ارائه الگوی سیاست‌گذاری توسعه پایدار مبتنی بر سند چشم‌انداز 1404

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب. ایران

10.30507/jmsp.2023.381051.2524

چکیده

این مطالعه با هدف ارائه الگوی سیاست‌گذاری توسعه پایدار مبتنی بر سند چشم‌انداز 1404 انجام شد. پژوهش حاضر از منظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه‌ای است و از منظر شیوه گردآوری داده‌ها یک پژوهش غیرآزمایشی (توصیفی) است که با شیوه پیمایشی صورت گرفت. از منظر روش تحلیل داده‌ها نیز یک پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل نخبگان سیاست‌گذاری عمومی است. نمونه‌گیری با روش هدفمند صوت گرفت و در نهایت با 11 نفر به اشباع نظری دست پیدا شد. جامعه آماری در بخش کمی نیز شامل کارشناسان، صاحب‌نظران و خبرگان حوزه سیاست‌گذاری عموی هستند. حجم نمونه با استفاده از قاعده تحلیل توان 108 نفر برآورد و روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده بود. ابزار گردآوری داده‌های پژوهش مصاحبه و پرسشنامه می‌باشد. مقوله‌های زیربنایی سیاست‌گذاری رفاه عمومی جهت نیل به توسعه پایدار در حوزه سیاست‌گذاری عموی با روش تحلیل مضمون شناسایی شد و الگوی نهایی با روش حداقل مربعات جزئی اعتبارسنجی گردید. تحلیل داده‌های کیفی با نرم‌افزار Maxqda و بخش کمی با Smart PLS انجام شد. نتایج نشان داد عوامل اقتصادی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیکی شرایط علی هستند که بر سیاست‌گذاری عمومی اثر می‌گذارند. سیاست‌گذاری عمومی نیز به عنوان پدیده محوری بر ارزیابی اجرای خط‌مشی‌های رفاهی موثر است. نخبگان و تضاد منافع در اجرای خط‌مشی‌های رفاهی نیز شرایط مداخله‌گر هستند. در نهایت از طریق حسن اجرای خط‌مشی‌های رفاهی دستیابی به توسعه پایدار قابل حصول است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting the policy model of sustainable development based on the vision document 1404

نویسندگان [English]

  • Peyman Ayyari 1
  • Nader Bohlooli 2
  • Gholamreza Rahimi 3
1 PhD student in public administration, Faculty of Public Administration, Islamic Azad University, Banab Branch, Banab, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Public Administration, Islamic Azad University, Banab Branch, Banab, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Public Administration, Islamic Azad University, Banab Branch, Banab, Iran.
چکیده [English]

This study was carried out with the aim of providing a sustainable development policy model based on vision document 1404.The present research is an applied-developmental research from the point of view of the purpose and from the point of view of the method of data collection, it is a non-experimental (descriptive) research that was conducted with a survey method. From the point of view of the data analysis method, it is also a mixed research (qualitative-quantitative). The statistical population in the qualitative section includes public policy elites. Sampling was done with a purposeful method and finally theoretical saturation was achieved with 11 people. The statistical population in the quantitative section also includes the managers of the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare. The sample size was estimated to be 108 people using the rule of power analysis and the sampling method was simple random. The tools for collecting research data are interviews and questionnaires. The underlying categories of public welfare policies to achieve sustainable development in the banking industry were identified by thematic analysis method and the final model was validated by the partial least squares method. Qualitative data analysis was done with Maxqda software and quantitative part was done with Smart PLS. The results showed that economic, cultural, technical and technological factors are causal conditions that affect public policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy making
  • sustainable development
  • Vision Document 1404