دوره و شماره: دوره 4، شماره 14 - شماره پیاپی 14، شهریور 1395، صفحه 1-183 
تاثیر هدفمندی یارانه ها بر شدت انرژی در صنعت ایران

صفحه 91-124

کامران محمودپور؛ میلاد سلیمانی؛ یاسر سیستانی بدوئی