ارزیابی اثرات بازدارنده فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه خوارزمی

2 کارشناس ارشد اقتصاد

3 کارشناس ارشد

چکیده

ارزیابی اثرات بازدارنده فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مهمی در رشد و توسعه کشورهای درحال توسعه داشته است. از اینرو مقاله حاضر با مروری بر مطالعات تجربی و نظری مرتبط، تلاش دارد در قالب تصریح الگوی تابع عرضه سرمایه گذاری مستقیم خارجی با لحاظ فساد مالی و با استفاده از دادهای پانل دیتا برای دوره زمانی 2014-2001 و 38 کشور منتخب عضو کنفرانس اسلامی به بررسی نقش و میزان تاثیر فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بپردازد. نتایج نشان می دهد ارتباط قوی و معنی دار بین جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با فساد مالی کشورهای منتخب اسلامی وجود دارد، بطوریکه کاهش یک درصدی فساد مالی در کشورهای مزبور به افزایش 33/0 درصدی سرمایه های مستقیم خارجی می انجامد. تایج کاربردی مقاله نشان می دهد چنانچه هدف کشورها جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد، می بایست سیاستهای عمومی کشورها بر کاهش سطح فساد متمرکز شود. درضمن کشش براوردی بین سرمایه گذاری خارجی با اندازه بازار و بازبودن تجاری مثبت و با بدهی های خارجی و تورم منفی و معنی دار می باشد. کلمات کلیدی : سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فساد مالی، اقتصادسنجی پانل دیتا، کشورهای عضو کنفرانس اسلامی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Preventive role of Corruption in attracting Foreign Direct Investment (Case Study: Organization of the Islamic Conference (OIC))

نویسندگان [English]

  • shirin vahed rasuli 2
  • maryam Tayyari 3
چکیده [English]

Abstract According to Foreign Direct Investment is as important factor for growth and development of countries, especially developing countries, hence in this article by review of the literature studies, an attempt is made to look into the mechanism of and the relationship between FDI and corruption by using a Panel Data Model for thirty eight countries and the period 2001-2014. The results point to a positive relationship between control of corruption and FDI, so has an affect with positive and significant coefficient. The implications of the results of this paper are the public policies should aim to reduce corruption levels because it has a negative effect on FDI. Moreover, a significant relationship and positive exists between the FDI with market size and openness index for the period under study. Also the elasticity between FDI with inflation and foreign debt is negative and significant. Keywords: Corruption, Foreign Direct Investment, Organization of the Islamic Conference (OIC)), Panel Data

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Foreign direct investment
  • Organization of the Islamic Conference (OIC))
  • panel data