فرایند پذیرش مقالات

 

سیاست‌ها و راهنماهای داوری

فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان به صاحب امتیازی پژوهشکده تحقیقات دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، متعهد به اجرای داوری دوسوپنهان (Double-blind peer review) بر اساس راهنماهای کمیته بین‌المللی اخلاق نشر در روند داوری خود است. جهت مطالعه این راهنماها و سیاست‌ها به این لینک مراجعه نمایید.

 

استانداردهای دبیران

فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان به صاحب امتیازی پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، متعهد به اجرا و پیروی از استانداردهای بین‌المللی برای دبیران بر مبنای بیانیه‌های کمیته بین‌المللی اخلاق نشر است. این استانداردها برای روند انتشار و داوری نشریات طراحی شده است و همچنین نشان دهنده راهکارها و راه‌حل‌ها هنگام بروز تعارض است. جهت اطلاعات بیشتر می‌توانید به این لینک مراجعه نمایید.

 

استانداردهای نویسندگان

فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان به صاحب امتیازی پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، متعهد به اجرا و پیروی از استانداردهای بین‌المللی برای نویسندگان بر مبنای بیانیه‌های کمیته بین‌المللی اخلاق نشر است. این استانداردها برای روند انتشار و داوری نشریات طراحی شده است و همچنین نشان دهنده راهکارها و راه‌حل‌ها هنگام بروز تعارض است. جهت اطلاعات بیشتر می‌توانید به این لینک مراجعه نمایید.