تدوین مدلی برای ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور با استفاده از شاخص ترکیبی و بر اساس عملکرد بودجه‌ای آنها

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 کارشناس ستاد تجاری سازی و شرکت های دانش بنیان دبیرخانه شورای عالی عتف

2 کارشناس ستاد پایش و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی عتف

3 قایم مقام دبیرکل شورای عالی عتف

چکیده

موضوع اعتبارات تحقیقاتی و فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی این اعتبارات همواره از مهمترین چالش ها در مدیریت نظام های علم و فنّاوری بوده است؛ ترمیم و بهبود وضعیت اعتبارات تحقیقاتی با توجه به عملکرد سازمان ها از اهمیت خاصی برخوردار است. شاخص های مختلفی در ارتباط با بررسی عملکرد دانشگاه ها تاکنون طراحی و معرفی شده اند. با توجه به ویژگی ذاتی شاخص های ترکیبی، که نقص هایی را در بردارد در این تحقیق سعی شده است تا با در نظر گرفتن تجربیات موجود در سایر مدل های معتبر بین المللی، شاخص ترکیبی جدیدی در زمینه رتبه بندی دانشگاه ها معرفی شود تا بتواند به شکل بهتری عملکرد دانشگاه‌ها را مورد سنجش قرار دهد. همچنین سعی شده است تا با ارائه وزن‌های منطقی و به دور از قضاوت ذهنی که ناشی از بکارگیری روش تحلیل عاملی است، شاخصی کاربردی طراحی نمود. در این ارزیابی بدون در نظر گرفتن بودجه مصوب، دانشگاه تهران دارای بیشترین امتیاز و در صورت لحاظ بودجه سرانه مصوب، دانشگاه کرمانشاه، رتبه اول دانشگاه های کشور را به خود اختصاص می دهد. در این تحقیق از روش تحلیل عاملی با چرخش واریماکس و با استفاده از مدل مولفه های اصلی، برای دستیابی به یک چارچوب و مدل مناسب برای رتبه بندی دانشگاه ها استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Model for Evaluation and Ranking Iran Universities by composite Index

نویسنده [English]

  • Mohammad Ayobi 3
چکیده [English]

Research funding and the process of planning and budgeting of these funds have always been the biggest challenges in the management of science and technology; the revision and improvement of research funds on the basis of organizational performance are of special importance. So far, various indicators of evaluating academic performance are designed and presented. Due to the inherent characteristics of the composite index which is in its defects, in this study we have tried to present a new composite index of ranking universities by considering the experiences of other international models to better evaluate the universities performances. It also attempts to design applicable indices by providing reasonable weights and without subjective judgment. In this study, 7 indicators out of 18 indicators of the first paragraph of Article 224 of the report on the “Fifth Development Plan” were selected based on a specific process. In the following, based on factor analysis, the 7 indicators of science production rank were placed in three dimensions to get the composite index of evaluating science production and ranking the universities of the subject matter was examined. In this assessment, regardless of approved budget, Tehran University top rated and in terms of allocating approved per capita budget, Kermanshah University was awarded the first place between Iran universities. To do the study, factor analysis method with Varimax rotation and principal component model were used to achieve an appropriate framework and model to rank the universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluating the performance of universities
  • Budgeting university
  • ranking universities
  • The first paragraph of Article 224 of the Fifth Development Plan