دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، اسفند 1395، صفحه 1-174 
چشم انداز نظری ساختار و کنش در تبیین رفتار سازگاری نسبت به خشکسالی

صفحه 19-40

عادل سلیمانی؛ حسن افراخته؛ فرهاد عزیرپور؛ اصغر طهماسبی


تحلیل روند تغییرات مزیت نسبی تولید نباتات صنعتی ایران

صفحه 135-151

سید مهدی میر؛ احمد صادقی؛ سید احمد محدث؛ مجید ثنایی طرقبه