بررسی ساختار صنعت در ایران در راستای انسجام و تعادل منطقه‌ای، اشتغال پایدار و سیاست‌های کلی نظام

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته اقتصاد، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.30507/jmsp.2022.348261.2448

چکیده

یکی از مهمترین مسائل سیاست‌های کلی نظام، توجه به تفاوت نرخ بیکاری بین استان‌ها و اصلاح ساختار تولید برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی بالاتر است، چرا که بیکاری مهمترین عامل موثر بر عدم ثبات سیاسی است. در این راستا، مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی و به کارگیری شواهد آماری استان‌های ایران برای دوره زمانی 1398-1390 نشان می‌دهد که تجمیع صنعتی به واسطه اثرات سرریز و همچنین ارتباط درونزای بین زیربخش‌های صنعتی منجر به کاهش بیکاری می‌شود. علاوه بر این، رشد اقتصادی و افزایش سهم ارزش افزوده صنعت در تولید ناخالص داخلی باعث کاهش بیکاری شده است، اما آموزش در سطح خطای 10 درصد باعث افزایش بیکاری شده است که دلالت بر ناکارایی آموزش در اقتصاد ایران دارد. بنابراین اصلاح ساختار تولید برای افزایش سهم صنعت در راستای سیاست‌های کلی نظام در استان‌های ایران مبتنی مزیت نسبی و سیاست‌های آمایش سرزمین برای بهره‌مندی از اثرات سرریز بین زیربخش‌های صنعتی و ارتباط درونزای بین آنها از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of the structure of industry in Iran according regional cohesion and balance, sustainable employment and general policies of the system.

نویسندگان [English]

  • Farid Khalili 1
  • Ali Falahatii 2
  • Kiomars Sohaili 2
1 PhD student in Economics, Faculty of Economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

One of the most important issues of the general policies of the system, pay attention to unemployment rate difference in province and reform of the production structure is to create job and economic growth, Because Unemployment has adverse effects on political stability. In this regard, recognizing the factors affecting the reduction of unemployment can play an important role in guiding and paying attention to economic policies. The study uses the approach of spatial econometrics and the application of statistical evidence of the provinces of Iran over 2011-2019 shows that industrial aggregation reduces unemployment due to the effects of spillover and also the endogenous relationship between industrial sub-sectors. In addition, economic growth and an increase in the share of industry value added in GDP has reduced unemployment. But education has increased unemployment, which indicates the inefficiency of education in the Iranian economy. Therefore, reform production structure for increase the share of industry in the provinces of Iran based on comparative advantage to benefit from the effects of spillover between industrial sub-sctor and the endogenous relationship between them is of great importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Agglomeration
  • Unemployment
  • General Policies of System
  • Sustainable Employment