نقش اقوام در همبستگی ملی

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسنده

استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات تربیتی ،روانشناختی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف از پژوهش‌ حاضر بررسی عوامل مؤثر بر‌ بسیج سیاسی اقوام و هم‌افزایی آن‌ها درجهت همبستگی ملی با تأکید بر نقش مذهب و زبان در بین شهروندان چهار گروه قومی (کرد، ترک، عرب و بلوچ) است. روش تحقیق کمی از نوع پیمایشی است که با حجم نمونه 624 نفر‌ بالای 18 سال در سال 1393 صورت گرفته است. بین مجموعه متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق همبستگی قوی وجود دارد. اما مقدار ضریب تعیین تعدیل‌شده برابر با 788/0 بوده و گویای این واقعیت آماری است که 78 درصد از کل میزان بسیج سیاسی قومی وابسته به متغیرهای مستقل؛ اندازه جمعیت، احساس تبعیض و محرومیت، همگرایی، قوت بنیان زبان‌شناختی و احساس توسعه‌یافتگی است. به ‌عبارت ‌دیگر، متغیرهای مستقل 78 درصد واریانس متغیر وابسته بسیج سیاسی قومی را برآورد (پیش‌بینی) می‌کنند. همچنین با توجه به معنی‌داری آزمون F (603/463) در سطح معناداری کمتر از 5 درصد می‌توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مدل خوبی بوده و مجموعه متغیرهای مستقل قابلیت تبیین متغیر وابسته را دارند. نتایج نشان می‌دهد؛ میانگین نمره تمایل به بسیج سیاسی قومی واگرایانه در بین کردها و بلوچ‌ها بیشتر از ترک‌ها و اعراب است. تفاوت مشاهده‌شده بین میانگین‌های نمرات تمایل به بسیج سیاسی قومی افراد در هر موقعیت بر اساس آزمون F با مقدار (058/14)، حداقل در سطح 99 درصد معنی‌دار است. به‌عبارتی‌دیگر قومیت افراد با تمایل به بسیج سیاسی قومی دارای ارتباط معنادار است. همچنین نتایج نشان می‌دهد؛ رابطه مستقیم و معنی‌داری بین میزان قوت بنیاد زبان‌شناختی و میزان تمایل به بسیج سیاسی قومی رابطه وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Ethnic role in national solidarity

نویسنده [English]

  • karim Mehri
چکیده [English]

The aim of this study is investigating the factors that influence the political mobilization of ethnic and synergies towards national unity with an emphasis on the role of religion and language among the citizens of four ethnic groups (Kurds, Turks, Arabs, and Baloch) in Iran. The navigation data (quantitative research) to measure the relationship between the variables of perceived discrimination, feeling "population size, strong linguistic foundation, the sense of convergence of ethnicity and ethnic political mobilization has been used. The coefficient of determination was adjusted as indicated 0.788 statistical facts that 78% of the total amount of ethnic political mobilization depends on the independent variables, population size, sense of discrimination and exclusion, convergence, and feel strong linguistic foundation's development. In other words, 78% of the variance in the dependent variable independent variables to estimate ethnic political mobilization (predicted) that. Also according to test significant F (643.603) at a significance level of less than 5% of the research can be concluded that the regression model is a good model and a set of independent variables explained the dependent variable. Results show that the average score tended to diverge between the Kurds and the Baluch ethnic political mobilization of Turks and Arabs more. The difference between mean scores tend to ethnic political mobilization in every location based on test F (14.058), at least at the level of 99% is significant. In other words, ethnicity is correlated with the tendency of political mobilization. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • political mobilization of ethnic groups
  • economic discrimination
  • based linguistic
  • Religious
آشوری، داریوش، (1374)، ملیت و قومیت، ایران: از امپراتوری به دولت ـ ملت؛ ماهنامة ایران فردا، شمارة 18.
احمدی، حمید (1383) قومیت و قوم گرایی در ایران، تهران، نشر نی .
برتون، رولان،(1380)، قوم‌شناسی سیاسی، ترجمة دکتر ناصر فکوهی، تهران، نشر نی.
 بشریه، حسین ،(1375 )، انقلاب و بسیج سیاسی،تهران، نشر نی.
پناهی، حسین ،(1389)، جامعه شناسی انقلاب، نشر ثالث.
تیلی، چارلز (1385)، از بسیج تا انقلاب، ترجمه علی مرشدی زاده، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
ثقفی، مراد (1384)، قومیت در علوم اجتماعی معاصر، فصلنامه گفتگو، شماره 43، مهر.
جیمز کورت، (2001)؛ ؛ مذهب و مناقشات قومی در تئوری؛ مترجم‌ هادی اعلمی فریمان، خبر انلاین 4  اسفند 1389
چلبی و همکاران، (1378)، هویت قومی و رابطة آن با هویت ملی در ایران، طرح پژوهشی، وزارت‌ کشور.
حاجیانی، ابراهیم (1380) " مسئله وحدت ملی و الگوی سیاست قومی در ایراننامه انجمن جامعه شناسی، شماره 3 .
حسین زاده، فهیمه،1380. گروه‌های قومی ایران، تفاوت‌ها و تشابه‌ها. تهران. فصلنامه مطالعات ملی. سال دوم. شماره 8.
شارع پور(1383)، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر فاصله اجتماعی گروه‌های قومی ساکن در محلات قومی شهر بندر ترکمن، پژوهش نامه علوم اجتماعی گرمسار، سال پنجم، شماره 4،
صالحی(1386): شناختچالش‌هاوبحران‌هایقومی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک