توسعه مالی بعنوان ابزاری برای کاهش فقر چندبعدی در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.30507/jmsp.2023.359429.2478

چکیده

یکی از اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط از طریق فعال سازی منابع مالی است. از این رو موضوع این تحقیق ارزیابی تاثیر توسعه مالی و اجزای آن بر فقر با رویکرد چند بعدی است که می تواند نشان دهنده اثر هموار کردن مسیر فعال سازی منابع مالی بر توانمندسازی در ابعاد اساسی محرومیت باشد. مزیت فقر چند بعدی در این است که به دو بعد کمی (درآمدی) و کیفی افراد توجه می‌کند. از آن جایی که توسعه مالی به صورت مستقیم و غیر مستقیم باعث کاهش فقرشده به بررسی اثر این دو اثر به روش رگرسیون پنل دیتا پرداخته شده است. در این پژوهش سعی شد تمامی کشورهای جهان در بازه زمانی 2000 تا 2019 حضور داشته باشند و در صورتی کشوری از این جامعه آماری حذف می‌شود که تمامی متغیرها برای آن دوره زمانی را نداشته باشد. برای بررسی فقر چندبعدی از داده‌های MPI که مبتکر آن موسسه فقر و توسعه انسانی آکسفورد است داده‌های توسعه مالی به نه قسمت تقسیم می‌شود که منبع آن شاخص‌های توسعه جهانی، بانک جهانی است که شامل: بیمه زندگی، درآمد غیر بهره‌ای، بازار سهام، اوراق قرضه شرکتی که باعث کاهش فقر چندبعدی و ییمه غیر زندگی، دستگاه‌های خودپرداز، هزینه‌های بالاسری، بازده دارایی بانکی و بازده حقوق صاحبان سهام است که منجر به افزایش فقر چندبعدی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Financial development as a tool to reduce multidimensional poverty in line with the general policies of resistance economy

نویسندگان [English]

  • Reihaneh Asgari 1
  • Habib Ansari Samani 2
  • Mohamad Hassan Zrea 3
1 Master of Economics, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
2 Associate Professor, Department of Economics,, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
3 Assistant Professor, Department of Economics,, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

One of the goals of the general policies of the resistance economy is to improve the income and the role of the low and middle income classes through the activation of financial resources. Therefore, the subject of this research is to evaluate the impact of financial development and its components on poverty with a multi-dimensional approach, which can show the effect of smoothing the path of activation of financial resources on empowerment in the basic dimensions of deprivation. The advantage of multidimensional poverty is that it pays attention to two quantitative (income) and qualitative dimensions of people. Since financial development has directly and indirectly reduced poverty, the effects of these two effects have been investigated using the panel data regression method. In this research, we tried to include all the countries of the world in the time period from 2000 to 2019, and if a country does not have all the variables for that time period, it will be removed from this statistical population. To examine the multidimensional poverty of the MPI data, which is the originator of the Oxford Institute of Poverty and Human Development, the financial development data is divided into nine parts, the source of which is the global development indicators, the World Bank, which includes: life insurance, non-interest income, stock market, bonds A company that reduces multidimensional poverty and non-living expenses, ATMs, overhead costs, return on bank assets and return on equity, which leads to an increase in multidimensional poverty.Keywords: financial development, multidimensional poverty, financial depth

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial development
  • multidimensional poverty
  • financial depth
  • general policies of resistance economy