تأثیر نرخ‌های مالیاتی در برخی متغیرهای اقتصادی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

2 استادیار، گروه مالی، دانشکدۀ حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران

چکیده

از مدل رشد نئوکلاسیک به‌عنوان ابزار اقتصاد کلان و مالیۀ عمومی به‌صورت گسترده استفاده می‌شود. در این مقاله، در راستای سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی، یک مدل رشد نئوکلاسیک با شوک­های مختلف مالیاتی، برای تحلیل رابطۀ بین نرخ­های مالیاتی و برخی متغیرهای کلان، طراحی شد. الگوی تحقیق واکنش‌های آنی برخی متغیرهای اقتصادی به شوک­های مالیات (مالیات بر درآمد شرکت‌ها، مالیات بر درآمد افراد و مالیات بر مصرف) را شبیه‌سازی می­کند. تمام داده­های مورد استفاده در این پژوهش، به قیمت‌های ثابت سال 1390 و به‌طور سالیانه برای دورۀ زمانی 1350 تا 1399 است. پس از لگاریتم­‌گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک ـ پرسکات، متغیرها روند­زدایی شد. معادلات تصادفی خطی‌شده، با استفاده از رهیافت اُهلیگ (1999)، به­صورت یک الگوی فضای ـ حالت در محیط برنامه­نویسی متلب (Matlab) تصریح شد. درنهایت با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات پیشین و برآورد تعدادی از آن‌ها، متغیرهای شبیه­سازی‌شده با داده­های واقعی مقایسه و اعتبار مدل محک زده شد. نتایج نشان داد کاهش در نرخ­های مالیات بر درآمد اشخاص و درآمد شرکت‌ها به کاهش قیمت سهام و افزایش مصرف، تولید و تقاضای نیروی­ کار منجر خواهد شد. همچنین افزایش در نرخ مالیات بر مصرف موجب افزایش قیمت سهام و  کاهش مصرف، تولید، نیروی کار و بدهی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Tax Rate Effect on Economic Variables Selected in General Policies of Resistance Economy Framework

نویسندگان [English]

  • Seyed Fakhreddin Fakhrhosseini 1
  • Meysam Kaviani 2
1 Associate Professor, Department of Accounting, Management and Accounting faculty, Islamic Azad University Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran
2 Assistant Professor, Department of Finance, Management and Accounting faculty, Islamic Azad University Karaj Branch, Alborz, Iran
چکیده [English]

The neoclassic development model is known as a macro-economic tool and public finance. This study, considering the general policies of resistance economy, aimed to design a neoclassic development model based on different tax shocks to analyze the relationship between tax rates and some macro-variables. The study simulates the immediate reactions of some economic variables to tax shocks (income tax of companies, income tax, and consumption tax). All the data are extracted from the fixed prices in 2011 and the annual ones from 1971 to 2020. After the logarithm taken from the variables through Headrick-Prescot, all the variables were processed. The linear random equation, were analyzed through Ohlig (1999) approach in Matlab program. Finally, the parameters were pinpointed from the literature, and the simulated variables were compared with the real data to test out the validity of the model. The findings showed that the decrease in tax income rates and the company income taxes would result in the price reduction of shares and the increase of consumption, production, and labor demand. Also, the increase in the consumption tax rate would result in the increase in share prices and reduction of consumption, production, and labor demand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DSGE model
  • tax rates
  • resistance economy
  • neoclassical growth model
Barro, R. (1990). Government spending in a simple model of Endogenous Growth. Journal of Political Economy, 98(5), 26-103. https://doi.org/10.1086/261726
Chen, M. C. (2003). The effect of tax incentives on tax burden of profit-seeking enterprises. Management Review, 22, 127-151.
Desai, M. A., & Hines, J. (2003(. Evaluating international tax reform. National Tax Journal, 56(3), 487-502. https://doi.org/10.17310/ntj.2003.3.03
Engen E., & Skinner, J. (1996).Taxation and Economic Growth. National Tax Journal,  49(4), 617-642. http://dx.doi.org/10.3386/w5826
Falahati, A., & Moradpour Oladi, M. (2012). The effect of fiscal policy on economy in Iran. Journal of Tax Research, 19(12), 183-210. Retrieved from: http://taxjournal.ir/article-1-80-fa.html (Persain)
Fazzari, S. (1995). Capital Gain tax cuts, investment and growth, Levy Economics Institute. Working Paper, 147
Höppner, F. (2000). An empirical analysis of the effects of fiscal policy in Germany. Mimeo.
Jafari Samimi, A. (2012). Economics of the public sector. Tehran: Samt. (Persain)
Jones, L., Manuelli, R., & Rossi, P. (1997). On the optimal taxation of capital income. Journal of Economic Theory, 73(1), 93-117.
Keen, M. (2002). The German tax reform of 2000. International Tax and Public Finance, 9, 603-621. https://doi.org/10.1023/A:1020973705217
King, R., & Rebelo, S. (1995). Public policy and endogenous growth: Developing neoclassical implications. Journal of Political Economy, 98(5), 126-150. Retrieved from: https://www.jstor.org/stable/2937634
Levine, R. (1993). Stock markets, growth and tax policy. The Journal of Finance, 46(4), 1445-1465. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261
Ljungqvist, L., & Uhlig , H. (2000). Tax policy and aggregate demand management under catching up with the Joneses. American Economic Review,  90(3), 356-66. https://doi.org/10.1257/aer.90.3.356
Lucas, R. E.  (1990). Supply-side economics: An analytical review. Oxford Economic Papers, 42, 293-316. Retrieved from: http://www.jstor.org/stable/2663227
McGrattan, E. R., & Prescott, E. C. (2005). Taxes, Regulations, and the Value of U.S. and U.K. Corporations, Review of Economic Studies, 72, 767-796. Retrieved from: https://www.jstor.org/stable/3700673
Parker, J. A. (2002). Tax and growth in a financially underdeveloped country: Evidence from the Chiliean investment boom. Princerton University and N.B.E.R. Retrieved from: https://www.jstor.org/stable/24737365
Parvin, S., Bahrami, J., & Vahidi, S. (2012). The effect of fiscal shocks on output and the level of price in Iran: A SVAR approach. Economic Modelling, 6(20), 21-39. Retrieved from: http://taxjournal.ir/article-12049-fa.html (Persain)
Seyed Salehi, S., Sameti, M., Azarbayejani, K., & Basirat, M. (2021). Analysis of government revenues in a small oil-exporting economy by dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) method. Journal of Tax Research, 29(51), 33-64. Retrieved from: http://taxjournal.ir/article-2049-1-fa.html (Persain)
Sorensen, P. B. (2002). The German business tax reform of 2000: A general equilibrium analysis, German Economic Review, 3(4), 347-378. https://doi.org/10.1023/A:1020973705217
Trabandt, M., & Uhlig, H. (2006). How far are we from the slippery slope? the laffer curve revisited. No SFB649DP2006-023, SFB 649 Discussion Papers.
Uhlig, H. (1999). A toolkit for analyzing Nonlinear Dynamic Stochastic Models easily, Computational Methods for the Study of Dynamic Economies. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/0199248273.003.0003
Xu, B. (1994). Tax policy implications on Endogenous Growth Models, IMF Working Paper, 94/38. https://doi.org/10.5089/9781451977554.001