زاد استادیار مدیریت ـ گرایش سیستم‌ها  دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان سنندج،کردستان 0000-0003-3807-7663  
غلامرضا معمارزاده طهران دانشیار مدیریت دولتی ـ گرایش تشکیلات و روش‌ها عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علوم تحقیقات تهران 0000-0001-9468-3241  
محمدجعفر جوادی‌ارجمند دانشیار علوم سیاسی ـ گرایش مسائل ایران  گروه علوم سیاسی  دانشگاه تهران،تهران،ایران 0000-0001-5671-1723  
سعید اخوان استادیار علوم سیاسی ـ گرایش سیاست‌گذاری عمومی  علوم سیاسی دانشگاه تهران،تهران،ایران 0000-0003-3615-192X  
سیدعباس قریشی مربی علوم سیاسی ـ گرایش اندیشه سیاسی علوم سیاسی ـ دانشگاه آزاد واحد بافت،بافت،یزد  0000-0002-4862-8142  
افشین شامیری‌شکفتی مربی علوم سیاسی ـ گرایش روابط بین‌الملل  روابط بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس تهران،تهران،ایران 0000-0002-6508-9574  
محمد کاکاوند استادیار فقه و اصول معارف اسلامی دانشگاه ملایر،ملایر،همدان 0000-0003-0748-8507  
احمد محسنی استادیار دکتری کشاورزی ـترویج کشاورزی   دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد گرمسار،گرمسار،تهران 0000-0002-7359-8838  
سعیده صفری استادیار علوم اقتصادی ـ گرایش اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد سنجی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،تهران،ایران 0000-0002-2853-3613  
هادی کشاورز استادیار علوم اقتصادی ـ گرایش اقتصاد پولی  دانشگاه خلیج فارس ـ دانشکده کسب و کار واقتصاد 0000-0002-0267-1823  
حسن گلمرادی استادیار علوم اقتصادی ـ گرایش نظری، پول و بانک ، بین الملل  موسسه عالی آموزش بانکداری ایران،تهران،ایران 0000-0001-6279-1336  
ابراهیم انواری دانشیار علوم اقتصادی ـ گرایش اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد سنجی  دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز 0000-0002-6050-8645  
علی شهابی مربی علوم اقتصادی ـ گرایش اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد سنجی  علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران 0000-0001-8302-6799  
زهرا خشنود استادیار علوم اقتصادی ـ گرایش پول و بانک، بین‌الملل  پژوهشکد پولی و بانکی،تهران،ایران 0000-0001-6837-7507  
مهدی سراوانی استادیار علوم اقتصادی ـ گرایش بازاریابی و اقتصاد کشاورزی  گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل زابل،زابل 0000-0002-4577-2237   
مهدیه مسنن‌مظفری مربی دکترای اقتصاد کشاورزی، گرایش منابع طبیعی دانش‌آموخته دکتری رشته اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد دانشگاه زابل 0000-0002-6916-2150  
نوروز هاشم‌زهی استادیار جامعه‌شناسی ـ گرایش ارتباطات  علوم اجتماعی دانشکده جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق،تهران،ایران 0000-0001-9593-0849  
اصغر میرفردی دانشیار جامعه‌شناسی ـگرایش توسعه  علوم اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز،شیراز 0000-0002-1219-4485  
الهام واقفی مربی جامعه‌شناسی ـ جامعه شناسی مسائل ایران گروه علوم اجتماعی دانشکده جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان شیراز ایران 0000-0002-6180-4470  
سیددرید موسوی‌مجاب استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی  دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهران،تهران،ایران 0000-0003-3906-5744  
سارا رستمی استادیار حقوق بین‌الملل عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه پیام نور ماهدشت  0000-0003-0672-3616