مطالعة تطبیقی سیاست‌های نظام آموزش عالی کشاورزی با رویکرد سیاست‌های کلان بخش کشاورزی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکدۀ علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

3 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکدۀ علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری. ایران

4 دانشجوی کارشناسی، رشتۀ ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکدۀ علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

امروزه آموزش عالی کشاورزی با چالش‌هایی رو‌به‌روست که از مهم‌ترین آن‌ها کاهش استقبال افراد برای تحصیل در رشته‌های مذکور و افزایش بیکاری در بین دانش‎آموختگان آن است. بنابراین مطالعۀ سیاست‌های این نظام در کشورهای پیشرو در حوزۀ کشاورزی بسیار کمک‌کننده است. هدف اصلی این مقاله بررسی سیاست‌های آموزش عالی کشاورزی با رویکرد سیاست‌های کلان بخش کشاورزی کشور بود. کشورهای مورد مطالعه شامل ایالات متحدۀ امریکا، هلند و هندوستان بود که با روش تطبیقی و استفاده از الگوی بردی انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که نظام آموزش عالی کشاورزی در کشورهای منتخب با تهدیداتی مواجه است و این موضوع عمومیت دارد و مختص کشور خاصی نیست؛ اما تفاوت کشورها در چاره‌‌اندیشی و پاسخ‌گویی به تهدیدها و تدوین سیاست‌های منسجم شفاف و کارآمد و عمل کردن به آن‌هاست که میزان موفقیت کشورها را رقم می‌زند. مطابق با یافته‌ها و براساس مطالعۀ کشورهای شبیه‌تر به ایران، اجرای راهبردهایی مانند برندسازی و جهت‌گیری بازاریابی برای نظام آموزش عالی کشاورزی پیشنهاد شده است. همچنین یافته‌های تحقیق در تدوین سیاست‌ها و راهبردهای نظام آموزش عالی کشاورزی به سیاست‌گذاران این حوزه کمک می‌کند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Agricultural Higher Education System Policies with Macro Policies Aapproach in Agricultural Sector

نویسندگان [English]

  • Asadollah Teimouri Yansari 1
  • Fatemeh Shafiee 2
  • Fatemeh Razzaghi Borkhani 3
  • Parisa Noori Darzikolaie 4
1 Professor, Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
2 Assistant Professors, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Crop Science, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
3 Assistant Professors, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Crop Science, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
4 BA Student of Agricultural Extension and Education, Faculty of Crop Sciences, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
چکیده [English]

Currently, the higher education of agriculture is facing serious challenges, the most important of which is individual's lack of interest for studying the related majors, and increased unemployment among the graduated people. Accordingly, investigating the policies of the developed countries in agriculture could be beneficial. The main purpose of this study is to analyze the policies of higher education in agriculture through the approach of macro-policy of agriculture. The target countries are the USA, Netherland, and India which were studied comparatively and based on the board model. The findings indicated that the higher education system in agriculture in the selected countries is facing challenges which are not particular to a specific country. However, the resolutions, responsiveness to threats, and coherent, transparent, and practical policies are the key reasons for their success. Suggestions are made based on the findings and the comparative studies of the similar countries to Iran to execute the branding strategies and commercializing the higher education system in agriculture. The findings could also be implemented in designing policies and strategies of higher education in agriculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • employment
  • agriculture
  • threat
Aitbayeva, G. Z. D., Zhubanova, M. K., Kulgildinova, T. A., Tusupbekova, G. M., & Uaisova, G. I. (2016). Formation of education clusters as a way to improve education. International Journal of Environmental and Science Education, 11(9), 3053-3064. [DOI: 10.12973/ijese.2016.735a]
Asadi, A., Sharifzadeh, E., Akbai, M., & Alambeigi, E. (2008). An introduction to systemic approach for developing agriculture based on agricultural knowledge and information. Tehran: Jahad Press. (Persain)
Baradaran, M., Khosravipoor, B., & Abedi, B. (2016). Basics of higher education in agriculture. Ahvaz: Agricultural Academy and National Resource Press. (Persain)
Bawden, R. (2005). Systemic development at Hawkesbury: Some personal lessons from experience. Systems Research and Behavioral Science: the Official Journal of the International Federation for Systems Research, 22(2), 151-164. [DOI: 10.1002/sres.682]
California State University, Agriculture College (2019). Our Mission, Vision, Values, and Strategic Goals. Chico400 West First Street Chico, CA 95929, Copyright © 2019 All Rights Reserved. Received from: https://www.csuchico.edu/ag/about/mission.shtml.
Croft, G. K. (2019). The US land-grant university system: an overview. CRS Report, (R45897). Congressional Research Service. Received from: https://crsreports.congress.gov R45897.
Davis, K. E., Ekboir, J., & Spielman, D. J. (2008). Strengthening agricultural education and training in sub-Saharan Africa from an innovation systems perspective: a case study of Mozambique. Journal of Agricultural Education and Extension, 14(1), 35-51. [DOI: 10.1080/13892240701820371]
Emadi, M. H. (2021). The role and significance of "innovation agricultural system" NIAS and the experience of some countries in agricultural sustainable development: some lessons for Iran's agriculture. Webinars on commercializing and developing innovative work, Imam Khomeini's institute of higher education. (Persain)
Ghasemi, E., & Sedighian, M. (2016). A comparative study of higher education of Iran and England. Payame Farhikhtegan, 1(1), 45-84. Received from:  http://ensani.ir/fa/article/355887.  (Persain)
Haddad, W. D., & Demsky, T. (1995). Education policy-planning process: an applied framework. fundamentals of educational planning 51. UNESCO, 7 Place de Fontenoy, 75700, Paris France.
Hajiheidari, F., Jafari, P., & Arasteh, H. (2015). A comparative study of aims of PhD studies in Iran and some countries. Iranian Higher Education Journal, 7(4), 107-140. (Persain)
Hejazi, S. Y., & Mashhadi, M. (2003). The effect of higher education on general development of the graduate students. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 1(3), 27-42. (Persain)
ICAR. (2012). National agricultural education project (draft document). New Delhi: Education Division, Indian Council of Agricultural Research. Received from: www.icar.org.in/files/NAEP-Projec-documentt.pdf.

Ilnicki, D. (2009). Main spatial aspects of the functioning of higher education institutions in Poland. European Spatial Research and Policy, 16(2), 79-92. [DOI: 10.2478/v10105-009-0014-4]

Indexmundi. (2020). United States-Agriculture, value added (current US$). Received from: https://www.indexmundi.com/facts/united states/indicator/NV.AGR.TOTL.CD.
Jean, R., & Christian, C. (2018). Agricultural education in today’s school system: an evaluation of agricultural and related science courses among high schools in Alabama, USA. Social Sciences, 7(11). [DOI: 10.3390/socsci7110218]
Khavari, S. E. A. H., & Jafari, P. (2019). The effective factors of productivity in academic educational programs through grounded theory. Journal of Educational Planning Studies, 8(15), 252-281. (Persain)
Kumar, N. (2016). Finding a plausible option for revitalising agricultural higher education in India: a systematic review. Journal of Higher Education Policy and Management, 38(6), 676-689. [DOI: 10.1080/1360080X.2016.1211978]
Lee, K. W., & Chung, M. (2015). Enhancing the link between higher education and employment. International Journal of Educational Development, 40(0), 19-27. [DOI: 10.1016/j. ijedudev.2014.11.014]
Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, Neatherland. (2018). Agricultural exports worth nearly €92 billion in 2017. Received from: https://www.government.nl/ministries/ministry-of-agriculture-nature-and-food-quality.  News item | 19-01-2018 | 02:00.
Mirzayi, M., & Golestani, E. (2017). Analyzing the factors of development in India based on the policy makers. Journal of Foreign Affairs, 31(2), 53-80. Received from:  http://fp.ipisjournals.ir/article_28408.html. (Persain)
Mishra, O. P. (2016). Personal communication, 28th Jan, 2016. During the International Extension Education Conference, Banaras Hindu University, Varanasi, India.
Mojarradi, G., & Karamidehkordi, E. (2016). Factors influencing practical training quality in Iranian agricultural higher education. Journal of Higher Education Policy and Management38(2), 183-195. [DOI: 10.1080/1360080X.2016.1150549]
Mulder, M., & Biemans, H. J. (2018). Agricultural education in the Netherlands: from crystallizing to dissolving?. The Journal of Agricultural Education and Extension, 24(1), 1-5. [DOI:  10.1080/1389224X.2017.1413742]
Mulder, M., & Kupper, H. (2006). The future of agricultural education: the case of the etherlands. Journal of Agricultural Education and Extension12(2), 127-139. Received from: https://eric.ed.gov/?id=EJ830213.
National Academy of Agricultural Sciences. (2005). Redefining agricultural education and extension system in changed scenario. Policy Paper. New Delhi. Received from: https://naas.org.in.
National Research Council. (2009). Transforming agricultural education for a changing world. National Academies Press.
NICH. (2020). Best colleges for agricultural sciences in America. Received from: https://www.niche.com/colleges/search/best-colleges-for-agricultural-sciences.
Noorshahi, N., Roohani, Sh., & Samiee, H. (2017). A review of higher education in America: some successful experience and strategies for Iran. The First Conference on Governance and Public Policy Making. Tehran, Sanati Sharif University, Research Institute of Policy Making in Science, Technology, and Industry, Research Institute of Governance and Policy Making of Sharif University, Tehran, Iran. Received from:  https://www.civilica.com/Paper-GPPCONFERENCE01. (Persain)
Saedmoochi, L., & Azizi, N. (2020). Analyzing the qualitative and quantitative aspects of policy making in higher education. Journal of the Macro and Strategic Policies, 8(1), 166-184. (Persain)
Salehi, Z. (2016). A comparative study of structural management and leadership at university: the case of academic jury. Journal of Iranian Higher Education, 3, 79-110. Received from: http://ihej.ir/article-912-1-fa.html. (Persain)
Shahvali, M., Aarbi, Gh., & Bijani, M. (2003). Learning triad knowledge. Isfahan: Nosooh Press. (Persain)
Sharifzadeh, M., Hosseini, S. M., & Ahmadi Gorji, H. (2016). Basics, challenges and policies of changing the higher education system of agricultural studies in line with the Islamic model of development. The Fifth Conference on Islamic-Iranian Model of Development, May 18-19, 2016. (Persain)
Sinha, S. K. (2000). Education for agriculture in India: Time for a change. Current Science Bangalore, 79(3), 302-310. Received from: https://www.jstor.org/stable/24103358.
Tamboli, P. M., & Nene, Y. L. (2013). Modernizing higher agricultural education system in India to meet the challenges of 21st century. Asian Agri-History, 17(3), 251-264.
The Supreme Leader's Website. (2021). Macro-policies of agriculture. Received from: https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=37896. May 14, 2021. (Persain)
Tishebar, M. (2016). Policy and society in India. Tehran: Institute of Cultural Studies and International Research. (Persain)
Veeravalli, D. S. (2010). Higher Education and Cluster College Concepts-Indian Views. Available on SSRN 1596070.
Wang, H. C. (2010). Institutions of higher education and the regional economy: a long-term spatial analysis. Economics Research International. [DOI: 10.1155/2010/376148]
World Meter. (2020). India Population (LIVE). Received from: https://www.worldometers.info/world-population/india-population.
World University Rankings. (2020). Times Higher Education (THE). 2019-08-20. Retrieved 2020-01-16.