ناکارآمدی سیاست‌ها و تأثیر آن بر عدم توسعه‌یافتگی صنایع کوچک و متوسط کشور

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی/ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

2 عضو هیأت علمی/ دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

باوجوداینکه امروزه صنایع کوچک و متوسط یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه محسوب می‌شود و نقش به سزایی را در رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات این کشورها ایفا می‌نماید، متأسفانه جایگاه این صنایع در کشور ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. به‌طور قطع یکی از عواملی که زمینه این ضعف را فراهم نموده است، ناکارآمدی سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که برای حمایت و توسعه این صنایع طراحی شده است. در این پژوهش با نظرسنجی از خبرگان و صاحب‌نظران حوزه صنایع کوچک و متوسط و با استفاده از مدل یابی معادلاتساختاری تأثیر ناکارآمدی سیاست‌ها بر عدم توسعه‌یافتگی صنایع کوچک و متوسط کشور مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است.بر اساس یافته‌های تحقیق، با عنایت به اینکه بین کارکرد و کیفیت سیاست‌های طراحی‌شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط از یک‌ طرف و شاخص‌های قابلیتی و عملکردی توسعه صنایع کوچک و متوسط نیز رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد، استنباط می‌شود که کیفیت و کارکرد نامناسب و به‌عبارت‌ دیگر کارآمدی پایین سیاست‌های طراحی ‌شده در حوزه صنایع کوچک و متوسطاز دلایل اصلی ضعف شاخص‌های قابلیتی و کارکردیتوسعه صنایع کوچک و متوسط است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Policies Inefficiency and its Effects on Iran Small and Medium Industries Development

نویسندگان [English]

  • Hamid Azizmohammad Lo 1
  • Abolqasem Mahdavi 2
1
2
چکیده [English]

In spite of this fact that small and medium industries sector play important role in developed and developing countries and has a significant role in economic growth, employment and export, unfortunately these industries is not in a proper status in Iran. The deficiency of policies designed to support small and medium industries, is one of the main impediment of small and medium industries development. The aim of this paper is to study the effect of Inefficiency in Policieson Iran’s small and medium industries development surveying of SME experts with structural equation modeling. According to the findings, there are statistically positive relationships between the quality and functioning of designed policies to support SMEs and the capability and performance indexes of small and medium industries development. Therefore, it is inferred that the Inefficiency in Policieshas negatively affects the situation of small and medium industries in Iran.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policies deficacy
  • capability index
  • Performance index
  • Small and Medium Industries development
  • Partial Least Square Method
امین بیدختی، علی‌اکبر و مجتبی زرگر. (1390).‌ بررسی موانع موجود در توسعه بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) و ارائه چارچوب حمایت از این بنگاهها. مجله کار و جامعه، شماره 138.
سپهردوست، حمید و نسیبه کامران. (1392). ارزیابی بهره وری و تحلیل حساسیت عوامل موثر بر کارایی صنایع کوچک. پژوهشهای اقتصادی، دوره 13، شماره 1: 174-155.
سلطانی، پدرام؛ بیتا شایگانی و سید محمود ورودی. (1392) . بررسی تأمینمالیبنگاه‌های کوچکومتوسطدرایرانبا عنایتبهتجاربسایرکشورها.‌ بیست و سومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی ششم.
شوماخر. ای. اف. (1372). کوچکزیباست:اقتصادباابعادانسانی، مترجم علی رامین. تهران: انتشاراتسروش.
صلواتی سرچشمه،‌ بهرام؛ معصومه مداح‌ و احسان یزدانی راد. (1386). چارچوب سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه‎های کوچک و متوسط، فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد، 3(12): 39-49.
علیرضایی، ابو تراب و‌  روح اله‌ تولائی.(1387).‌ بررسی نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط مقیاس در توسعه فعالیت‌های اقتصادی کشور. همایش ملی توسعه فعالیت‌های اقتصادی، دانشگاه پیام نور، تهران.
لامعی، بهزاد. (1381).‌ موانع قانونی رشد کارآفرینی در صنایع کوچک ایران.‌ مجله کار و جامعه، شماره 45، صفحات 32ـ26.
ناطق، محمد ؛ محترم قلاتی، رحیم. (1386).‌ ضرورت خوشه سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط. ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، شماره 173،
نوتاش، محمدرضا و علی عقبی طلب. (1386). عوامل کلیدی انتشار تکنولوژی در صنایع کوچک و متوسط ایران، فصلنامه توسعه تکنولوژی، سال 5، شماره 11.
الوانی، سید مهدی. (1384). تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی. تهران: انتشارات سمت.