خلاصه آمار نشریه

تاریخ آغاز انتشار فروردین 1392
تناوب انتشار فصلنامه
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 305

درصد پذیرش

23

بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز)

5

متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز)

150
تعداد مشاهده مقاله 841,082
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 374,698
تعداد مقالات ارسال شده 1,261
تعداد مقالات پذیرفته شده 285
تعداد مقالات رد شده 787

تعداد نویسندگان

641
تعداد داوران 227
تعداد پایگاه های نمایه شده

13

آئین‌نامه جدید نشریات علمی کشور

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 33 - شماره پیاپی 1، بهار 1400 

2. بررسی تحلیلی محیط زیست(اقلیم) و سلامت ایرانیان در راستای تحقق سیاستهای کلی جمعیتی

صفحه 28-53

10.30507/jmsp.2021.109556

مرضیه جان بزرگی؛ محسن ابراهیم پور؛ شهلا کاظمی پور؛ علیرضا محسنی تبریزی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر
شاپا چاپی
2345-2544
شاپا الکترونیکی
2345-2552

بانک ها و نمایه نامه ها