بررسی رابطه توسعه حرفه ای کارکنان با جانشین پروری و نقش میانجی یادگیری سازمانی با رویکرد سیاستهای تحول نظام اداری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک، تهران، ایران

10.30507/jmsp.2022.345907.2434

چکیده

یکی از ابعاد مهم اصلاح نظام اداری منابع انسانی و ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارتهای آنان هست که این مهم در بند 5 سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه توسعه حرفه‌ای کارکنان با جانشین‌پروری وفق بند 5 سیاستهای تحول نظام اداری با نقش میانجی یادگیری سازمانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هست. رویکرد پژوهش، کمّی و نوع آن از نظر هدف مطالعه؛ کاربردی و روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری کلیه کارکنان مجمع تشخیص مصلحت نظام250 نفر که از میان آنها 152 نفر نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار پژوهش؛ پرسشنامه یادگیری سازمانی ریکاردو و همکاران (2007)، توسعه حرفه‌ای کارکنان کالاهان و داویلا (2004) و جانشین پروری کیم (2016) است که روایی آن از طریق روایی صوری و محتوایی و پایایی توسط آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 محاسبه گردید. یافته ها توسط نرم افزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس و مدلهای معادلات ساختاری در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که توسعه حرفه ای با ضریب مسیر0.79 با یادگیری سازمانی رابطه دارد، یادگیری سازمانی نیز با ضریب مسیر 0.63 با جانشین پروری ارتباط دارد. همچنین توسعه حرفه ای با ضریب مسیر0.27 با جانشنین پروری در مجمع تشخیص مصلحت نظام رابطه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between staff professional development and succession and the mediating role of organizational learning with the approach of administrative system transformation policies

نویسندگان [English]

  • Manijeh Ahmadi 1
  • Mahdi Nazari 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences and Psychology, Faculty of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Master of Management,Faculty of Management, Islamic Azad University, Electronic Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the important aspects of reforming the human resources administrative system and creating the ground for the spiritual growth of human resources and improving and upgrading the level of their knowledge, expertise and skills, which is also emphasized in paragraph 5 of the general policies of the administrative system announced by the Supreme Leader. The purpose of this study is to investigate the relationship between staff professional development and succession planning in accordance with paragraph 5 of the administrative system transformation policies with the mediating role of organizational learning in the Expediency Council. Research approach, quantitative and its type in terms of study purpose; Applied and research method is descriptive-survey. The statistical population of all employees of the Expediency Council 250 people from which 152 people were selected by simple random sampling. Research tools; Ricardo et al.'s (2007) Organizational Learning Questionnaire is the professional development of Callahan and Davila employees (2004) and Kim's successor (2016) whose validity was calculated through face and content validity and reliability by Cronbach's alpha (above 0.7). Findings were analyzed by SPSS and Smart Pls software and structural equation models at both descriptive and inferential levels. Findings showed that professional development path coefficient 0.79 is related to organizational learning, organizational learning path coefficient 0.63 is related to succession. Professional development path coefficient 0.27 is also related to succession breeding in the Expediency Council.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational learning
  • staff professional development
  • succession planning
  • expediency council