بررسی اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی سیاست‌های کلی نظام در بخش آب

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی آب، آبیاری و زهکشی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دکترای مهندسی منابع آب، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی آب، مهندسی منابع آب، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 کارشناسی‌ ارشد رشته حقوق، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

در ادبیات مهندسی آب، به پایش کمیت‌های مورد تقاضا برای کنترل و ارزیابی برنامه‌ریزی عملیاتی توجه کمتری شده است. از این رو ارائۀ مدل‌های ارزیابی و اولویت‌بندی با روش‌های جدید، برای فراهم آوردن ابزار پایش برنامه‌ها، با استفاده از آخرین فناوری‌های موجود در جهان مورد تأکید بوده و نتایج کاربرد مدل به‌طور جامع بررسی شده است. در این تحقیق، از نرم‌افزار تصمیم‌گیری فازی به‌همراه روش وزن‌دهی تجمعی که از شناخته‌شده‌ترین روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره محسوب می‌شود، استفاده شده است. برای این منظور، با استفاده از روش دلفی و از طریق طراحی پرسش‌نامه و دریافت نظر صاحب‌نظران، معیارهای مناسب برای اولویت‌بندی شاخص‌های سیاست‌های کلان بخش آب مشخص و وزن معیارها تعیین گردید و با توجه به امکان دستیابی به اطلاعات و داده‌ها امتیازدهی و با فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی ارزش‌گذاری شد. براساس اولویت‌بندی با روش تصمیم‌گیری چندمعیارۀ فازی، شاخص‌های سرانۀ آب مصرفی، آب با درآمد، پایداری منابع آبی و درصد کاهش ضایعات محصولات با امتیازهای 100، 31/85، 47/80 و 02/80 به‌ترتیب رتبه‌های اول تا چهارم را در بین 20 شاخص اصلی جهت ارزیابی صنعت آب به خود اختصاص داده‌اند؛ درحالی که در فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، شاخص‌های پایداری آب زیرزمینی، مهار آب‌های خروجی از مرزها، تجهیز اراضی به شبکه‌های مدرن اصلی و فرعی و سیستم‌های نوین آبیاری با امتیازهای 100، 20/50، 42 و 89/23 به‌ترتیب شاخص‌های برتر بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Prioritization of Indicators for Evaluating the General Policies in the Water Sector

نویسندگان [English]

  • Azim Shirdeli 1
  • Zabihollah Khani Temeliyeh 2
  • Rasoul Mirabbasi Najafabadi 3
  • Younes Sayadian Barkhordar 4
1 Associate Professor, Department of Water Engineering, Irrigation and Drainage, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Zanjan, Iran
2 PhD of Water Resource Engineering, Faculty of Agriculture, Orumieh University, Orumieh, Iran
3 Associate Professor, Department of Water Engineering, Water Resource Egineering, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
4 MA of Law, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran
چکیده [English]

In the literature of water engineering, there has been little research on the control and evaluation of executive plans. Accordingly, preparing a model of evaluation and prioritization for investigating plans through new models based on the latest technological discoveries is imperative, the function of which was analyzed in this article. In this study, the Fuzzy software and weighted aggregated method were employed. To this aim, the Delphi method and a constructed questionnaire (being validated by some experts) were used to prioritize the macro-policy indicators of water sector and measure their weight. They were, then, evaluated based on the data coding and the analytical hierarchy process. Following the prioritization via multifactor fuzzy method, indicators of yearly water usage, water income, sustainability of water resources, and the percentage of product residue reduction were 100, 85.31, 80.47, and 80.02, respectively, which gained the top four ranks among the 20 main indicators for evaluating water industry. However, in the process of analytical hierarchy, the indicators of underground water sustainability, saving water exiting the borders, equipping lands with main and peripheral modern networks, and modern systems of watering scored 100, 50.20, 42, and 23.89, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation indicators
  • planning
  • policies
  • water resources
Agell, N., Ganzewinkel, C. J. V., Sánchez, M., Roselló, L., Prats, F., & Andriessen, P. (2015). A consensus model for Delphi processes with linguistic terms and its application to chronic pain in neonates definition. Applied Soft Computing, 35, 942-948. [DOI: 10.1016/j.asoc.2015.03.024]
Alemohammad, S., Yavari, A., Salehi, S., & Zebardast, L. (2014). Using the Strategic Environmental Assessment for Compilation Polices of Sustainable Development Plan in Lake Urmia. Journal of Environmental Studies, 40(3), 645-667. [DOI: 10.22059/jes.2014.52211] (Persian)
Banihabib, M., Mohammad Rezapour Tabari, M., & Mohammad Rezapour Tabari, M. (2017). Development of integrated multi-objective strategy for reallocation of water resources in agriculture systems; case study: Zarinehrood basin. Iran-Water Resources Research, 13(1), 38-52. Received from: http://iwrr.sinaweb.net/article_34119.html. (Persian)
Bos, M. G., Burton, M. A., & Molden, D. J. (2005). Irrigation and drainage performance assessment: practical guidelines. CABI publishing.  Received from: https://www.cabdirect.org/cabdirect/welcome/?target=%2fcabdirect%2fabstract%2f20053084282.
Bos, M. G., Murray-Rust, D. H., Merrey, D. J. et al. (1993). Methodologies for assessing  performance of irrigation and drainage management. Irrig Drainage Syst, 7, 231-261. [DOI: 10.1007/BF00881553]
Bouml, H. K. F. E., & Demir, A. O. (2009). Performance assessment for irrigation water management: A case study in the Karacabey irrigation scheme in Turkey. African Journal of Agricultural Research, 4(2), 124-132. [DOI: 10.5897/AJAR.9000532]
Burt, C. M. (1996). Modern Water control and management practices in irrigation: methodoloy and criteria for evaluating the impact on performance. Bioresource and Agricultural Engineering, 69. Received from: https://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=1070&context=bae_fac.
Burt, C. M., & Styles, S. W. (1998). Modern water control and management practices in irrigation: Impact on performance. Water Rep. 19, F. A. O. of the United Nations, Rome. Received from: https://digitalcommons.calpoly.edu/bae_fac/38.  
Combined Application of Hierarchical Analysis Process and TOPSIS Technique in Determining the Weight Value of Criteria and Evaluating the Performance of Irrigation and Drainage Networks (Case Study: Sefidrood Irrigation Network Three Areas). Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 4(2), 284-296. Received from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=116766. (Persian)
FAO. (2001). The State of Food and Agriculture 2001 (No. 33). Food & Agriculture Org.
Gideon, C. (1993). Mjor and minor canals performance Evaluation, Rahad irrigated Project. MSc. Faculty of Agriculture University of Khartoum.
Horn, D. R. (1987). Prioritizing Flood Control Planning Needs. Journal of Water Resources Planning and Management, 113(2), 283-292. [DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9496(1987)113:2(283)]
International Irrigation Management Institute (IIMI). Irrigation Research Management Unit (IRMU). 1996. National Irrigation Rehabilitation Project ALA/91/07 - Technical assistance to the Irrigation Research Management Unit contract no.669/91/73000/102/141-01. Annual report 1995. Colombo, Sri Lanka: International Irrigation Management Institute (IIMI). Sri Lanka National Program. 60p. Received from: https://hdl.handle.net/10568/40063.
Islami, R., & Rahimi, A. (2019). Policymaking and Water Crisis in Iran. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 7(27), 410-435. [DOI: 10.32598/JMSP.7.3.5] (Persian)
Javidi Sabbaghian, R., Sharifi, M., Zarghami, M., & Nejadhashemi, A. (2017). Developing a risk-based multiple attribute group decision-making model for effective watershed management based on the combinational method of IOWA-CP: case study of Mashhad plain. Iran-Water Resources Research, 13(1), 1-20. Received from:  http://iwrr.sinaweb.net/article_32636.html. (Persian)
Kueh, Y. (2006). Mao and agriculture in China's industrialization: three antitheses in a 50-year perspective. The China Quarterly, 187, 700-723. Retrieved January 5, 2021. Received from: http://www.jstor.org/stable/20192660.  
Mehmet, O., & Biçak, H. A. (2002). Modern and traditional irrigation technologies in the eastern Mediterranean. IDRC, 212 pp.
Mohamed, H. I. (1992). Analytic and optimization decision-making models for multi objective on–farm irrigation improvement strategies. Ph.D Thesis. Faculty of Agriculture sciences, University of Gezira.
Mohsenizadeh, E., & Shourian, M. (2017). Optimum Water Resources Allocation Planning at Basin Scale by Integrating MODSIM and Cuckoo Optimization Algorithm. Iran-Water Resources Research, 13(4), 1-16. Received from: http://iwrr.sinaweb.net/article_46032.html. (Persian)
Molden, D. J., & Gates, T. K. (1990). Performance measures for evaluation of irrigation-water-delivery systems. Journal of irrigation and drainage engineering, 116(6), 804-823. [DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(1990)116:6(804)]
Molden, D. J., Sakthivadivel, R., Perry, C. J., & De Fraiture, C. (1998). Indicators for comparing performance of irrigated agricultural systems (vol. 20). IWMI.
Monem, M. J., Alirezaee, M. R. & Salehi, E. (2003). Performance Evaluation of Irrigation System Operation Using Data Envelopment Analysis (DEA). JWSS, 6(4), 11-25. Received from: http://jstnar.iut.ac.ir/article-1-133-fa.html. (Persian)
Rao, P. S. (1993). Review of selected literature on indicators of irrigation performance. IWMI. p. 75. Received from: http://www.academicjournals.org/AJAR.
Salemi, H., & Javan, M. (2005). Doroodzan and Zayandeh-rood irrigation network operation and maintenance system. Journal of Water and Wastewater; Ab va Fazilab, 15(4), 56-63. Received from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=38767،http://www.wwjournal.ir/article_2515.html. (Persian)
Triantaphyllou, E., Shu, B., Sanchez, S. N., & Ray, T. (1998). Multi-criteria decision making: an operations research approach. Encyclopedia of electrical and electronics engineering, 15(1998), 175-186.
Zahmatkesh, M., & Montazar, A. (2011). Performance Assessment of Some Irrigation Networks in the World Using Benchmarking and Data mining Techniques. Water and Soil, 25(5), 1042-1057. Received from:  https://jsw.um.ac.ir/article_35344.html. (Persian)
Zhi, M. (1989). Identification of causes of poor performance of a typical large-sized irrigation scheme in South China. Overseas Development Institute (ODI). Received from: https://hdl.handle.net/10568/36697.