تاثیر شاخص‌ سلامت بر رشد و توسعه اقتصادی کشور در راستای تحقق سیاست‌های کلی سلامت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته علوم اقتصادی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه ازاد اسلامی واحدکرمان، کرمان، ایران

3 استاد، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهیدباهنر کرمان، کرمان، ایران

10.30507/jmsp.2023.370316.2508

چکیده

رشدوتوسعه اقتصادی پایدار ازمهمترین اهداف همه دولتهاست که تحقق آن در گرو شناسایی عوامل موثربرآن است. سلامت یکی ازعامل موثر برسرمایه انسانی ،بهره وری و رشد وتوسعه اقتصادی پایداراست . بهبود این شاخص نیازمندسیاستگذاری و برنامه ریزی مناسب است که بایست در تدوین آن به تفاوت های منطقه ایی توجه گردد این پژوهش یک مطالعه توصیفی –تحلیلی و کاربردیست که با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری داده ایی تابلویی و با برداشتی از فرم تابع تولید کاب داگلاس، تاثیر مخارج سلامت و آموزش خانوار ،میزان مرگ و میرکودکان زیر پنج سال و عملکرد اعتبارات عمرانی بررشد اقتصادی دو گروه استانهای برخوردار وکم برخوردار بررسی شده است .براساس نتایج تحقیق ،شاخصهای مورد اشاره فوق بر رشد اقتصادی هردو گروه استانها موثر بوده و براستانهای کم برخوردارتاثیر بیشتری داشته و توجه بیشتر دولت را می طلبد . .نتایج در ارتباط شاخص سلامت نشان میدهد که این شاخص یک متغیر بلند مدت است و سیاستهای مرتبط با آن آثار بلندمدت بر رشد وتوسعه اقتصادی دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Health index on The economic Growth and Development of The Country in Line with The Realization of General Health Policies

نویسندگان [English]

  • Marzieh Arefy 1
  • Mohsen Zayandehrodi 2
  • Sayyed Abdolmajid Jalaee Esfand Abadi 3
1 PhD student, Department of Economic Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran
2 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Literature and Human Sciences, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran
3 Professor, Department of Economics, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Sustainable economic development is one of the key objectives of all governments and depends on identifying its contributing factors. Health is one of the factors affecting human capital, productivity, and sustained economic development. Improving this index requires planning and policymaking by taking into account regional differences. The present research is an applied study drawing on a descriptive and analytical framework. It uses a Vector Auto-regression model with panel data and an account of the Cobb-Douglas production function to investigate how household education and health expenditures affect the mortality rate of children under 5. It also examines the impact of development expenditures on the economic growth of two groups of privileged and underprivileged provinces. Findings suggest that the above indicators impact economic growth in both province groups. However, their impact is more pronounced among disadvantaged provinces. It follows that the government should pay more attention to this group. The health indicator results show that this indicator is a long-term variable, and the policies dealing with it exert a long-term effect on economic growth and development

کلیدواژه‌ها [English]

  • growth
  • Health
  • construction