دوره و شماره: دوره 9، شماره 36 - شماره پیاپی 4، دی 1400، صفحه 659-879 
بررسی اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی سیاست‌های کلی نظام در بخش آب

صفحه 686-711

10.30507/jmsp.2021.272107.2198

عظیم شیردلی؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ یونس صیادیان برخوردار