تبیین الگوی بهره وری پایدار منابع انسانی دربانک مسکن مبتنی بر سیاست های تحول نظام اداری با رویکرد آمیخته

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدرودهن، رودهن، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ،رودهن، ایران

10.30507/jmsp.2023.370863.2505

چکیده

. پژوهش حاضر باهدف تبیین مدل بهره وری پایدار منابع انسانی مبتنی بر سیاست های تحول نظام اداری با رویکرد آمیخته در بانک مسکن انجام شده است.نوع پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای و از لحاظ نتیجه، کاربردی است و نوع داده‌ها آمیخته (کیفی و کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل 14 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد و کارشناسان خبره بانک مسکن بود که به روش نمونه‌گیری قضاوتی و هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی نیزباتوجه‌به جدول مورگان، حجم نمونه تعداد ۲۹۴ نفر تعیین گردیده و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و در بخش کمی نیز پرسش‌نامه محقق ساخته است.برای تحلیل داده‌های کیفی از روش تحلیل مضمون (تم) ودر بخش کمی نیز از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری جهت اعتبارسنجی مدل استفاده شد..بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، مدل بهره‌وری پایدار منابع انسانی در بانک مسکن مبتنی بر سیاست‌های تحول نظام اداری در قالب8مضمون فراگیر و ۲۰ مضمون سازمان‌دهنده که برگرفته از ۶۲ مضمون پایه بود، تدوین شد .نتایج تحلیل‌های کمی نیز موید معنی‌داری ارتباط بین شاخص‌ها، مؤلفه‌ها و ابعاد مدل تحقیق است که این روابط در سطح آلفای ۰٫۰۵ معنی‌دار است. نتایج به دست آمده می‌تواند در جهت تقویت بهره‌وری پایدار منابع انسانی در بانک مسکن مبتنی بر سیاست‌های تحول نظام اداری مورد توجه ویژه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the pattern of sustainable productivity of human resources in the housing bank based on administrative system transformation policies with a mixed approach

نویسندگان [English]

  • Saeid Shaker 1
  • AmirBabak Marjani 2
  • Masoud Haghighi 3
1 PhD student in Public Administration, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Roudhan Islamic Azad University, Roudhan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Roudhan Branch, Roudhan, Iran
چکیده [English]

The current research was carried out with the aim of explaining the sustainable productivity model of human resources based on administrative system transformation policies with a mixed approach in Maskan Bank. The type of research is developmental in terms of purpose and practical in terms of results, and the type of data is mixed (qualitative and quantitative). The Statistical Population in the Qualitative Part of the Research Included 14 University Experts and Senior Managers and Certified Eexperts of Maskan Bank, who were Selected by a Judgmental and Purposeful Sampling Method, and in the Quantitative Part, According to Morgan'Stable, the Sample Size was Determined as 294 People and Using the Method Simple Random Sampling was Selected.The data Collection Tools in the Qualitative Part Include Semi-Structured Interviews and in the Quantitative part, the Researcher made a Questionnaire. To Analyze the Qualitative data, the Theme Analysis Method was Used, and in the Quantitative Part, the Structural Equation Modeling Method was Used to Validate the Model. Based on the Results Obtained. , the Sustainable Productivity Model of Human Resources in Maskan Bank Based on Administrative System Transformation Policies was Developed in the form of 8 Comprehensive Themes and 20 Organizing Themes Which were Derived from 62 Basic Themes.The Results of Quantitative Analysis also Confirm the Significance of the Relationship Between the Indicators, Components and Dimensions of the Rresearch Model, and these Relationships are Significant at the alpha level of 0.05.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Productivity
  • Human Resources
  • Housing Bank
  • Administrative System Transformation Policies. Mixed approach