تبیین مدل عملکرد دیجیتال‌سازی برای توسعه دولت الکترونیک در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام اداری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران

10.30507/jmsp.2023.366897.2499

چکیده

تحول دیجیتال همیشه به عنوان یک اقدام استراتژیک در سازمانها حائز اهمیت بوده، در پی شیوع ویروس کرونا اهمیت بیشتری پیدا کرده و همه‌گیری ویروس کرونا تلاش سازمانها را برای ایجاد تحول دیجیتال سرعت بخشیده است. هدف پژوهش حاضر تبیین مدل عملکرد دیجیتال‌سازی برای توسعه دولت الکترونیک در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام اداری است. مطالعة حاضر از نظر هدف، کاربردی-‌توسعه‌ای و از نظر روش، اکتشافی است که بصورت کیفی ـ‌کمی (آمیخته) با ترکیب روش نظریه داده بنیاد و تحلیل عاملی تاییدی انجام شده است. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی غیراحتمالی و از نوع هدفمند و در بخش کمی تصادفی ساده بوده است. در بخش کیفی با 27 نفر از خبرگان و متخصصان مصاحبه انجام شد. همچنین در بخش کمی به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها 384 نفر کارکنان رسمی شاغل در نظام اداری به عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کیفی، داده‌های بدست آمده از مصاحبه با نرم افزار Atlasti8 و در بخش کمی، داده‌های بدست آمده از پرسشنامه با نرم‌افزارهای spss وAMOS تجزیه و تحلیل شده است. مدل پارادایمی این پژوهش بر 18 مقوله کلی که در برگیرنده شرایط علّى (عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل فناوری و عوامل محیطی)، پدیده محوری (وضعیت دیجیتالی سازمان)، شرایط زمینه‌ساز (بستر دیجیتالی، بستر مدیریتی، بستر فردی، بستر فناوری و بستر سازمانی)، شرایط مداخله‌گر (عوامل فردی، عوامل فرهنگی و عوامل سازمانی) و راهبردها (راهبرد فردی، راهبرد مدیریتی و راهبرد سازمانی) و پیامدها (نتایج فردی، نتایج سازمانی و نتایج اجتماعی) است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explanation of The Digitization Performance Model for e-government Development In line with The Realization of The General Policies of The Administrative System

نویسندگان [English]

  • Zohreh Namaki 1
  • Sayyed Mohammadreza Davoodi 2
  • Saeed Aghasi 2
1 PhD student in Public Administration, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Dahaghan Branch, Dehaghan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Dehaghan Branch, Dehaghan, Iran
چکیده [English]

Digital transformation has always been important as a strategic action in organizations, it has become more important after the spread of the corona virus and the corona virus epidemic has accelerated the efforts of organizations to create digital transformation. The aim of the current research is to explain the digitalization performance model for the development of e-government in line with the realization of the general policies of the administrative system. The present study is applied-developmental in terms of purpose and exploratory in terms of method, which was conducted qualitatively-quantitatively by combining the method of foundational data theory and confirmatory factor analysis. The sampling method was non-probability and purposeful in the qualitative part and simple random in the quantitative part. In the qualitative section, interviews were conducted with 27 experts. Also, in the quantitative section, for the purpose of data analysis, 384 official employees selected as a sample. In the qualitative part, the data obtained from the interview with Atlasti8 software and in the quantitative part, the data obtained from the questionnaire were analyzed with spss and AMOS software. The paradigm model of this research is based on 18 general categories that include causal conditions (individual factors, organizational factors, technological factors and environmental factors), central phenomenon (digital situation of the organization), background conditions (digital platform, management platform, individual platform, technology platform and organizational context), intervening conditions (individual factors, cultural factors and organizational factors) and strategies (individual strategy, management strategy and organizational strategy) and consequences (individual results, organizational results and social results).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foundation Data Theory
  • Organizational Performance
  • Digitalization
  • General Policies of The Administrative System