تحلیل گفتمان برنامۀ اول و دوم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران در بخش آب

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشتۀ جامعه‌شناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین حوزه‏های مرتبط با آب سیاست‌گذاری آن است. در دهه‏های مختلف در کشور قوانین، سیاست‏ها و برنامه‏های مختلفی درخصوص آب تدوین شده است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل گفتمان اسناد بالادستی آب در بازۀ زمانی 1368 تا 1378 است. جامعۀ آماری تحقیق را برنامۀ اول توسعه (1368ـ1372)، سیاست‏های کلی برنامۀ دوم توسعه (1372)، برنامۀ دوم توسعه (1374ـ1378)، سیاست‌های کلی برنامۀ سوم توسعه (1378) و سیاست‌های کلی نظام دربارۀ منابع آب (1378) تشکیل می‌دهد. روش پژوهش نیز تحلیل گفتمان به‌روش لاکلاو و موفه است. پرسش‌های تحقیق عبارت است از: گفتمان حاکم بر اسناد بالادستی آب چه بوده است؟ دال‏های مرکزی، مؤلفه‏‌های گفتمانی، زنجیرۀ هم‌ارزی و غیریت‏سازی حاکم که نشان‌دهندۀ این گفتمان‏‌اند، چیست؟ از چه نظریه‏ای به‌منظور تبیین گفتمان حاکم بر این اسناد استفاده شده است؟ تحلیل این اسناد نشان داد که گفتمان اصلی حاکم بر این دوره ایجاد رشد اقتصادی از طریق رشد بخش کشاورزی است که دالّ اصلی و نقطۀ ثقل این اسناد به‌شمار می‏آید. این امر حاکی از توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‏گیران به جنبه‏های کمّی توسعه از طریق تقویت بخش کشاورزی است. این گفتمان با غیریت‏سازی گفتمان توسعۀ اقتصادی در این اسناد خود را نمایان می‏سازد و دال‏های اصلی و شناوری مثل هژمونی گفتمان بازسازی و سازندگی، گفتمان اشتغال آب‏محور و هژمونی گفتمان دولت بهره‏بردار مؤید این گفتمان است. گفتمان مذکور با دال‏های هم‌ارزی مثل رشد و گسترش تولید داخلی در زمینۀ کشاورزی، جلب منابع جهت سرمایه‏‏گذاری و اعطای تسهیلات، و ارتقای اهداف برنامه‏های بخش آب و کشاورزی به‌خصوص در زمینۀ آب و خاک مورد تأیید قرار می‏گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Discourse Analysis of the First and Second Development Plans of the Islamic Republic of Iran in the Water Sector

نویسندگان [English]

  • Leili Bonyad 1
  • Akbar Zare Shahabadi 2
1 PhD Candidate of Sociology, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran
2 Associate Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

One of the important aspects of water is policy making for water. In different decades, there have been different policies, plans, and regulations with regards to water. The purpose of the current research was to do a discourse analysis on higher documents of water from 1989 to 1999. The research data is the first development plan (1989-1993), general policies of the second development plan (1993), the second development plan (1995-1999), general policies of the third development plan (1999), and general policies on water resources (1999). The research method is Lucklaw and Moufeh discourse analysis method. The research question is: What is the discourse dominating the higher documents? What are the main factors, discourse elements, and othering chains in this discourse? What theory can be used to explain the discourse used in this document? The analysis showed that the dominant discourse is to develop economy through agriculture. This shows the attention policy makers have paid to the quantitative aspects of development through the agricultural sector. This discourse borrows othering the discourse of economic development, the elements of which are the hegemony of construction discourse, water-based employment, and the hegemony of productive government. The discourse focuses on domestic production in agriculture, attracting investment, improving the aims of water sector and agriculture with regards to water and soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macro-policies
  • discourse analysis
  • constructive discourse
  • development plans
Afzali, R. (2000). Reproduction policy and its impact in the Arab world. Middle-east Studies, 7(2), 147-178. (Persain)
Aghanasiri, M. (2012). A review on investment process in agriculture within four development plans. Journal of Economics, 12(4 & 5), 61-78. (Persain)
Amiri Boorkhani, M., Khaledian, M., Ashrafzadeh, A., & Shahnazari, A. (2016). Analysis of time and location changes in underground water of Yazd province through the index of Griginet. Ecology, 3(3), 333-345. (Persain)
Azkia, M., Ghafari, Gh., Imani, E., & Ahmadrash, R. (2010). Contemporary theories of sociology through development approach. Tehran: Elm. (Persain)
Babyi, S. (2018). Dam building in Iran since the beginning. Tehran: ISNA. (Persain)
Bakhtiari, S., Amiri Takladani, E., & Fasihi Herandi, M. (2020). Hydraulic mission and its relationship with water development of Iran. Studies in Water Resources in Iran, 16(2), 214-229. (Persain)
Davari, K., Rashidi, M., & Omranian Khorasani, H. (2019). A review on the just distribution regulation of water in Iran: necessities and reformations. Public Policy Making, 5(3)253-269. (Persain)
Davoodi, A. A. (2010). The theory of discourse and political sciences. Political Studies, 8(8), 53-76. (Persain)
Dehghad, H., & Samiee Esfahani, E. (2017). Constructive government and globalization of economy: the impact on government-market in the second decade of revolution. Political and International Resolutions, 8(3), 40-67. (Persain)
Forutan, E. (2017). Constructive government in agricultural sector. Tehran: Ayatollah Hashemi Press. (Persain)
Fozi, Y., & Nariman, S. (2007). The baisis of political thought in Howzeh in the first decade of revolution. Contemporary Politics, 5(2), 91-114. (Persain)
Gholami Shekarsarayi, M. (2016). Discourse analysis of ethnic policies in the post-revolutionary era: from 1989-1997. Strategic Public Policy Making, 6(20), 111-124. (Persain)
Haghighat, S. (2019). Research method is political sciences. Qom: Mofid University. (Persain)
Heidari, M., Moghadam, V., Bastanifar, E., & Mehrshad, E. (2016). Reasons for institutionalized economy in good governance based on the Iranian-Islamic perspective of development. Journal of Economics and Regional Development, 23(12), 152-179. (Persain)
Heydari, N. (2019). Analyzing the regulations and higher documents regarding a proper planting pattern in Iran’s agriculture. Journal of Scientific Land Management, 7(1), 27-43. (Persain)
Hezarjeribi, J., & Safari Shali, R. (2015). Analyzing the discourse of justice in social welfare in the post-revolutionary governments. Welfare Planning and Sociological Development, 7(23), 1-49. (Persain)
Jafarzadeh, M., Tahmasbipour, N., & Haghizadeh, E. (2016). Analyzing the significance of water resources in socioeconomic and cultural plans of development (pp. 1-8). The 1st National Conference of Natural Resources and Sustainable Development in Central Zagros, Shahrekork, Iran. (Persain)
Kalantari, A., Abbaszadeh, M., Sadati, M., Pourmohammad, R., & Pourmohammad, N. (2009). Discourse analysis: A critical reading on qualitative research method. Sociological Studies, 1(4), 7-28. (Persain)
Kasraie, M. S., & Pozesh Shirazi, A. (2009). Discourse theory of Lacla and Mofe's: Elaborati and efficient tool in understanding The political phenomenology. Politics, 3(3), 339-360. (Persain)
Kordooni, R., & Fazeli, N. (2008). Welfare and constructive discourse. Journal of Social Studies, 15(41)125-161. (Persain)
Madani, K., AghaKuchak, A., & Mirchi, A. (2016). Iran’s socio-economic drought: challenges of a water-bankrupt nation. Iranian Studies, 49(6), 997-1016.
Maleki, A., Salehi, S., Karimi, L., & Shabiri, S. (2022). Discourse analysis of water distribution regulation. Water and Sustainable Development, 9(23), 61-74. (Persain)
Mokhtari Hashi, H. (2022). Politics and space: A theoretical analysis of the impact of Neoliberalism on water crisis. Space Planning and Preparation, 26(1), 1-29. (Persain)
Mozafarnia, M., Manoochehri, E., & Ghafari, M. (2016). Political thoughts in structural balancing. Contemporary Politics, 7(2), 93-116. (Persain)
Najafi Kani, E., & Ghadiri Masoom, M. (2003). Development plans in the post-revolutionary Iran and its impact on the rural areas. Geographical Studies, 35(44), 111-122. (Persain)
Nikdar Asl, M., & Fathi Ftrh, Z. (2016). Discourse analysis of Islamic revolution based on the pluralization concept of democracy of Lucklaw and Moufeh. Islamic Revolution Resolution, 10(36), 123-140. (Persain)
Omidi, R. (2012). An analysis of the development plans in Iran considering the elements of sociological planning. Journal of Planning and Budget, 17(4), 97-114. (Persain)
Rafati Panah Mehr Abadi, M. (2017). The impact of Iran’s agricultural policies on the productivity of underground water in constructive plans from 1948-1979. History of Islam and Iran, 27(35), 105-128. (Persain).
Raghfar, H. (2013). Relative investment and the prevention of development: National development strategy and its challenges for the 11th government. Andisheh, 109-113. (Persain)
Rooh Al-Amini, M. (2018). A pathological study on Iran’s regulation regarding the preservation and maintenance of surface and underground water resources. Energy Regulation Studies, 4(1), 61-90. (Persain)
 Sadraei, R., & Sadeghi, M. (2018). An anslysis on Nationalistic speech in the poems of Ahmad Shamlu (based on the speech analysis theory of a Laclau and Mouffe). Literary Text Research, 22(75), 175-206. (Persain)
Shabanali Ghomi, H., Mahdavi, E., & Asadi, E. (2021). Content analysis of the elements of water management of agriculture sector in the higher documents of development. Studies on Economics and Agricultural Development in Iran. (Persain).
Shaghaghi Shahri, V. (2018). Analyzing the 5th development plan from the perspective of economic goals in the prospective document. Majles and Rahbord, 25(94), 209-237. (Persain)
Shirali, E. (2020). Policies of structural balancing in the constructive government and the poverty index in Iran. Iranian Journal of Sociology, 3(3), 189-214. (Persain)
Tajik, M., & Roozkhosh, M. (2007). Analyzing the 9th presidential election from discourse analysis perspective. Journal of Sociological Issues in Iran, 16(61), 83-127. (Persain)
Valizadeh, N., Karimi, H., & Hayati, D. (2019). Moral norms and responsibility documents in water maintenance: The case of farmers in Mahabad and Miandoab. Development and Education of Agriculture in Iran, 15(1), 175-188. (Persain)
Zare Shah Abadi, E., & Bonyad, L. (2022). A discourse analysis on the higher documents regarding water resources: 1979-1988. Studies on Iran’s Water Resources, 18(60), 54-67. (Persain)
Zolfagari, A., Saber Damirchi, H., & Bagheri Bunjar, A. R (2017). Representation of civil society in press: Discourse analysis of civil society in Iran’s press during 2009-2014. Sociology of Social Institutions, 4(9), 43-77. (Persain)