مفهوم سازی و کاربست دولت ناب ، فراروی تحقق سیاست های کلی نظام اداری ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری رشته مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت واقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران، قزوین، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی تهران ، تهران، ایران

10.30507/jmsp.2022.354693.2469

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مفهوم سازی و کاربست دولت ناب ، فراروی تحقق سیاست های کلی نظام اداری ایران انجام شده است.پژوهش حاضر به لحاظ پارادایم شناسی درفازاکتشاف مدل تفسیری و در فاز ازمون مدل اثبات گرا و به لحاظ کلی پراگماتیسم و به لحاظ مخاطب شناسی کاربردی است. رویکرد تحقیق امیخته و استراتژی به کارگرفته شده تحلیل مضمون است.جهت تحلیل داده های کیفی از روش کلارک (2006) و با نرم افزار MAXQDA استفاده شده است.روش نمونه گیری در فاز کیفی به صورت هدفمند وحجم نمونه کیفی را خبرگان حوزه دانشگاهی شامل اساتید اعضای هیت علمی و مدیران ارشد سازمان های دولتی هستند که درمجموع از 20 نفر خبره برای جمع اوری داده های کیفی مبادرت به مصاحبه شده است.جامعه اماری بخش کمی نیز مدیران و کارشناسان ستادی یکی از وزارت خانه های دولتی مستقر درشهرتهران است.پرسشنامه تحقیق جهت جمع اوری داده های کمی مطابق با تحلیل عاملی اکتشافی تدوین شد.دربخش کمی روش نمونه گیری تصادفی ساده وبا استفاده از نرم افزار تعیین حجم نمونه G power در سطح آلفای 1/0 و توان آزمون 85/ 0 درصد 130 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. روایی سازه مدل اندازه گیری (روایی واگرا+روایی همگرا)با آزمون های میانگین واریانس استخراجی،فورنل و لارکر و ماتریس چند خصیصه و چند شاخص و پایایی مدل نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، پایایی اشتراکی، با نرم افزار SPSS,24و Smart:PLS,3 بررسی و تائید شد.نتایج تحقیق نشان داد 24 شاخص و 4 مولفه برای این منظور شناسایی و اعتبار سنجی گردید شدند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Conceptualization and application of the clean government, towards the realization of the general policies of the administrative system of Iran

نویسندگان [English]

  • Fazel Saydi 1
  • Morteza Mosakhani 2
  • Sedighe Tootian Esfehani 3
  • Shahrazad Tayaran 4
1 PhD in Public Administration, Faculty of Management, Islamic Azad University, Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Qazvin, Iran
3 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Tehran Electronics Unit, Tehran, Iran
چکیده [English]

The current research has been carried out with the aim of conceptualizing and applying the lean government, towards the realization of the general policies of the administrative system of Iran. In terms of paradigms, the current research is in the exploration phase of the interpretive model and in the test phase of the proof-oriented model, in terms of general pragmatism, and in terms of audience studies. The research sample in the qualitative phase of academic field experts includes university professors, members of academic staff and senior managers of government organizations, and a total of 20 experts were interviewed to collect qualitative data. A research questionnaire was developed to collect quantitative data in accordance with exploratory factor analysis. In the quantitative section, 130 people were selected as the final sample of the research by using the G power sample size software at the alpha level of 0.1 and the test power of 0.85%. The research approach is mixed and the strategy used is thematic analysis. To analyze the data, the method of Clark (2006) and MAXQDA software was used. The path analysis test of the discovered model was also analyzed according to the variance-based structural equation modeling algorithm using SPSS, 24 and Smart:PLS, 3 software. took The research results showed that 24 indicators and 4 components were identified for this purpose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lean governance
  • the general policies of Iran'؛
  • Theme analysis