بررسی اثر درآمدهای نفتی بر ارزش افزودة زیر بخش‌های صنعت در ایران با مدل فضا-حالت

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آیت الله بروجردی

2 استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و اهمیت شایان توجهی که توسعة صنعتی می‌تواند بر توسعة اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق به بررسی و ارزیابی اثر درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده 8 زیر بخش صنعت طی سال‌های 1353 تا 1391 با استفاده از روش سری زمانی ساختاری و الگوی فضا –حالت می‌پردازد. نتایج برآورد مدلهای تحقیق نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی تاثیر مثبت و معنی‌داری بر ارزش افزوده صنایع مواد غذایی، آشامیدنی‌ها و دخانیات، صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی، صنایع شیمیایی و صنایع ماشین آلات و تجهیزات داشته است. در حالی‌که این متغیر بر ارزش افزوده صنایع چوب و محصولات چوبی تاثیر منفی و معنی‌داری داشته است و بر سایر صنایع تاثیر معنی‌داری نداشته است. هم‌چنین، نتایج برآورد نشان می‌دهد تکنولوژی اثر معنی‌دار و قابل توجهی بر ارزش افزوده صنعت داشته است. نتایج این پژوهش، همسو با سیاستهای اقتصاد مقاومتی بیان‌گر ضرورت مدیریت بهینه درآمدهای نفتی جهت توسه بخش صنعت در کشور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Oil Revenues on the Value Added of Subsectors of Iran’s Manufactory with State-Space Model

چکیده [English]

Given the Iran’s economy dependence on oil revenues and the considerable importance of manufacturing development on the economic development of the country, this paper this paper have investigated the effect of oil revenue on 8 subsectors of manufactory during 1353-1391. The State-Space Model have used in this paper. The results show that oil revenues has significant positive impact on the value added of "Food , beverages and tobacco" , "paper, cardboard, printing and binding", "Chemical " and "industrial machinery and equipment". Whereas oil revenue has a significant negative impact on value-added of " wood and wood products" manufactories, and has no effects on other subsectors. Also, the estimation results show that the technology has a significant remarkable effect on the value added of subsectors of Iran’s Manufactory. The results, in line with the policies of economic resistance show the need for optimal management of oil revenues to develop the subsectors of the manufactory in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • oil revenues
  • subsectors of manufactory
  • Iran’s economy
  • structural time series
  • state-space model