بررسی و ارزیابی اندازه‌ی دولت و رابطه آن با رشد اقتصادی : مطالعه‌ی موردی کشورهای منطقه چشم انداز در بازه زمانی (2003-2013)

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه الزهرا

چکیده

در مقاله حاضر رابطه‌ی تجربی بین اندازه‌ی دولت و رشد اقتصادی در23 کشور منطقه چشم انداز در دوره‌ی زمانی 2003-2013 با استفاده از الگوی داده‌های تابلویی بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد از آنجایی که تعدادی از این کشورها از درامدهای سرشار نفتی بهره‌مندند ،اندازه‌ی دولت اثر منفی و معنی داری بر سرمایه گداری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی دارد. از سوی دیگر نرخ رشد نیروی کار،نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد صادرات اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارند.بنابر این کشور های مورد بررسی باید در اندازه تصدی در اقتصاد خود تجدید نظر نموده تا از طریق کاهش هزینه های خود به رشد اقتصادی کمک نمایند . این کشور ها برای تسهیل در رشد اقتصادی باید در تخصیص بهینه‌ی منابع و افزایش کارایی اقتصادی ایفای نقش نمایند.دولت باید در راستای دستیابی به اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز گام های جدی برای کاهش میزان تصدی در اقتصاد را بردارد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The examination and evaluation of the size of government and its relation to the growth of economy: a case study on the outlook of regional counties over a span of 10 years (2003-2013).

نویسندگان [English]

  • Yousef Mehnatfar 1
  • S. Neda Rahimi 2
چکیده [English]

the present study has examined the practical relations between the size of government and the growth of economic outlook in 23 regional countries over a period of 10 years(20032013)by using the model of Panel data. The result has shown that, inasmuch as some of countries enjoy high level of oil income, the size of a government has a negative and also a meaningful impact on the investment of private sector and gross domestic product. On the other hand, the rate of labor force, the rate of capital growth as well as the rate of exports have a positive effect on the growth of economy. The studied countries ,therefore, have to revise the size of charging on their economy to assist the growth of economy by decreasing of their expenses. For the ease of economic growth ,these countries have to function a prominent role in allocating the best possible resources and enhancing the efficient economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Word: the size of government
  • Economic Growth
  • Model of Panel data
  • outlook regional