اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدرضا مجیدی

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام

mmajidiut.ac.ir
0000-0003-2498-1547

سردبیر

دکتر حسین علایی

حسین علایی متولد 1335 از شهر اراک، دوره دکتری رشته مدیریت با گرایش سیستم‌ها را از دانشگاه تهران در سال 1359 دریافت کرده است. در حال حاضر استاد تمام گروه مدیریت دانشکده کارآفرینی دانشگاه جامع امام حسین (ع) می‌باشد.

h.alayeesespjournal.ir
0000-0003-2449-604X

جانشین سردبیر

دکتر محمد حسین کریم

محمدحسین کریم متولد 1337 از سیستان، دوره دکتری اقتصاد توسعه کشاورزی خود را از دانشگاه بنارس هندوستان در سال 1370 دریافت کرده است. در حال حاضر استاد تمام گروه منابع اقتصاد و انرژی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران می‌باشد.

www.karim.ir/
karimsistani482gmail.com
0000-0002-7114-8702

مدیر اجرایی

حسین (ادیب) عربی

اقتصاد دکتری رشته اقتصاد، دانشکده مدیریت داهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران ایران

adib.arabigmail.com
09125436472
0000-0001-7201-9518

مدیر داخلی

محمود صفدری نهاد

کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

www.mahmoodsafdari.blogfa.com
mahmood.safdariyahoo.com
22258906- داخلی 104
0000-0002-3283-7855

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد ابویی اردکانی

محمد ابویی‌اردکانی متولد 1350 از شهر تهران، دوره دکتری رشته مدیریت با گرایش سیستم‌ها را از دانشگاه تهران در سال 1385 دریافت کرده است. در حال حاضر دانشیار گروه آموزشی مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می‌باشد.

abooyeeut.ac.ir
0000-0003-2534-1832

دکتر حسن افراخته

حسن افراخته متولد 1334 از شهر گیلان، دوره دکتری رشته جغرافیای انسانی خود را از دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1372 دریافت کرده است. در حال حاضر استاد تمام گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی می‌باشد.

afrakhtehkhu.ac.ir
0000-0002-5077-7032

دکتر احمد اکبری

احمد اکبری متولد 1330 از شهر بم، دوره دکتری رشته اقتصاد کشاورزی خود را از دانشگاه ایالتی اورگان (امریکا) در سال 1364 دریافت کرده است. در حال حاضر استاد تمام گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان می‌باشد.

akbariirost.org
0000-0002-2015-9436

دکتر مصیب پهلوانی

مصیب پهلوانی متولد 1348 از شهر رامیان، دوره دکتری رشته اقتصاد (سنجی) خود را از دانشگاه ولنگونگ (استرالیا) در سال 1385 دریافت کرده است. در حال حاضر دانشیار گروه علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان می‌باشد.

pahlavanieco.usb.ac.ir
0000-0002-3101-9754

دکتر داود دانش‌جعفری

داود دانش‌جعفری متولد 1333 از شهر تفرش، دوره دکتری دشته علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1380 دریافت کرده است. در حال حاضر دانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشد.

daneshjafarigmail.com
0000-0002-4783-5676

دکتر محمد‌رضا دهشیری

محمدرضا دهشیری متولد 1343 از شهر یزد، دوره دکتری رشته علوم سیاسی خود را از دانشگاه تولوز1، فرانسه در سال 1375 دریافت کرده است. در حال حاضر دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده روابط بین‌الملل دانشگاه وزارت امور خارجه می‌باشد.

d.dehshirisespjournasl.ir
0000-0001-8223-3358

دکتر منصور زیبایی

منصور زیبایی متولد 1337 از شهر فیروزآباد، دوره دکتری رشته اقتصاد کشاورزی خود را از دانشگاه شیراز در سال 1380 دریافت کرده است. در حال حاضر استاد گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز می‌باشد.

agri.shirazu.ac.ir/~zibaei
zibaeishirazu.ac.ir
0000-0003-4633-0593

دکتر ابراهیم عباسی

ابراهیم عباسی متولد 1345 از شهر گنبدکاوس، دوره دکتری رشته مدیریت بازرگانی (حسابداری مالی) خود را از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران در سال 1379 دریافت کرده است. در حال حاضر استاد گروه مدیریت دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء می‌باشد.

abbasiebrahim2000yahoo.com
0000-0001-6156-2419

دکتر مرتضی عزتی

مرتضی عزتی متولد 1344 از شهر تهران، دوره دکتری رشته علوم اقتصادی خود را از دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال 1381 دریافت کرده است. در حال حاضر دانشیار گروه اقتصاد پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران می‌باشد.

mezzatimodares.ac.ir
0000-0001-5413-669X

دکتر آرین قلی پور

آرین قلی‌پور متولد 1352 از شهر خلخال، دوره دکتری رشته خط‌مشی گذاری عمومی خود را از دانشگاه تهران در سال 1383 دریافت کرده است. در حال حاضر استاد تمام گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می‌باشد.

agholiporut.ac.ir
0000-0001-7044-7279

دکتر سعید فراهانی فرد

سعید فرهانی‌فرد متولد 1337 از شهر اراک، دوره دکتری رشته اقتصاد خود را از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1384 دریافت کرده است. در حال حاضر استاد گروه اقتصاد اسلامی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه قم می‌باشد.

saeed.farahanifardgmail.com
0000-0002-0316-863X

دکتر علیرضا کرباسی

علیرضا کرباسی متولد 1349 از شهر تربت‌حیدریه، دوره دکتری رشته اقتصاد کشاورزی خود را از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1379 دریافت کرده است. در حال حاضر استاد تمام گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد.

arkarbasi2002yahoo.com
0000-0002-9182-8350

دکتر غلامرضا معمار زاده

غلامرضا معمارزاده‌طهران متولد 1324 از شهر قوچان، دوره دکتری رشته مدیریت دولتی خود را از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران در سال 1373 دریافت کرده است. در حال حاضر دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران می‌باشد.

gmemargmail.com
0000-0001-9468-3241

دکتر نادر مهرگان

نادر مهرگان متولد 1344 از شهر تنکابن، دوره دکتری رشته علوم اقتصادی خود را از دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال 1382 دریافت کرده است. در حال حاضر استاد تمام گروه علوم اقتصادی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی همدان می‌باشد.

mehregannaderyahoo.com
0000-0001-9065-7249