ارزیابی حُسن اجرای سیاست‌‎های راهبردی و کلانِ علم و فناوری در ایران مبتنی بر رویکرد شبکۀ سیاستی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشتۀ سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارزیابی حُسن اجرای سیاست‌‎های راهبردی و کلانِ علم و فناوری در ایران به‌روش شبکۀ سیاستی است. بدین منظور، با مرور منابع و تحقیقات در حوزۀ سیاست‌‎گذاری عمومی و به‌ویژه سیاست‌‎گذاری علم و فناوری، چارچوبی نظری شامل سه مرحلۀ سیاست‌گذاری کلی (شامل دو سطح اَبَرسیاست‌‎ها و سیاست‌‎های راهنما)، سیاست‌‎گذاری اجرایی (شامل سه بخش سیاست‌‎های سمت تقاضا، سیاست‌‎های سمت عرضه و سیاست‌‎های زیرساخت مبادله) و ارزیابی سیاستی (در سه سطح بروندادها، پیامدها و آثار) تدوین شد. سپس شبکۀ سیاستی علم و فناوریِ ایران در وضعیت موجود، نخست مبتنی بر اسناد سیاستی و سپس مبتنی بر نظریات خبرگان نگاشت و با یکدیگر مقایسه شد. بدین منظور، نخست 25 سند سیاستی بررسی و سپس پرسش‌نامه‌‎ای تدوین و بین 50 نفر از خبرگان سیاست علم و فناوریِ ایران توزیع شد. برای تحلیل و ترسیم نگاشت‌‎های حاصل از اسناد سیاستی و نظریات خبرگان، از نرم‌افزارهای یو‌سی‌آی نت (UCI Net) و نت دراو (NetDraw) و برای مقایسۀ آن‌ها با یکدیگر از آزمون تی به کمک نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌‎دهد عملکرد شبکۀ سیاستی علم و فناوریِ ایران مبتنی بر آرای خبرگان در قریب به 44 درصد نسبت به تکالیف اسناد سیاستی انحراف دارد؛ بدین معنا که در مأموریت‌‎های سیاستیِ تعدادی از نهادهای شبکۀ سیاستی علم و فناوریِ ایران، تفاوت‌‎های معنادار بین آنچه در اسناد سیاستی ذکر شده و آنچه در عمل انجام می‌‎شود، وجود دارد. همچنین دربارۀ بعضی سیاست‌‎های علم و فناوری، ضعف جدی عملکرد مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Good Implementation of Strategic and Macro-Policies of Science and Technology Based on Policy Network Approach

نویسندگان [English]

  • Esmaeel Kalantari 1
  • Gholamali Montazer 2
  • Seyyed Sepehr Ghazinoory 3
1 PhD Candidate of Policy Making in Science and Technology, Faculty of Management and Economy, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of IT Engineering, Pardis of Technical Faculties, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of IT Management, Faculty of Management and Economy, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this research is to evaluate the good implementation of strategic and macro-policies of science and technology in Iran based on policy network approach. Reviewing the studies in public policy making, particularly science and technology policy making, a model in three phases of macro-policy making (two meta-policies and guiding policies), executive policy making (in three sections of demand policies, supply policies, and exchanging policies), and political evaluation (in three sections of outcome, consequence, and work) was suggested. Then, the policy network of science and technology in Iran was modelled based on the policy documents and experts' opinions, which were compared afterwards. UCI Net and NetDraw software were used to analyze the documents and the experts' opinions. Their comparison was done through t-test in the SPSS software. The findings indicate that the performance of the policy network of science and technology in Iran based on the experts' opinions has 44% functional deviation from the policy documents. This means that in political missions, some institutions of policy network in Iran's science and technology have a significant difference with clauses in the policy documents and their implementation. Also, there are some performance weaknesses in some policies of science and technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy documents
  • science and technology policy making
  • science and technology policy network
  • functional deviation
  • Iran
Akinsanya, A. A., & Ayoade, J. A. (2013). An introduction to political science in Nigeria. Rowman & Littlefield.
Alizadeh, P., & Manteghi, M. (2019). Policies of supporting research and development in work. Journal of Policy, Science, and Technology, 11(2), 362-378. [DOR: 20.1001.1.20080840.1398.12.2.24.9] (Persain)
Alvani, M., & Sharifzadeh, F. (2011). The process of public policy making. Tehran: Allameh Tabatabai Press. (Persain)
Asadifard, R., Tabatabaeian, S. H., Sofi, J. B., & Taghva, M. R. (2017). A model for investigating the stability factors in formal science and technology collaborative networks: a case study of Iran. Technological Forecasting and Social Change, 122, 139-150. ]DOI: 10.1016/j.techfore.2016.07.039[
Boase, J. P. (1996). Institutions, Institutionalized Networks and Policy Choice: Health Policy in the US and Canada. Governence, 9(3), 287- 310.
Clark, J., & Guy, K. (1998). Innovation and competitiveness: a review. Technology Analysis and Strategic Management, 10(3), 363-395. ]DOI: 10.1080/09537329808524322[
Dror, Y. (1971). Design for policy sciences. Elsevier Science Ltd.
Edler, J.,  &Yeow, J. (2016). Connecting demand and supply: the role of intermediation in public procurement of innovation. Research Policy, 45, 414-426. ]DOI: 10.1016/j.respol.2015.10.010[
Edler, J., Cunnigham, P. N., Gok, A., & Shapira P. (2013). Impact of Innovation Policy: Synthesis and Conclusions, Compendium of evidence on the effectiveness of innovation policy intervention. London: The University of Manchester and NESTA.
Edquist, C., & Hommen, L. (1999). Systems of Innovation: theory and policy for the demand side. Technology in Society, 21, 63- 79. ]DOI: 10.1016/S0160-791X(98)00037-2[
Edquist, C., & Hommen, L. (2008). Small Country Innovation Systems: Globalization, Change and Policy in Asia and Europe. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited.
European Commission. (2015). Supply and demand side innovation policies: Annexes of first policy brief, Directorate-General for Research and Innovation. 7th framework program (FP7), Brussels.
Fakoor, B., Haji Hosseini, H., & Ansar, M. (2018). Innovation-based governmental purchase, a significant means of innovation policies for demand. Rahyaft, 71, 83-97. [DOR: 20.1001.1.10272690.1397.28.71.6.3] (Persain)
Freeman, C. (1987). Technology policy and economic performance: Lessons from Japan. London Pinter Publishers.
Ghazinoori, S., & Ghazinoori, S. (2008). Strategies for reforming the national innovation system in Iran based on a comparative study of some selected countries. Journal of Policy, Science, and Technology, 1(1), 65-81. [DOR: 20.1001.1.20080840.1387.1.1.8.4] (Persain)
Gholampoor Ahangar, E., & Khajenaini, A. (2016). A review of network governance. Tehran: Center of Basic. (Persain)
Ghorbani, V., & Faghihi, A. (2021). Applying strategies of knowledge management on human resource in line with the macro-policies of science and technology. Journal of the Macro and Strategic Policies, 9(34), 328-359. [DOR: 20.1001.1.23452544.1400.9.34.4.2] (Persain)
Gilchrist, A. (2009). The well-connected community: a networking approach to community development. UK: Policy Press.
Haji Hosseini, H., Mohammadi, M., Abbasi, F., & Eliasi, M. (2011). Analyzing the governance of innovation in Iran based on policy making of innovation. Journal of Science, Policy, and Technology, 4(1), 33-49. [DOR: 20.1001.1.20080840.1390.4.1.4.1] (Persain)
Hansen, E. G., Ludeke-Freund, F., Quan X., & West, J. (2015). Beyond technology push vs. demand pull: the evolution of solar policy in the U.S., Germany and China. Centre for Sustainability Management (CSM), Leuneburg: Leuphana University of Leuneburg.
Hodavand, M., Fatehrad, M., & Tabatabaian, H. (2016). Analyzing the process of policy making in the national innovation system of Iran via grounded theory. Journal of the Macro and Strategic Policies, 16(4), 1-18. Received from: http://www.jmsp.ir/article_40572.html?lang=fa. (Persain)
Kalantari, E., Montazer, G., & Ghazinoory, S. (2019). Developing Transition Scenarios to the Improved Situation of Science and Technology Policy Structure in Iran. Strategic Management Researches, 25(74), 75-102. Received from: http://smr.journals.iau.ir/article_673157.html.
Kalantari, E., Montazer, G., & Ghazinoory, S. (2021). Modeling the characteristics of collaborative science and technology policy network. Technology Analysis & Strategic Management, 33(12), 1-17. [DOI: 10.1080/09537325.2021.1908537]
Kalantari, E., Montazer, G., & Ghazinoori, S. (2020). A model or improving the policy making in science and techonology of Iran based on network policy. PhD Dissertation, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. (Persain)
Karami, J., & Rasoolinezhad, E. (2019). A comparative study of the economic macro-policies in the Islamic Republic of Iran and long-term economic policies of Russian Federation. Journal of the Macro and Strategic Policies, 7(2), 209-227. [DOR: 20.1001.1.23452544.1398.7.26.3.1] (Persain)
Kim, L., & Dahlman, C. J. (1992). Technology policy for industrialization: an integrative framework and Korea`s experience. Research Policy, 21, 437-452. ]DOI: 10.1016/0048-7333(92)90004-N[
Lakzayi, N., & Ahmadi Sefidan, H. (2013). Holy Quran and policy. Transcendent Policy, 1(1), 9-28. Received from: http://sm.psas.ir/article_19984.html. (Persain)
Leith, P., Warman, R., Harwood, A., Bosomworth, K., & Wallis, P. (2018). An operation on `the neglected heart of science policy`: reconciling supply and demand for climate change adaptation research. Environmental Science and Policy, 82, 117-125. ]DOI: 10.1016/j.envsci.2018.01.015[
Lundvall, B. A., Intarakumnerd, P., & Vang, J. (2006). Asian Innovation Systems in Transition. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Manteghi, M., Hasani, A., & Booshehri, A. (2009). Identifying the challenges of policy making in the national system of innovation in Iran. Journal of Policy, Science and Technology, 3(2), 87-102. [DOR: 20.1001.1.20080840.1388.2.3.8.5] (Persain)
Ministry of Science, Research, and Technology. (2009). The document of strategic change of science and technology in Iran. (Persain)
Montazer, G., & Kalantari, E. (2019). Reflection on Science and Technology Events in Iran During the Last Two Centuries (Before and after the Islamic Revolution). Islamic Revolution Research, 8(30), 153-179. ]DOR: 20.1001.1.23222573.1398.8.30.8.2[
Montazer, G., Kalantari, E., & Qazinoori, S. S. (2019). Theory of policy networks: an attitude for explaining the problems of the institutional structure of science and technology policy in the islamic republic of Iran. Journal of Islamic Revolution Studies, 16(58), 7-32. Received from: http://enghelab.maaref.ac.ir/article-1-1425-fa.html. (Persain)
Moradipoor, H., Hajiani, E., & Khalife Soltani, H. (2017). Analyzing the consequences of policy making in science and technology in Iran based on the content-analysis of the higher documents. Journal of Research in Educational Science, 37, 151-178. [DOI: 10.22034/jiera.2017.57770] (Persain)
Mowery, D. C., Nelson, R. R., & Martin, B. R. (2010). Technology policy and global warning: Why new policy models are needed (or why putting new wine in old bottles won`t work). Research Policy, 39, 1011-1023. ]DOI: 10.1016/j.respol.2010.05.008[
Nelson, R. R. (1993). National innovation systems: a comparative analysis. New York: Oxford University Press.
Niosi, J. (2002). National systems of innovations are x-efficient and x-effective why some are slow learners. Research Policy, 31, 291- 302. ]DOI: 10.1016/S0048-7333(01)00142-1[
Noruzi, E., Tabatabaian, H., & Ghazinoori, S. (2016). Analyzing the effect of mediating organizations in modifying the pitfalls of national innovation system in Iran. Journal of Policy, Science, and Technology, 8(1), 15-27. [DOR: 20.1001.1.20080840.1395.9.1.3.5] (Persain)
Noruzi, N., Elahi, Sh., Hasanzadeh, A., & Hajihosseini, H. (2014). A model of political means of science and technology via meta-synthesis. Innovation Management Journal, 3(2), 103-124. Received from: http://www.nowavari.ir/article_14720.html. (Persain)
Nourizadeh, M., Kalantari, E., & Habiba, S. (2018). Modeling of Tehran residents attitude to GMFs using structural equations. Journal of Science & Technology Policy, 9(4), 71-83. ]DOR: 20.1001.1.20080840.1396.10.4.7.2[
OECD. (2005). Governance of innovation systems. Vol. 1: Synthesis report. OECD Publication.
OECD. (2012). OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012.
Panahi, J., Tabayian, K., & Tavasoli, A. (2013). A model of policies of science, technology, and innovation from the perspective of supply and demand, and infrastructures, and some policies for improving demand. Tehran, The First International Conference on Commercializing Technology. (Persain)
Preskill, H., & Russ-Eft, D. (2005). Building evaluation capacity. London: Thousand Oaks and New Delhi: Sage Publications. [DOI: 10.4135/9781412983549]
Roolaht, T. (2011). The demand-side innovation policies in the context of small EU member countires. Estonian Discussions on Economics Policy, 19(1). ]DOI: 10.15157/tpep.v19i1.436[
Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, H. C. (1999). The advocacy coalition framework: An assessment. Theories of the policy process. New York: Routledge. ]DOI: 10.4324/9780367274689[
Sarewitz, D., & Pielke Jr., R. A. (2007). The neglected heart of science policy: reconciling supply of and demand for science. Environmental Science & Research, 10(1), 5-16. ]DOI: 10.1016/j.envsci.2006.10.001[
Soltani, B. et al. (2017). A review of challenges in innovation system in Iran and some policies and resolutions for its improvement. Strategic Studies of Public Policy, 7(23), 185-198. Received from: http://sspp.iranjournals.ir/article_26808.html?lang=fa. (Persain)
Soltanzadeh, J., Heidari, K., Dabaghi, H., Amin Esmaili, H., & Ansari, R. (2016). Analyzing the functions of innovation system in Iran based on some selected studies. Modiriate Farda Journal, 15(4), 143-160. Received from: http://modiriyatfarda.ir/Article/24914. (Persain)
Soofi, A. S. (2017). A comparative study of Chinese and Iranian science & technology, and techno-industrial development policies. Technological Forecasting & Social Change, 122, 107-118. ]DOI: 10.1016/j.techfore.2016.06.017[
Taylor, M. (2008). Beyond technology-push and demand-pull: Lessons from California`s solar policy. Energy Economics, 30, 2829-2854. ]DOI: 10.1016/j.eneco.2008.06.004[
Tsipouri, L. (2013). Innovation strategies articulating supply side and demand side aspects. Discussion paper for 2013 ERAC mutual learning seminar on research and innovation policies, Session 2, Brussels, March 21, 2013. Received from: https://era.gv.at/public/documents/644/background_paper_session_2.pdf.
UNCTAD. (2005). Science, technology and innovation policy review: the islamic republic of Iran. Geneva: United Nations Publications.
UNCTAD. (2011). A framework for science, technology and innovation policy reviews: helping countries leverage knowledge and innovation for development.
UNCTAD. (2016). Science, technology and innovation policy review: islamic republic of Iran. New York and Geneva.
UNESCO. (2010). UNESCO science report 2010: the current status of science around the world. Paris: UNESCO Publishing.
Vahidi Monfared, A., & Ali Ahmadi, A. (2017). A national institute in the science and technology system of Iran through the MANA systemic model for achieving the goals of the higher documents. Management Research in Iran, 21(4), 29-48. (Persain)
Wasserman, S., & Faust, K. (1999). Social network analysis: methods and applications. Cambridge, UK: Cambridge University Press. ]DOI: 10.1017/CBO9780511815478[
Weible, C. M., & Sabatier, P. A. (2005). Comparing policy networks: marine protected areas in California. The Policy Studies Journal, 33(2), 181-201. ]DOI: 10.1111/j.1541-0072.2005.00101.x[
Zakersalehi, Gh. (2011). Analyzing the current situation of science and technology in Iran and its position. Planning and Budget Development, 115, 3-48.  Received from: https://jpbud.ir/browse.php?a_id=451&sid=1&slc_lang=fa. (Persain)