نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای امنیت ملی و توسعۀ پایدار پس از انقلاب اسلامی با رویکرد سیاست های کلی نظام

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی ، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

10.30507/jmsp.2023.369193.2502

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای امنیت ملی و توسعۀ پایدار پس از انقلاب اسلامی با رویکرد سیاست‌های کلی نظام انجام شده است. روش تحقیق حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی و همبستگی است.جامعه آماری شامل کلیه مدیران میانی و ارشد استان گلستان به تعداد187 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد وحجم نمونه ۱۲۶ نفر انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی با75گویه و پرسشنامه امنیت ملی با65 گویه بود.ضریب روایی و پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.72، 0.81، 0.89، 0.86 به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد.یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که با توجه به سیاست-های کلی نظام در بعد امنیت، منابع سرمایه‌ی اجتماعی اشتراکات زیادی با مؤلفه‌های امنیت ملی کشور داشته است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم (مانند اعتمادسازی) زمینه را برای گام‌های بعدی در مسیر پیشرفت و توسعه امکان‌پذیر می‌سازد‌. بنابراین می‌توان چنین استنباط نمود که داشتن سرمایه اجتماعی مناسب، موجبات امنیت در همه ابعاد و نهایتاً توسعه و پیشرفت را در سطح جامعه فراهم خواهد نمود و بر عکس فقدان سرمایه‌ی اجتماعی، فقدان سایر سرمایه‌ها اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... را در پی خواهد داشت و این موضوع مانعی در مسیر توسعه وپیشرفت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of social capital in promoting national security and sustainable development after the Islamic revolution with the approach of general policies of the system

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Asadollahpour 1
  • AMir Hoshang Mirkoushesh 2
  • Ehsan Razani 2
1 , Ph.D. student of Political Science, Faculty of Humanities, Shahrood Islamic Azad University, Shahrood, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Shahrood, Iran
چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of studying the role of social capital in promoting national security and sustainable development after the Islamic revolution with the approach of the general policies of the system. The current research method is based on the objective of applied and correlational type. The statistical population included all middle and senior managers of Golestan province, numbering 187 people. To determine the sample size, Cochran's formula was used and the sample size was 126 people. The data collection tool was the social capital effect questionnaire with 75 items and the national security questionnaire with 65 items. The validity and reliability coefficients of the questionnaires were obtained using Cronbach's alpha coefficient of 0.72, 0.81, 0.89, and 0.86, respectively. Pearson's correlation coefficient and multiple regression were used for data analysis using SPSS version 24 software. The findings of the research indicate that according to the general policies of the system in the dimension of security, the sources of social capital have a lot in common with security components. the country has had, which directly and indirectly (such as trust building) enables the next steps in the path of progress and development. Therefore, it can be concluded that having a suitable social capital will provide security in all dimensions and ultimately development and progress at the level of the society, and on the contrary, the lack of social capital, the lack of other capitals, including economic, political, cultural, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • Sustainable Development
  • national security
  • Islamic Republic of Iran