بررسی تاثیر نرخ‌های مالیاتی بر برخی متغیرهای اقتصادی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

2 استادیار، گروه مالی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران

10.30507/jmsp.2022.340296.2417

چکیده

مدل رشد نئوکلاسیک به عنوان ابزار اقتصادکلان و مالیه عمومی بصورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در یک مدل رشد نئوکلاسیک با شوک‌های مختلف مالیاتی، برای تحلیل رابطه بین نرخ‌های مالیاتی و برخی متغیرهای کلان، طراحی شده است. الگوی تحقیق، عکس‌العمل-های آنی برخی متغیرهای اقتصادی به شوک‌های مالیات(مالیات بر درآمد شرکتها، مالیات بر درآمد افراد، مالیات بر مصرف) را شبیه سازی می‌کند.

تمام داده‌های مورد استفاده در این مقاله به قیمتهای ثابت سال 1390 و بطور سالانه برای دوره زمانی 1350-99 می‌باشند. بعد از لگاریتم‌ گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک- پرسکات، متغیرها را روند‌زدایی می‌کنیم. معادلات نهایی الگو، حول وضعیت باثبات خطی شده و با استفاده از رهیافت اُهلیگ (1999)، معادلات تصادفی خطی شده، به‌صورت یک الگوی فضای‌-حالت در محیط برنامه‌نویسی Matlab تصریح شد. در نهایت با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات گذشته و برآورد تعدادی از آنها، متغیرها شبیه‌سازی شده با داده‌های واقعی مقایسه شد و اعتبار مدل محک خورد.

نتایج نشان می‌دهد که بطور کلی کاهش در نرخ‌های مالیات بر درآمد اشخاص، درآمد شرکتها منجر به کاهش قیمت سهام و افزایش مصرف، تولید، تقاضای نیروی‌کار خواهد شد. همچنین، افزایش در نرخ مالیات بر مصرف، افزایش قیمت سهام و کاهش مصرف، تولید، نیروی کار و بدهی را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey Tax Rates Affect on Economic Variables Selected in General Policies of Resistance Economy Framework

نویسندگان [English]

  • Seyed Fakhreddin Fakhrhosseini 1
  • Meysam Kaviani 2
1 Associate Professor, Department of Accounting, Management and Accounting faculty, Islamic Azad University Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran
2 Assistant Professor, Department of Finance, Management and Accounting faculty, Islamic Azad University Karaj Branch, Alborz, Iran
چکیده [English]

Neoclassical growth model is widely used as a tool of macroeconomics and public finance. In the paper for the resistance economy, a standard neoclassical growth model with different tax shocks is built to analyze the relationships between tax rates and some of economic variables. The model of this paper, the model simulates the impulse responses of macroeconomic variables to the tax shocks (corporation income tax, personal income tax, consumption tax).

The data in this article are related to the fixed prices in the year 1390 and run annually from 1350 to 1399. Having logarithms taken, the variables are de-traded through Hodrick- Prescott filter.

The final model equations are linearized around the steady state and using Uhlig(1999) approach accidental equations are also linearized and are specified as space state pattern in Matlab software. Finally, the calibration of parameters are assessed, variables are simulated and compared with real data.

The outcome shows that the decreases in corporation and personal income tax rates lead to the decrease in price of shares, and the increase in consumption, output, and labor.

Also, the increase consumption tax rate lead to the increase in price of shares, and the decrease in consumption, output, labor and debt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DSGE Model
  • Tax Rates
  • Resistance Economy
  • Neoclassical Growth Model