دوره و شماره: دوره 8، شماره 30 - شماره پیاپی 2، شهریور 1399، صفحه 178-392 
آسیب شناسی برنامه های اقتصاد مقاومتی

صفحه 290-315

10.30507/jmsp.2020.102470

محمد حسن ملکی؛ محمدعلی احمدی شاپورآبادی؛ محمد رضا فتحی