پیشنهادهای سیاستی برای بخش علم و فناوری در برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی بر پایه اسناد بالادست

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه سیاست اطلاعات، پژوهشکده جامعه و اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ( ایرانداک)، تهران، ایران

2 دانشیار گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات، پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران

10.30507/jmsp.2022.343633.2430

چکیده

این پژوهش برای شناسایی حوزه‌های موضوعی سیاست علم و فناوری بر پایه اسناد بالادست و پیشنهاد برخی از گزینه‌های سیاستی برای این بخش در برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی انجام شده است. در این پژوهش با روش فراترکیب که از روش‌شناسی‌های کیفی است، سیاست‌های علم و فناوری در اسناد سیاستی کشور، شناسایی و بیرون آورده شده‌اند. سپس این سیاست‌ها بر پایه همانندی‌ها و تفاوت‌های موضوعی، دسته‌بندی شده‌اند. بر پایه تحلیل و تفسیر سیاست‌های هر دسته نیز نامی بر آن گذارده شده است. این نام‌ها، همان موضوع‌های سیاست علم و فناوری هستند. در پایان نیز برای ویرایش این موضوع‌ها، دیدگاه 12 تَن از متخصصان دریافت شده است. در این پژوهش، شش موضوع سیاستی کلان به همراه 17 موضوع فرعیِ آن‌ها شناسایی شده‌اند. منابع انسانی و مهارت‌ها؛ قوانین و مقررات؛ زیرساخت‌های اطلاعاتی؛ ارتباطات ملی، منطقه‌ای، و جهانی؛ بخش اطلاعات؛ و بخش اقتصاد اطلاعات؛ شش موضوع سیاستی کلان هستند. این پژوهش پیش‌نویسی از موضوع‌های سیاست علم و فناوری و نیز سیاست‌های درپیوند با این موضوع‌ها را به سیاستگذاران پیشنهاد می‌کند که می‌تواند در نگارش برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی به کار رود. در این پژوهش، در زمینه هر یک از 17 موضوع سیاستی فرعی شناسایی شده؛ افزون بر سیاست، نیازمندی‌های انجام سیاست و سنجه‌هایی برای ارزیابی آن نیز پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Policy suggestions for the science and technology sector in the Seventh Five-year Plan for Economic, Social, and Cultural Development based on national-level policy documents

نویسندگان [English]

  • Leila Namdarian 1
  • Sirous Alidousti 2
1 Assistant Professor, Department of Information Policy, Faculty of Information and Society, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran
2 Associate Professor, IT Management Research Group, Information Technology Research Department, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran
چکیده [English]

Identifying the issues of science and technology (S&T) policy based on the national-level policy documents and to suggest some policy options for S&T section in the Seventh Five-year Plan for Economic, Social, and Cultural Development.With the qualitative meta‐synthesis method, S&T policies in Iran’s policy documents have been identified and extracted. These policies are then categorized based on thematic similarities and differences. Also, after analysing and interpreting the policies of each category, a name was given to that category. These names are the issues of S&T policy. 12 experts' opinions were received then to edit and finalize these issues.Six macro policy issues along with 17 sub-issues have been identified. Six macro policy issues are: human resources and skills; laws and regulations; information infrastructures; national, regional, and global communications; information section; and information economics section.This study proposes a draft of S&T policy issues as well as policies related to these issues to policy makers that can be used in writing the seventh five-year plan for economic, social, and cultural development.In this study, for each of the 17 sub-policy issues; In addition to policy, policy requirements and metrics to evaluate it have been proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science and Technology
  • National-level Policy Documents
  • Policy Issues
  • Policy Implementation
  • Policy Evaluation