واکاوی پیشران‌های اجرای اثربخشی خط‌مشی‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان. ایران

چکیده

اقتصاد مقاومتی گفتمان و الگوی اقتصادی است که ضمن مقاوم‌سازی و تقویت اقتصاد ملی دربرابر تهدیدها، توان تحریم‌شکنی با رویکرد عقب راندن نظام سلطه را داشته باشد و درعین حال پیشرو، فرصت‌ساز، مولّد، درون‌زا و برون‌گرا باشد. هدف پژوهش حاضر واکاوی پیشران‌های اجرای اثربخشی خط‌مشی‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان سیستان و بلوچستان است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است. جامعۀ آماری تحقیق شامل مدیران، برنامه‌ریزان، خبرگان و استادان دانشگاهی آگاه در حوزۀ پژوهش هستند که تعداد آن‌ها 33 نفر برآورد شد. با توجه به محدود بودن جامعۀ آماری، حجم نمونه نیز 33 نفر است. ابزار پژوهش پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته است. پس از جمع‌آوری پرسش‌نامه و ورود داده‌ها به نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس، ضریب آلفای کرونباخ 84/0 به‌دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار استنباطی آزمون t تک‌نمونه‌ای با نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس (نسخۀ 20) استفاده شد. نتایج نشان داد در سطح کلان، 11 خط‌مشی خُرد واکاوی شد. با توجه به نظر خبرگان و تجزیه و تحلیل داده‌ها، پیشتاز بودن در اقتصاد دانش‌بنیان با میانگین 26/4، تأمین امنیت غذا و درمان با میانگین 26/4، اولویت اول را در بین خط‌مشی‌های خُرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان سیستان و بلوچستان به‌دست آوردند. اقتصاد مقاومتی یک راهبرد است؛ یعنی جهت‌ساز و حیاتی است و باعث جلوگیری از وقوع بحران می‌شود. اقتصاد مقاومتی یک کلان‌راهبرد است که اگر به‌صورت موجّه تحلیل شود، بر سایر راهبردهای اقتصادی حاکم خواهد بود و تمام موضوعات اقتصادی و راهبردهای آنان را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Effective Driver's Impeller in Guidelines of Resiliency Policies

نویسندگان [English]

  • Meysam Alikhani 1
  • Amin Reza Kamalian 2
  • Normohamad Yaghobi 3
1 MA of Public Management, Faculty of Economy and Management, Sistan and Balouchestan University, Zahedan, Iran
2 Professor, Department of Public Administration, Faculty of Economics and Management, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
3 Professor, Department of Public Administration, Faculty of Economics and Management, Sistan and Baluchestan University, Zahedan. Iran
چکیده [English]

Resistance economy is a discourse and economic model which empowers the national economy against threats, and combats sanctions through pushing the imperial power back. On the other hand, it is advancing, productive, internalizing, and externalizing. The aim of this research is to investigate the effective drivers of resistance economy policies in Sistan and Balouchestan province. The research method is descriptive-analytical. The population of research includes managers, planners, experts, and university teachers knowledgeable in the subject matter which were all in all 33 individuals. As the sample population is limited, all 33 people were included. The research tool was a questionnaire. After collecting data through the questionnaire being fed into SPSS, the Cronbach alpha was calculated at 0.84. Also, one-way t-test was done by SPSS (version 20). The findings indicated that at the macro level, 11 micro-policies could be discovered. Based on the experts' opinion and the data analysis, advancement in the knowledge-based economy (4.26) and food and health security (4.26) were the most significant micro-policies of resistance economy in Sistan and Balouchestan province. Resistance economy is a strategy which is critical and avoids crisis. Resistance economy is a macro-strategy the correct application of which can support other economic strategies and influence all other economic issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy
  • politics
  • resistance economy
Aghamohamadi, A., Danesh Jafari, D., & Derakhshan, M. (2012). The fourth conference of economic resistance: appropriate monetary, currency, and financial policies. Tehran: Institute of Economic Science of Allameh Tabatabai University. (Persain)
Alizadeh, Sh., Alizadeh, M., Shaghaghi Shahri, V., & Delfah, M. (2020). Spatial analysis of financial decentralization on poverty, study of the country's provinces. Applied Theories of Economics, 7(3), 185-214.  [DOI: 10.22034/ECOJ.2020.12232] (Persain)
Hamedinia, H., & Eghbali Moghadam, M. (2017). Mixed indexes for measuring the success of companies in achieving economic resistance. Journal of Economic Resistance, 2(3). Received from: http://ensani.ir/fa/article/384880. (Persain)
Kashkoolipoor, M., Rostamzadegan, H., & Birjandi, F. (2019). Analyzing the status of women in achieving cultural aims of resistance economy: elements and strategies. Horizons of Humanities, 31, 14-57. Received from: http://ensani.ir/fa/article/download/413588. (Persain)
Khandoozi, E. (2017). Criticizing the policies of economic resistance in Iran: the case of coordination failure. Critical Studies in Texts and Programs of Human Sciences, 52, 79-100. Received from: http://ensani.ir/fa/article/382838. (Persain)
Khodabakhshi Hafshejani, N., Amini Sabegh, Z., Ghorban Hosseini, M., & Sadeh, E. (2018). Designing and validating the model of applying rural cooperative policies for resistance economy policies. Social Science Studies, 59, 111-128. Received from: http://ensani.ir/fa/article/400393.  (Persain)
Khodabakhshi Hafshejani, N., Amini Sabegh, Z., Ghorban Hosseini, M., & Sadeh, E. (2017). A model of applying rural cooperative policies based on resistance economy. Community Development, 9(1), 121-144. [DOI: 10.22059/JRD.2018.65563] (Persain)
Larijani, S., & Hosseini, Sh. (2018). Analyzing the effect of Tariff policies on the amount of smuggling in Iran and the combating strategies in line with the resistance economy. Journal of Strategic Management Studies of National Defense, 8, 183-212. Received from: https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=494111. (Persain)
Maleki, M., Ahmadi Shapoor Abadi, M., & Fathi, M. (2020). A pathological study of resistance economy plans. Journal of The Macro and Strategic Policies, 8(3), 290-315. [DOI: 10.30507/JMSP.2020.102470] (Persain)
Mehrafshan, M., & Shabani, A. (2017). Analyzing the compatibility of the petro-chemical projects and resistance economy policies based on technology transfer: a content-analysis method. Basij Strategic Studies, 75, 169-192. Received from: http://www.bsrq.ir/article_80464.html.  (Persain)
Mousavi, F., & Lohrasbi, A. (2020). Analyzing the strategies of economic security in Iran via resistance economy approach and higher document of 2025. Journal of The Macro and Strategic Policies, 8(3), 482-508. [DOI: 10.30507/JMSP.2020.102563] (Persain)
Nazarpoor, M., & Mirhosseini, M. (2017). Achieving the macro-policies of resistance economy via laboratory-based economy. Resistance Economy Research, 3, 71-106. Received from: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1339266. (Persain)
Peyghami, A., Samie Nasab, M., & Soleimani, Y. (2015). Economic resistance in public literature: scientific and theoretical principles. Tehran: Imam Sadegh Press. (Persain)
Rostami, F., & Bahramipoor, F. (2018). The nature of resistance economy and theories of economic development. Journal of Economics, 1&2, 34-51. Received from: http://ejip.ir/article-1-1037-fa.pdf.  (Persain)
Sadeghi, M., & Ashrafi, A. (2016). The role of self-belief and national trust in shaping resistance economy. Journal of Human Sciences Research, 16, 159-186. Received from: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1188553. (Persain)
Safarzad, H., Azma, F., Saidi, P., & Aghajani, H. (2020). A model of commercializing knowledge-based products focusing on resistance economy policies. Journal of The Macro and Strategic Policies, 8(3), 2-22. [DOI: 10.30507/JMSP.2020.102269] (Persain)
Samadi Ghorbani, S. (2017). Analyzing the relationship of resistance economy and Islamic economic system as the problem of applying the policies issued by the supreme leader. Resistance Economy Research, 4, 37-58. Received from: http://ensani.ir/fa/article/384884. (Persain)
Sameni, S., & Modares Khiabani, Sh. (2015). Analyzing the corpus of resistance economy corpus from the perspective of supreme leader. Resistance Economy Research, 82, 107-122. Received from: http://ensani.ir/fa/article/365021. (Persain)
Seif, A. (2013). An introduction to applying resistance economy policies in IRIB. Resistance Economy Research, 61, 89-116. Received from: http://www.bsrq.ir/article_80400.html. (Persain)
Zakeri, N., Yazdan Panah, F., & Shakeri, F. (2017). The effect of education for achieving the objectives of resistance economy and some resolutions. Journal of Human Sciences Research, 36, 19-36. Received from: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1290616. (Persain)