اثر آزادسازی مالی بر عملکرد بانک‌های تجاری ایران

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

گروه اقتصاد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، شیراز، ایران

چکیده

 مهمتریننهادهایبازارمالیدرهرکشوریبانک‌هاهستندوجود بازار مالی رقابتی در اقتصاد هر کشوری، تخصیص بهینۀ منابع مالی رادر پی داشته و موجب شکوفایی، رشد و توسعۀ مناسب اقتصادی آن خواهدشد. این پژوهش به بررسی اثر آزادسازی مالی بر عملکرد بانک‌های تجاری در ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی از 1380:1 تا 1393:4 به‌صورت فصلی پرداخته است. برای برآورد تجربی، این مطالعه از روش‌ هم جمعی یوهانسون- جوسیلیوس و الگویتصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج به ‌دست‌ آمده از روش همجمعی یوهانسون نشان می‌دهد که در بلندمدت متغیرهای میزان وام پرداختی بانک، حجم نقدینگی، رشد اقتصادی، آزادسازی مالی و آزادسازی تجاری تأثیر مثبت بر عملکرد بانک‌های تجاری و متغیرهای نسبت مطالبات به کل وام­ها، اندازه بانک و نرخ تورم تأثیر منفی بر عملکرد بانک‌های تجاری دارند. همچنین ضریب تصحیح خطا نشان می‌دهد که در هر دوره 28/0 درصد از عدم تعادل عملکرد بانک‌های تجاری، تعدیل‌شده و به سمت روند بلندمدت خود حرکت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Liberalization on Performance of Commercial Banks in Iran

نویسندگان [English]

  • Akbar Dehqani
  • Ali Haqiqat
چکیده [English]

This study investigates the effects of financial liberalization on the performance of commercial banks in Iran using time series data from 2001: 1 to 2014: 4. For empirical estimates, this study is used Johansen-Juselius cointegration and vector error correction model. Results of the Johansen co-integration method shows that in the long run variables the loans of the Bank, liquidity, economic growth, financial liberalization, and trade liberalization has a positive effect on the performance of commercial banks and variables such as the ratio of receivables to total loans, as banks and commercial banks are adversely affecting the rate of inflation. Error correction coefficient also shows that in each period 0.28 percent of imbalance performance commercial banks, modified and is moving towards its long-term trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial Banks
  • Financial Liberalization
  • Trade Liberalization
  • Johansen co-integration
باقری، حسن. (1386) .تحلیل عوامل موثر برسود آوری بانک‌های تجاری (مطالعه موردی : بانک رفاه)نشریه تحقیقات مالی، 1: 26-3.
خادمی، علی و شیوا زمانلو. (1394) . راهکارهایآزادسازیبازارهایمالیدرایرانباتاکیدبربازارسرمایهچهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، 24-1.
ختایی، محمود و پژمان عابدی فر. (1379) . تخمین کارایی فنی صنعت بانکداری در ایرانپژوهش‌های اقتصادی ایران، 3(6): 84-63.
خسروان، سمیرا. (1389). تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کننده عملکرد سیستم بانکی در ایران در فضای جهانی شدن (مطالعه موردی بانک‌های تخصصی)، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.
دادگر ،یداله و روح اله نظری.‌ (1387). بررسی تاثیر جهانی شدن بر اندازه دولت در ایران. فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، 48: 38-1.
راستی، محمد. (1387). تاثیر آزادسازی تجارت خدمات مالی بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت.، مدلسازی اقتصادی، 2(1) : 126-115.
شریفی رنانی، حسین، مریم میرفتارح، حسن ملا اسماعیلی. (1392). تحلیــل نقــش مؤلفــه­هــای آزادســازی اقتصــادی بــر عملکرد بازارهای مالی کشورهای منا، پژوهش­های پولی و بانکی، 15: 25-1.
نوفرستی،محمد.(1378) .ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجیمؤسسه خدمات فرهنگی رسا :تهران.