اثر فساد اقتصادی بر نابرابری توزیع درآمد

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

چکیده

چکیده یکی از مهمترین اهداف مورد نظر دولت ها و سیاستگزاران نظام اقتصادی تلاش در جهت توزیع مطلوب درآمد و کاهش نابرابری درآمدی است . مقاله حاضر به بررسی اثر فساد اقتصادی بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در دو گروه از کشورهای با درآمد بالا شامل آلمان، فرانسه، ایتالیا، کانادا، ژاپن و با درآمد متوسط شامل ایران، ترکیه، هند، مالزی وچین، در دوره زمانی(2012-2000) می پردازد. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده‌های تلفیقی نشان می‌دهد که فساد تاثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی دارد. بدین معنا که با افزایش فساد اقتصادی در هر دو گروه از کشورها نابرابری اقتصادی افزایش خواهد یافت. افزون بر این اثر رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد در کشورهای با درآمد بالا منفی و برای کشورهای با درآمد متوسط مثبت است. مالیات نیز تاثیر منفی بر نابرابری درآمدی بر جای گذاشته در حالی که بیکاری موجب افزایش نابرابری درآمدی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of corruption on economic inequality income distribution

نویسنده [English]

  • azadeh mohammadi viaei 2
1
2 master holder of economics
چکیده [English]

Abstract One of main objectives of the governments and policy makers is to improve income distribution. The aim of this paper is to study the effects of corruption on the gini coefficient as an indicator of income distribution. for this purpose two groups of contries were considered including five high income countries ( Germany, France, Italy, Canada, Japan ) and five middle income countries ( Iran, Turkey, India, Malaysia and china ). By adopting a panel data model over the period of 2000- 2012, the results indicate that corruption significantly affect gini coefficient positively as income distribution index in both groups of countries and with increasing of corruption, income inequality will increase. In adition economic growth has negative effect on income distribution in high income countries and positive effect in middle income countries. Tax revenues have positive effects on income distribution and unemployment increases income inequality in both groups of countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Distribution income
  • inequality