راهبردهای تأمین امنیت ملی پایدار در مناطق مرزی کشور با رویکرد سیاست‌های کلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم انسانی آزادشهر، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

2 استادیار، گروه کارآفرینی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

امروزه یکی از دغدغه‌های اصلی حکومت‌ها، مسأله تأمین امنیت مناطق مرزی است. هرچه این مناطق از حیث جغرافیایی و جمعیت‌شناختی، گسترده‌تر و متنوع‌تر باشند، تأمین امنیت آن‌ها حائز اهمیت بیشتری است. از جمله فعالیت‌های اقتصادی- اجتماعی که می‌تواند به توسعه پایدار در مناطق مرزی منجر شود، فعالیت‌های کارآفرینانه است و پژوهش حاضر در پی پاسخ‌گویی به این پرسش است که آیا کارآفرینی می‌تواند به‌عنوان راهبردی اساسی در تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان قرار گیرد؟ بدین‌منظور با بهره‌گیری از یک طرح پژوهشی کیفی روایتی، پژوهش‌ها، مفاهیم و نظریه‌های مرتبط با تأمین امنیت پایدار، کارآفرینی و برنامه‌ریزی توسعه کارآفرینی، بررسی و با رویکردی استدلالی و تفسیری، کارکردهای پدیده کارآفرینی به‌عنوان راهبرد توسعه مناطق مرزی تحلیل شد. نتایج حاکی است توسعه کارآفرینی می‌تواند به‌عنوان راهبردی کارا و اثربخش در تأمین امنیت مناطق مرزی محسوب شود؛ به‌گونه‌ای که هم برای ساکنین این مناطق و هم برای حکومت‌ها، رابطه برد- برد ایجاد می‌نماید. کارآفرینی علاوه بر ایجاد مزیت‌های متعدد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، می‌تواند به افزایش امید و پویایی، شکوفایی استعدادها، توانایی‌ها و قابلیت‌های ساکنین مناطق مرزی منجر شود. نتایج در راستای سیاست‌های کلّی نظام از جمله سیاست‌های جمعیتی، آمایش سرزمینی و پدافند غیرعامل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Sustainable National Security Strategies in Border Areas by General Policies Approach

نویسندگان [English]

  • Hadi Sanaeepour 1
  • Mehdi Zivdar 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Humanities, Azadshahr, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran
2 Assistant Professor, Department of Entrepreneurship, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

One of the current concerns for governments is to ensure security in the border areas of the country. When these areas are more geographically and demographically varied, their security becomes more significant. One of the key socioeconomic factors which can increase sustainable development is entrepreneurship. This study aims to seek if entrepreneurship, as a basic strategy, can help policy makers to ensure sustainable security in border areas. To this aim, the studies, concepts, and related theories to ensure sustainable security, entrepreneurship and plans for its development were analyzed through a qualitative-narrative method. Employing an argumentative-interpretative approach, the functions of entrepreneurship as a development strategy for border areas were investigated. The findings indicate that an effective strategic entrepreneurship development can have a positive impact on increasing the security in the border areas. This brings along a win-win situation for the citizens of these areas and the government at the same time. Not only can entrepreneurship create economic, cultural, and social advantages, but it also can improve hope and dynamism, flourish creativity, and furnish the abilities of the citizens in the border areas. The results are in line with the macro-policies of the country, particularly the demographic, spatial planning, and passive defense policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable security
  • sustainable entrepreneurship
  • entrepreneurship development
  • strategy
  • border areas
Acs, Z. J., & Szerb, L. (2007). Entrepreneurship, Economic Growth & Public Policy. Small Business Economics, 28, 109-122. Springer 2006. [DOI: 10.1007/s11187-006-9012-3]
Acs, Z. J., Szerb, L., & Autio, E. (2016). Enhancing Entrepreneurship Ecosystems. A “Systems of Entrepreneurship” Approach to Entrepreneurship Policy. In Global Entrepreneurship and Development Index 2015 (pp. 57-69). Springer, Cham. [DOI: 10.1007/978-3-319-26730-2_4]
Adiyia, B., Rademaeker, S. D., Vanneste, D., & Ahebwa, W. M. (2017). Understanding local entrepreneurship and small enterprises in the tourism–development nexus: The case of western Uganda. Development Southern Africa, 34(1), 105-120. [DOI: 10.1080/0376835X.2016.1259991]
Ahmadi, H., & Dadjoo, R. (2012). Sustainable development in border areas: basic strategies for securing borders. The National Conference of Urban Borders and Security; Challenges and Resolutions. Zahedan, Sistan and Balouchestan University. Received from: https://civilica.com/doc/179098. (Persain)
Ahmed, J. U. (2010). Documentary Research Method: New Dimensions. Indus Journal of Manegement & Social Science, 4. 1-14. Received from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.686.8844&rep=rep1&type=pdf.
Amiri Tehrani Zadeh, M. (2015). Systemic principles of resistance economy. Journal of Iran's Economic Essay, 23, 33-51. (Persain)
Andalib, A., & Matoof, Sh. (2009). Development and security in studying border areas of Iran. Bagh Nazar Journal, 6(12), 57-76. (Persain)
Audretsch, D. B., & Thurik, R. (2001). What is new about the new economy? Sources of growth in the managed & entrepreneurial economies. Industrial & Corporate Change, 10, 267-315. [DOI: 10.1093/icc/10.1.267]
Bailey, K. D. (1994). Methods of Social Research. New York: The Free Press.
Bosma, N., Jones, K., Autio, E., & Levie, J. (2008). Global entrepreneurship monitor, executive report 2007. Babson College y London Business School. Babson Park, MA. y Londres, UK.
Carsol, J. (2012). Qualitative research and proposals: narrative studies, phenomenology, grounded theory, ethnography, and case study (translated into Farsi by Hasan Danayi Fard and Hossein Kazemi). Tehran: Safar Press. (Persain)
Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research method: Choosing among five approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.
Faham, E., & Parhizkar, M. (2018). Developing entrepreneurship in policies and national plans of Iran. Journal of Geopolitics, 4(2), 25-50. (Persain)
Fernandes, G. P., & Natarion, M. S. (2020). Entrepreneurship In Border Territories: Context Costs, Resilience and Logics of Action of the Companies and Entrepreneurs. Handbook of Research Approches to Alternative Entrepreneurship Opportunities. [DOI: 10.4018/978-1-7998-1981-3.ch007]
Fien, J. (2002). Advancing sustainability in higher education: issues and opportunities for research. Higher Education Policy, 15, 143-152. [DOI: 10.1108/14676370210434705]
Figueroa-Armijos, M., & Johnson, T. G. (2016). Entrepreneurship policy and economic growth: Solution or delusion? Evidence from a state initiative. Small Business Economics, 47(4), 1033-1047. [DOI:  10.1007/s11187-016-9750-9]
Glassner, M. I. (1993). Political geography. USA, john Wiley & sons.
Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1989). Fourth generation evaluation Sage Publications. Newbury Park, CA.
Henrekson, M., & Stenkula, M. (2010). Entrepreneurship and Public Policy. In ACS, Z., & Audretsch, D. B.  (eds.), Handbook of Entrepreneurship Research, Chapter 21 (pp. 595-637). [DOI: 10.1007/978-1-4419-1191-9_21]
Henry, C., Orser, B., Coleman, B., & Foss, L. (2017). Women's Entrepreneurship Policy: a 13 Nation Cross-Country Comparisons. International Journal of Gender & Entrepreneurship. 244-278. Received from: http://orca.cardiff.ac.uk/id/eprint/113100.
Hosseini Nia, Gh., & Zeratkan, H. (2018). Identifying the opportunities for entrepreneurship in Sistan and Balouchestan border areas. Journal of Border Studies, 6(3), 125-138. (Persain)
Jones, P. N., & Wild, T. (1994). Opening the Frontier: Recent Spatial Impacts in the Former Inner-German Border Zone. Regional Studies, 28(3), 259-273. [DOI: 10.1080/00343409412331348236]
Karimi, M., & Vafayi, A. (2013). Security through sustainable development in border areas: the case of Marivan city. Journal of Research and Urban Planning, 4(15), 95-112. (Persain)
Karshenasan, A., Kheirandish, M., Mohammadi Khiareh, M., & Alizadeh, M. (2020). The effect of work environment in developing entrepreneurship and economy in the developing countries. Journal of The Macro and Strategic Policies, 8(32), 716-742. (Persain)
Karshenasan, A., Kheirandish, M., Mohammadi khyareh, M. & Alizade, M. (2021). The Impact of the Business Environment on Entrepreneurship Development and Economic Growth in Developing Countries. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 8(4), 716-742. [DOI: 10.30507/JMSP.2021.105738]
Kelley, D. J., Bosma, N., & Amorós, J. E. (2010). GEM-global entrepreneurship monitor-2010 global report. Babson, Universidad del Desarrollo.
Khanka, S. S. (2006). Entrepreneurial development. S. Chand Publishing.
Khoshfar, Gh., Moosazadeh, H., & Khodadad, M. (2016). Analyzing the life quality in border areas: the case of Atrak village in Gonbad Kavoos. Journal of Border Studies, 4(4), 51-84. (Persain)
Kibler, E., F., Matthis, L. R., & Munoz, P. (2012). Place attachment & social legitimacy: Revisiting the sustainable entrepreneurship journey. Journal of Business Venturing Insights 3, 42-46. [DOI: 10.1016/j.jbvi.2015.04.001]
Koe, W. L., Omar, R., & Rizal, S. (2012). Factors Influencing Propensity to Sustainable Entrepreneurship of SMEs in Malaysia. Procedia - Social & Behavioral Sciences 124, 4012, 220 – 222. Global Conference on Business & Social Science-4012, 12th & 15th December, Kuala Lumpur.
Lundström, A., Vikström, P., Fink, M., Meuleman, M., Głodek, P., Storey, D., & Kroksgård, A. (2014). Measuring the costs and coverage of SME and entrepreneurship policy: A pioneering study. Entrepreneurship Theory and Practice38(4), 941-957. [DOI: 10.1111/etap.12037]
Martić, M., & Savić, G. (2001). An application of DEA for comparative analysis and ranking of regions in Serbia with regards to social-economic development. European Journal of Operational Research132(2), 343-356. [DOI: 10.1016/S0377-2217(00)00156-9]
McElwee, G. (2006). Farmers as entrepreneurs: developing competitive skills. Journal of Developmental Entrepreneurship11(03), 187-206. [DOI: 10.1142/S1084946706000398]
Mintrom, M., & Luetjens, J. (2017). Policy entrepreneurs and problem framing: The case of climate change. Environment and Planning C: Politics and Space35(8), 1362-1377. [DOI: 10.1177/2399654417708440]
Moschitz, H., & Home, R. (2012). The challenges of innovation for sustainable agriculture & rural development: Integrating local actions into European policies with the Reflective Learning Methodology. Action Research, 14(2), 364-206. [DOI: 1001122/1225220312 236325]
Mousavi, M., Kahki, F., & Esmailipoor, E. (2017). Prioritizing the indexes and elements of sustainable security in border areas of Khorasan province. Journal of Border Science and Technology, 8(3), 57-93. (Persain)
Murphy, P. J., & Coombes, S. M. (2009). A model of social entrepreneurial discovery. Journal of Business Ethics87(3), 325-336. [DOI: 10.1007/s10551-008-9921-y]
Page, S. J., Hartwell, H., Johns, N., Fyall, A., Ladkin, A., & Hemingway, A. (2017). Case study: Wellness, tourism and small business development in a UK coastal resort: Public engagement in practice. Tourism Management60, 466-477. [DOI: 10.1016/j.tourman.2016.12.014]
Parnian, H., Ziari, K. H., Mireyi, M., & Modiri, M. (2017). Strategies of developing border areas through geography survey approach. Geographical Data, 26(104), 173-184. (Persain)
Piri, F., Aftab, A., & Majnooni, A. (2018). Analyzing the role of nomads in ensuring sustainable security in border areas of Iran. Journal of Border Science and Technology, 9(4), 121-146. (Persain)
Poormohammad, R. (2011). Sustainable security from the perspective of Quran. National Conference of Sustainable Security, Imam Hossein University, pp. 113-136. (Persain)
Poorsaid, F. (2013). A descriptive dictionary of terms. Tehran: Research Center of Humanities and Cultural Studies. (Persain)
Raisi, A., Salarzehi, H., & Ahang, F. (2019). Prioritizing the effective factors on the development of entrepreneurship in rural border areas: the case of Sarbaz city. Journal of Border Science and Technology, 8(1), 77-106. (Persain)
Redford, D. T. (2012). Entrepreneurship and Public Policy for today and tomorrow's Portuguese Republic. Working paper, Portuguese Studies Program, University of California, Berkeley.
Reynolds, P., Bosma, N., Autio, E., Hunt, S., De Bono, N., Servais, I., ... & Chin, N. (2005). Global entrepreneurship monitor: Data collection design and implementation 1998–2003. Small business economics24(3), 205-231. [DOI: 10.1007/s11187-005-1980-1]
Rezaei-Moghaddam, K., Karami, E. & Gibson, J. (2005). Conceptualizing Sustainable Agriculture: Iran as an Illustrative Case. Journal of Sustainable Agriculture, 42(3), 42-25. [DOI: 1001300/J052v42n03_02]
Sadeghi Fasayi, S., & Erfan Manesh, E. (2015). Principles of research in document analysis in social sciences. Cultural Strategy, 29, 61-92. (Persain)
Salehi Amiri, R., & Afshari Naderi, E. (2011). Theoretical principles and strategic management of improving social and cultural security in Tehran. Rahbord Journal, 59, 49-76. (Persain)
Salmani Bishak, M., Shahvirdi, E., & Bastani, F. (2014). Analyzing the effect of tax revenue and economic security in Iran. Journal of Fiscal and Economic Policies, 2(7), 73-90. (Persain)
Sanaeepour, H., & Jafari Moghadam, S. (2020). Content Analysis of the Entrepreneurship Development Policies in the Five-Year Development Plans. Quarterly Journal of the Macro and Strate-gic Policies, 8(3), 536-558. [DOI: 10.30507/JMSP.2020.103103]
Sanaeepour, H., Zahiri, A., & Rastegar, A. (2021). Designing a strategic resilience model for ecotourism businesses in Border areas. Journal of Tourism Planning and Development10(37), 333-355. Received from: http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_3419.html?lang=en.
Sanayipoor, H. (2019). On the theoretical aspects of entrepreneurship policy making. Journal Strategic Studies of Public Policy, 9(31), 21-38. (Persain)
Sanayipoor, H., & Jafari Moghadam, S. (2020). Analyzing the content of developing entrepreneurship policies in the fifth development plan of the country. Journal of The Macro and Strategic Policies, 8(31), 536-558. (Persain)
Sarmad, Z., Bazaran, A., & Hejazi, E. (2016). Research methods in behavioral sciences. Tehran: Fara Press. (Persain)
Schaltegger, S., & Wagner, M. (2011). Sustainable entrepreneurship and sustainability innovation: categories and interactions. Business strategy and the environment20(4), 222-237. [DOI: 10.1002/bse.682]
Sedra, M. (2016). Security sector reform in conflict-affected countries: The evolution of a model. Routledge.
Sempa, F. (2017). Geopolitics: from the Cold War to the 21st Century. Routledge.
Shalaby, M. Y., Al-Zahrani, K. H., Baig, M. B., Straquadine, G. S., & Aldosari, F. (2011). Threats and challenges to sustainable agriculture and rural development in Egypt: implications for agricultural extension. The Journal of Animal & Plant Sciences21(3), 581-588. [DOI: 10.1.1.1077.4572&rep=rep1]
Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review25(1), 217-226. [DOI: 10.5465/amr.2000.2791611]
Solarte, M. L. S., & Solarte, C. M. S. (2020). Entrepreneurship in the Colombia-Ecuador Border Integration Zone in the Post-Conflict Setting. J. Environ. Treat. Tech3, 1182-1190. [DOI: 10.47277/JETT/8(3)1190]
Spence, M., Gherib, J. B. B., & Biwolé, V. O. (2011). Sustainable entrepreneurship: is entrepreneurial will enough? A north–south comparison. Journal of Business Ethics99(3), 335-367. [DOI: 10.1007/s10551-010-0656-1]
Tayebnia, S. H. (2017). Analyzing the role of entrepreneurship in sustainable development of rural border areas the case of Khav and Mirabad in Marivan city. The National Conference of Strategic Management in Developing Entrepreneurship in Rural Areas of Iran. Sabzevar, Received from: https://civilica.com/doc/635833. (Persain)
Tejarat Farda. Nov 30, 2013. Unemployment is beyond measure. Code 5853.
The Commission of Secretariat of Expediency Discernment Council. (2016). Macro-policies of the country (3rd ed.). (Persain)
Wang, Y. L., Ellinger, A. D., & Wu, Y. C. J. (2013). Entrepreneurial opportunity recognition: An empirical study of R&D personnel. Management Decision, 51(2), 248-266. [DOI: 10.1108/00251741311301803]
Zivdar, M., Imanpoor, N., Talebi, K., & Hosseini, S. R. (2016). A model for decision making for establishing entrepreneurship via grounded theory. Innovation Management Journal, 5(2), 109-134. (Persain)