تاثیر هدفمندی یارانه ها بر شدت انرژی در صنعت ایران

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 مربی عضو هیات علمی گروه اقتصاد مجتمع آموزش عالی بافت، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

اهمیت بهبود کارایی انرژی مصرفی در صنعت و زیر بخش های آن به این دلیل است که باعث کاهش هزینه تولید در سطح کلان، پرداخت میزان کمتر یارانه و کاهش قیمت تمام شده محصولات صنعتی شده و از این طریق باعث ارتقای سطح ارزش افزوده این بخش ها، افزایش توان رقابتی، افزایش کیفیت تولید و در نهایت، باعث کاهش واردات برخی کالاهای مورد لزوم و افزایش صادرات مصنوعات ساخته شده می شود. پژوهش حاضر به بررسى اثر حذف یارانه انرژى، بر میزان شدت انرژى در صنعت ایران با استفاده از رویکرد داده‌های سری‌های زمانی- فصلی در بازده زمانی 1392-1385 با استفاده از تابع هزینه کاب- داگلاس، مورد ارزیابی قرار گرفته است که رابطه منفى و معنی‌داری بین شدت انرژى و قیمت انرژی مورد تایید قرار گرفته است همچنین نتایج نشان می‌دهد که با پیشرفت فناورى در طول زمان، شدت انرژى کاهش می‌یابد. سپس طرح سیاستی آزادسازى قیمت انرژی، با فرض افزایش یکنواخت قیمت اسمی در دوره زمانی 1392-1389 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که پس از آزادسازى قیمت انرژی، شدت انرژى کاهش می‌یابد به‌طوری‌که بیشترین میزان کاهش در سال اول اجراى سیاست آزادسازى بوده و در سال‌های بعد از میزان کاهش شدت انرژى کاسته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of targeted subsidies on energy intensity in the Iran industry

چکیده [English]

The importance of improving energy efficiency in the industry and its sub-sections is that reduce the cost of production at the macro level, Pay less subsidies and reduce the cost of industrial products. In this way, enhanced the value added of these sectors and increase competitiveness, enhance product quality, and ultimately, reduce imports some of important goods and increase exports of some products that made. This study examines the effect of eliminating energy subsidies on the energy intensity in iran industry using the approach of seasonal time series data in during 1385-1392 with Cobb-Douglas cost function that negative correlation between energy intensity and energy prices approved. Also results show that over time with advances in technology, energy intensity is decreased. Then energy price liberalization scenario, assuming a steady rise in nominal prices for the period 1392-1389 is studied. The results show that after the liberation of energy prices, energy intensity is decreased so that the highest reduction in the first year of liberalization and in the years following the reduction of energy intensity has decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • energy intensity
  • the liberalization of prices
  • time series
  • Cobb-Douglas cost function
  • the industry