شایستگیهای مدیریتی سلامت سازمانی برمبنای سیاست های تحول نظام اداری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته مدیریت دولتی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران.

10.30507/jmsp.2023.363123.2488

چکیده

سلامت سازمانی عبارت است از بقای سازمان و ارتقا توانایی آن برای سازش بیشتر با محیط. با توجه به نقش حیاتی مدیریت و رهبری سازمان در حفظ و بهبود سلامت سازمانی، هدف این پژوهش شناسایی شایستگیهای مدیریتی سلامت سازمانی برمبنای سیاستهای تحول نظام اداری می‌باشد.روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای، از نظر ماهیت، توصیفی پیمایشی و از لحاظ نوع داده ها کیفی و کمی(آمیخته) است. جامعه آماری پژوهش در فاز کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و اجرایی دانشگاه‌های علوم پزشکی بود. نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع اطلاعاتی با 18 نفر انجام شد. جامعه آماری فاز کمی (آزمون مدل) نیز شامل 800 نفر از روسا، معاونین و مدیران ارشد دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور (منطقه 9 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) بود که براساس نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای، 259 نفر برطبق فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها نیز شامل مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی محتوایی پرسشنامه‌ توسط خبرگان تایید شد و پایایی پرسشنامه‌ها در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 مورد تایید قرار گرفت. در بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی جهت تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای SPSS، Smart Pls استفاده شد.نتایج نشان داد که شایستگیهای مدیریتی سلامت سازمانی برمبنای سیاست‌های تحول نظام اداری شامل شایستگی شناختی، شایستگیهای اجتماعی، شایستگیهای کارکردی، شایستگیهای استراتژیک و شایستگیهای اخلاقی می‌باشد.نتایح این پژوهش می تواند در تحقق اهداف سیاست های تحول نظام اداری از طریق شناخت و ارتقا شایستگی های مدیریتی سلامت سازمانی تاثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Management competencies of organizational health based on administrative system transformation policies

نویسندگان [English]

  • Sara Javanbakht 1
  • Mohammad Mohammadi 2
  • Hamid Rezaiefar 2
1 PhD Candidate of, Public Administration ِDepartment, Faculty of Humanities, Birjand Branch, Birjand, Iran.
2 Assistant Professor, Public Administration Department, Faculty of Humanities, Birjand Branch, Birjand, Iran.
چکیده [English]

Organizational health means the survival of the organization and improving its ability to adapt more with the environment. Considering the vital role of organization's management and leadership in maintaining and improving organizational health, the purpose of this research is to identify organizational health management competencies based on administrative system transformation policies.The research method is applied and developmental in terms of purpose, descriptive survey in terms of nature, and qualitative and quantitative (mixed) in terms of data type.The statistical population of the research in the qualitative phase included experts from universities of medical sciences. Sampling was done with 18 people until information saturation was reached.The statistical population of the quantitative phase also included 800 presidents, vice presidents and senior managers of medical sciences universities in the country (Region 9 of the Ministry of Health), and based on random cluster sampling, 259 people were selected as a sample according to Cochran's formula.The data collection tools included semi-structured interviews and researcher-made questionnaires. The content validity of the questionnaire was confirmed by experts and the reliability of the questionnaires was confirmed in a preliminary study with 30 subjects and Cronbach's alpha coefficient was higher than 0.7. SPSS, Smart Pls software was used for data analysis.The results showed that organizational health management competencies based on administrative system transformation policies include cognitive, social, functional, strategic and ethical competencies.The results of this research can be effective in realizing the goals of administrative system transformation policies through the recognition and promotion of organizational health management competencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management competencies
  • organizational health
  • transformation policies administrative system