پیشنهادهای سیاستی برای بخش علم و فناوری در برنامۀ پنج‌سالۀ هفتم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برپایۀ اسناد بالادستی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه پژوهشی سیاست اطلاعات، پژوهشکدۀ جامعه و اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران‌داک)، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات، پژوهشکدۀ فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران‌داک)، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی حوزه‌های موضوعی سیاست علم و فناوری برپایۀ اسناد بالادستی و پیشنهاد برخی از گزینه‌های سیاستی برای این بخش در برنامۀ پنج‌سالۀ هفتم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در این پژوهش با روش فراترکیب که از روش‌شناسی‌های کیفی است، سیاست‌های علم و فناوری در اسناد سیاستی کشور شناسایی و استخراج شد. سپس این سیاست‌ها برپایۀ همانندی‌ها و تفاوت‌های موضوعی دسته‌بندی گردید. براساس تحلیل و تفسیر سیاست‌های هر دسته نیز نامی بر آن‌ها نهاده شد. این نام‌ها همان موضوع‌های سیاست علم و فناوری است. در پایان نیز برای ویرایش این موضوع‌ها، دیدگاه دوازده تن از متخصصان دریافت شد. در این پژوهش، شش موضوع سیاستی کلان به‌همراه هفده موضوع فرعیِ آن‌ها معرفی شد. شش موضوع سیاستی کلان عبارت است از: 1. منابع انسانی و مهارت‌ها؛ 2. قوانین و مقررات؛ 3. زیرساخت‌های اطلاعاتی؛ 4. ارتباطات ملی، منطقه‌ای و جهانی؛ 5. بخش اطلاعات؛ 6. بخش اقتصاد اطلاعات. این پژوهش پیش‌نویسی از موضوع‌های سیاست علم و فناوری و نیز سیاست‌های در پیوندِ با این موضوع‌ها را به سیاست‌گذاران پیشنهاد می‌کند که می‌تواند در نگارش برنامۀ پنج‌سالۀ هفتم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌کار رود. در این پژوهش، در زمینۀ هریک از هفده موضوع، سیاستی فرعی شناسایی شد و افزون بر سیاست، نیازمندی‌های انجام سیاست و سنجه­هایی برای ارزیابی آن نیز پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Policy Suggestions for the Science and Technology Sector in the Seventh Five-Year Plan for Economic, Social, and Cultural Development based on the National-Level Policy Documents

نویسندگان [English]

  • Leila Namdarian 1
  • Sirous Alidousti 2
1 Associate Professor, Department of Information Policy, Faculty of Information and Society, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran
2 Associate Professor, IT Management Research Group, Information Technology Research Department, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aimed to identify the science and technology policies based on the higher documents, and suggest some policies for the seventh five-year plan for economic, social, and cultural developments. This study employed a meta-analysis through qualitative approach on science and technology policies in the higher documents. These policies were categorized based on the thematic similarities and differences. These categories were labelled based on the political interpretations and analysis. These labels are the science and technology policy topics. Finally, to edit these topics, 12 experts reviewed these perspectives. In this research, six macro-policy topics and 17 micro ones were identified. The six macro-policy topics were: 1. Human resources and skills, 2. Regulations and laws, 3. Information infrastructures, 4. National, regional, and global connections, 5. Information sector, 6. Economic information sector. This study is a draft on the topics of science and technology policy, and a suggestion for the policy-makers which can all in all contribute to the seventh five-year plan for economic, social, and cultural developments. This research put forth 17 policy topics, some marginal ones as well as the policy requirements and evaluation criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science and technology
  • national-level policy documents
  • Iran’s seventh five-year plan for economic, social, and cultural development
  • policy issues
  • policy implementation
  • policy evaluation
Arnold, A. M. (2007). A situational analysis of national information policy, with special reference to South Africa.  Doctoral dissertation. University of South Africa.
Angeley, R., & Purdue, J. (2000). Information literacy: An overview. Retrieved from: https://cedar.wwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1424&context=surveyresearch_docs  (Accessed on Jan 17, 2021)
Braman, S. (1990). The unique characteristics of information policy and their US consequences. In V. Blake and R. Tjoumas (Eds.), Information literacies for the twenty-first century. Boston: MA.
Braman, S. (2011). Defining information policy. Journal of Information Policy1, 1-5.
Bustamante, J. (2007). Comparing the situation in Latin America and the Caribbean. Building national information policies: Experiences in Latin America. Kingston: UNESCO.
Duff, A. S. (2004). The past, present, and future of information policy: Towards a normative theory of the information society. Information, Communication & Society7(1), 69-87.
European Council. (1994). Europe and the Global Information Society: Recommendations to the European Council (vol. 2). Brussels: EU publications.
Expediency council (2014a). General policies of science and technology. Retrieved from: https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27599, April 2023. (Persain)
Expediency council. (2014b). General policies of the sixth development plan of Islamic republic of Iran. Retrieved from: https://www.leader.ir/fa/content/13369, April 2023 (Persain)
Harvey, J. F. (1982). Iranian scientific and technical information policy development progress. Journal of Library and Information Science, 8(2), 195-202.  Retrieved from: jlis.glis.ntnu.edu.tw/ ojs/index.php/jlis/article/view/130/130 (Retrieved 2 January 2021)
Henrici, I. (2004). Approach to the formulation of a National Information Policy for South Africa. South African journal of libraries and information science70(1), 30-38.
Higher Council of Cultural Revolution. (2010). The scientific plan of the country. Retrieved from: https://www.msrt.ir/file/download/page/1488284345-m01.pdf,  April 2023 (Persain)
Islamic Parliament. (2016). The law on the sixth economic, social, and cultural development of Islamic republic of Iran. Retrieved from: https://www.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=f4afa150-ee8b-4237-b169-f16f8b2c532b, April 2023 (Persain)
James, T. )2001(. An information policy handbook for Southern Africa: A knowledge base for decision makers. Midrand: International Development Research Center.
Karan, K., & Gurstein, M. )2011(. Information policies in Asia: Development of indicators.Thailand: UNESCO.
Lester, J., & Koehler, W. C. (2003). Fundamentals of information studies: Understanding information and its environment. New York: Neal-Schuman Publishers.
Library and Information Commission. (2002). Keystone for the information age: A national information policy for the UK. British Library. Retrieved from: http://www.lic.gov.uk/publications/policyreports/keystone.htm (Accessed on April2, 2018)
Maxwell, T. (2003). Toward a model of information policy analysis: Speech as an illustrative example. First Monday8(6).
McClure, C. R., & Jaeger, P. T. (2008). Government information policy research: Importance, approaches, and realities. Library & Information Science Research30(4), 257-264.
Montviloff, V. (1990). National Information Policies. A Handbook on the Formulation, Approval, Implementation and Operation of a National Policy on Information. United States:  Education Resources Information Center (ERIC). 
Moore, N. (1993). Information policy and strategic development: A framework for the analysis of policy objectives. In Aslib proceedings. MCB UP Ltd.
Nilsen, K. (2001). The impact of information policy: Measuring the effects of the commercialization of Canadian government statistics. London: Greenwood Publishing Group.
Noblit, G. W., Hare, R. D., & Hare, R. D. (1988). Meta-ethnography: Synthesizing qualitative studies (vol. 11). India: Sage.
Owen, B. B., Cooke, L., & Matthews, G. (2012). Information policymaking in the United Kingdom: The role of the information professional. Journal of information Policy2, 51-78.
Pajaro, R., & Betancourt, V. (2007). What is a national information policy?. In Building national information policies: Experiences in Latin America. Jamaica: UNESCO.
Pejova, Z. (2002). Information literacy: an issue which requests urgent action in developing countries and countries in transition. White Paper prepared for UNESCO, the US National Commission on Libraries and Information, 2(2), 13-20.
Pasek, J. E. (2015). Defining information policy: Relating issues to the information cycle. New Review of Academic Librarianship21(3), 286-303.
Rowlands, I., Eisenschitz, T., & Bawden, D. (2002). Frame analysis as a tool for understanding information policy. Journal of Information Science28(1), 31-38.
Ruenwai, N. (2006). Science and technology information in Thailand: Policies, strategies and provision Doctoral dissertation. Thailand.
Smith, A. E. (2002). National information policies: The role of government libraries in influencing developing and implementing them. Building on sure foundations: The overlooked dimension of national information policies. INSPEL36(3), 183-190.
UNESCO. (1971). UNISIST programme.Paris.  Retrieved from: http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000033/003392eo.pdf (Accessed on Desember 13, 2018)
Supreme leader. (2003). General policies of prospective document: general policies of IT. Retrieved from: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/132299,  April 2023 (Persain)
Yusof, Z. M., Basri, M., & Zin, N. A. M. (2010). Classification of issues underlying the development of information policy. Information Development26(3), 204-213.
Zimmer, L. (2006). Qualitative meta‐synthesis: A question of dialoguing with texts. Journal of Advanced Nursing53(3), 311-318.