حمایت از هویت ملّی و نمادهای آن از نظر حقوق کیفری با رویکرد سیاستهای کلی نظام

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی،بروجرد،ایران

2 دانشیاراقتصاد اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشگاه آیت الله بروجردی،بروجرد،ایران

چکیده

هویت ملّی و نمادهای آن مانند پرچم و سرود ملی عناصری جدایی‌ناپذیر از هویت هر کشور بشمار می‌روند، همچنین همبستگی و وحدت ملّی اقوام، ادیان و مذاهب مختلف در یک کشور جزء مسائل کلان و راهبردهای اساسی یک ملت بشمار می رود. هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه تطبیقی ضمانت اجراهای کیفری حمایت از ارزش ها و نمادهای هویت ملی می باشد.
این مطالعه به روش توصیفی – تحلیلی، ضمن بررسی تفصیلی اهانت علیه پرچم و نمادهای ملی در کشورهای مختلف، در جرم انگاری اهانت به پرچم و نمادهای ملی، برخی اصول جرم انگاری را که می تواند ضابطه جرم تلقی کردن رفتارهای ناقض هویت و وحدت ملّی باشند را مورد تحلیل قرار داده است.
با توجه به تاکید تقویت همبستگی، وحدت و هویت ملّی در سندچشم انداز و سیاست‌های کلی نظام در بخش وحدت و همبستگی ملی، از یک سو و توجه به ظرافت موجود در مرز بین انتقاد و اهانت ، ارتکاب رفتار اهانت آمیز به پرچم یا سرود ملی می تواند زمینه ساز گسست ملی و تضعیف هویت و اعتماد به نفس ملی، افراط گرایی، ایجاد تنفر و خشونت باشد. همچنین این رفتار در واقع اهانت به هویت ملی و تک تک افراد آن جامعه محسوب شده و می تواندموجب بروز بسیاری از رفتارهای مجرمانه و خشونت آمیز دیگر ، شعله ور شدن جریان های تجزیه طلب، مخدوش شدن وحدت ملی و هم بستگی ملت شود. در پایان پیشنهاد جرم انگاری اهانت به پرچم و سرود ملی با تصریح و احصاء رفتارهای مجرمانه مرتبط داده شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the protection of national identity and its symbols in criminal law

نویسندگان [English]

 • Mahdi Chegeni 1
 • Gholam Ali Masuminia 2
 • hossein sorkhvandi 3
1 Law School Member at Grand Ayatollah Boroujerdi university, Boroujerdi, Iran.
2 Department of Islamic Economics, Faculty of Economics, Kharazmi University
3 Graduate Student of Criminal Law and Criminology Ayatullah Boroujerdi University
چکیده [English]

This descriptive-analytical study, while analyzing the insulting against the national flag and symbols in different countries, in the crime of insulting the national flag and symbols, some principles of criminalization that can be considered criminal offenses of violating identity and national unity Has been analyzed.
With regard to the emphasis on strengthening solidarity, unity and national identity in the context of the overall vision and policy of the system in the area of ​​national unity and solidarity, on the one hand, and paying attention to the elegance on the border between criticism and insult, committing degrading behavior to a national flag or anthem. Could lead to a national breakdown and undermine national identity and self-confidence, extremism, hatred and violence. It is also a violation of the national identity and the individual of that community, and it can lead to the emergence of many other criminal and violent behaviors, the flare of separatist movements, the disruption of national unity, and the affiliation of the nation. At the end of the sentence, the offense of insulting the national flag and anthem has been linked to the specification of criminal behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

 • National Identity
 • National Symbol
 • Flag
 • National Anthem
 • Criminalization
 • قرآن کریم
 • نهج البلاغه
 • استوارت، هیمیش ( 1391)، « محدوده اصل زیان در جرم انگاری »، ترجمه علی شجاعی، دایره المعارف علوم جنایی، مجموعه مقالهها، زیر نظر: علیحسین نجفی ابرندآبادی، نشر میزان، چاپ نخست، صص 1287- 1263.
 • آقابابایی، حسین ( 1389 )، قلمرو امنیت در حقوق کیفری، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 • ----------- ( 1390)، « نسبی گرایی حقوق بشر و افراط گرایی مذهبی »، پژوهش های ، روابط بین الملل، دوره نخست، شماره اول، صص 206-183.
 • آقامحمدی، جواد؛ اسدی، سودابه (1398)، واکاوی ابعاد و مولفه های شاخصه هویت ملی در اسناد تحولی آموزش و پرورش ایران، فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان، دوره 7، شماره 27، پاییز 1398، صفحه 140-121.
 • آل داوود، علی؛ (۱۳۷۱)، نامه‌های امیر کبیر به انضمام رساله نوادر الامیر. چاپ اول. تهران: نشر تاریخ ایران.
 • براتعلی پور، مهدی (1393)، درآمدی بر سیاست هویتی در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان، دوره2، شماره7، پاییز 1393، صفحه 158-141.
 • براتعلی پور، مهدی؛ امانی، محمدرضا (1396)، کنش های هویتی در جنبش های اجتماعی جدید (مورد مطالعه؛ جنبش های اعتراضی در ایران و انگلستان)، فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان، سال پنجم؛ شماره بیستم، زمستان 1396، صفحات 27-1.
 • بهرامی پاوه، رحمت اله (1397)، تحلیلی بر روند پارادایم توسعه یافتگی و تاثیر آن بر همگرایی ملی در ایران، فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان، پاییز 1397، دوره6، شماره3.
 • پرادل، ژان (1383) ،« به دنبال جهانی شدن حقوق کیفری »، ترجمه محمد مهدی ساقیان، شماره 11، صص 178-159.
 • بصیرزاده, نرگس و عبدالکریم شاحیدر، ۱۳۹۵، بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم توهین به مقدسات اسلام از دیدگاه قانون کیفری ایران و قانون جرم سیاسی، دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، https://www.civilica.com/Paper-SHCONF02-SHCONF02_271.html
 • ترمذی، ابوعیسی محمدبن عیسی، السنن،1403ق، تحقیق: عبدالوهاب عبداللطیف، بیروت، دارالفکر، ج5
 • توکلی، فاطمه؛ آقابابایی، حسین؛ شاه ملک پور، حسن؛ (1394)، مبانی دینی و اصول جرم انگاری توهین به مقدسات و چالش های فرارو، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال ششم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1394، صفحات 74-49.
 • حبیب زاده؛ محمدجعفر (1389)، تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران، نشر تهران: دادگستر، بهار 1389، 522ص.
 • حبیب‌زاده، محمدجعفر؛ (1398)، اصل حاکمیت قانون در الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت، پایگاه مجلات تخصصی نور برنامه ریزی و آمایش فضا، بهار 1398، دوره بیست و سوم - (ویژه نامه) علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC دوره 23 بهار 1398 ویژه نامه (8 صفحه- از 35 تا 42)
 •  
 • حق­پرست، شعبان،1388، سبّ و لعن از دیدگاه فقه و اخلاق، مجموعه مقالات فقه و حقوق تطبیقی، تهران، سازمان سمت، چاپ اول
 • خرم­دل، مصطفی،(1379)، تفسیر نور، تهران، احسان،ش259.
 • دهخدا، علی اکبر ( 1373 )، لغت نامه دهخدا، ، چاپ اول از دوره جدید، تهران: مؤسسه چاپ وانتشارات دانشگاه تهران.
 • رستمی، هادی ( 1393)، جرم انگاری و کیفرگذاری در پرتو اصول محدودکنندة آزادی در نظریة لیبرال، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال پنجم، شماره اول، صص 71 -56.
 • ساریخانی، عادل ؛ چگنی، مهدی، (1390)، مبانی حرمت قذف و بررسی معین بودن مقذوف، نشریه علامه ، سال یازدهم، شماره 35 .
 • شامردی؛ غلام یحیی (1397)، درنگی در آیه «حرمت توهین به مقدسات»، مقاله 7، دوره هفتم، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 110-126.
 • طباطبائی، محمدحسین، المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1389ش.
 • عبدالهی, افسانه و حسین ایمانی یامچی، ۱۳۹۵، توهین بدون مرز به مقدسات اسلام و سازوکارهای مبارزه با آن، کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر، مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی واحدمراغه، https://www.civilica.com/Paper-CYBERM01-CYBERM01_009.html
 • قاضی نژاد، مریم؛ مهمدی، ارمغان؛ (1395)، رابطه ی بین آگاهی و ارزیابی از اجرای مجازات های رسمی و نگرش نسبت به جرم (مورد مطالعه: خمینی شهر اصفهان)، بررسی مسائل اجتماعی ایران،دوره هفتم، شماره 2، پاییزو زمستان 2395 ، ص 190-161.
 • قدسی، سیدابراهیم؛ کوهیان افضل دهکردی، امین (1388)، مقدسات و توهین به آن در حقوق کیفری ایران، مطالعات اسلامی: فقه و اصول سال چهل و یکم، شمارة پیاپی 1/83؛ پاییز و زمستان 1388 ، ص 206- 165.
 • شاذلی،سید بن قطب بن ابراهیم، فی ظلال القرآن، قاهره، دارالشروق، 1429هــ ق.
 • قهرمانی؛ رحیم، (1395)، معافیت از کیفر در جرم توهین به مأموران دولتی در حین انجام وظیفه، دوفصلنامه رویه قضایی (حقوق کیفری) شماره 2، پاییز و زمستان 1395 / صفحات 87تا 98.
 • کلینی رازی، ابوجعفر محمدبن یعقوب بن اسحاق،1401ق، الکافی، تصحیح و تعلیق: علیه علی اکبرالغفاری، چاپ چهارم، بیروت: دار صعب و دارالتعارف
 • کلینی، محمد ابن یعقوب، اصول کافی، تحقیق علی اکبرغفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1362ش.
 • کاتوزیان، ناصر ( 1377 )، فلسفه حقوق، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 • مجیدی، محمود؛ (1396)، راهکارهای تامین جرم انگاری توسعه گرا در حقوق کیفری، پژوهشنامه حقوق کیفری / سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان 9316 ، (پیاپی 15).
 • معینی علمداری، جهانگیر (1378)، « رابطه مصلحت عمومی و آزادی فردی»؛ فصلنامه حقوق، شماره44، صص 173-152.
 • منقری، نصربن مزاحم، 1403ق، وقعۀ صفّین تحقیق عبدالسلام محمد هارون، قم، کتابخانه آیت­ا.. مرعشی نجفی
 • میر محمد صادقی، حسین ( 1386 )، جرایم علیه اشخاص، چاپ اول، تهران : بنیاد حقوقی میزان.
 • میل، جان استوارت ( 1363 )، رساله دربارة آزادی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، ، چاپ سوم ، تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.
 • ناس، جان بایر ( 1387 )، تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت، چاپ هیجدهم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 • نجابت خواه، مرتضی ( 1384 )، توهین به مقدسات دینی در حوزه ی آزادی مطبوعات در ایران، انگلستان و ایالات متحده آمریکا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین ( 1391 )، جهانی شدن جرم (تقریرات درس جرم شناسی)، تهیه و تنظیم سمانه طاهری و عاطفه شیخ الاسلامی با ویرایش مجید صادق نژاد. قابل دسترس در سامانه: ir
 • ندیمی،حمید؛ (1386)، «گفتگو با دکتر حمید ندیمی، داستان این پرچم مقدس»، ماهنامه سپیده دانایی، اسفند ۱۳۸۶.
 • هادی‌منش، ابوالفضل؛ (1383)، پرچم و پرچم‌داری، از جاهلیت تا عاشورا. در: مجله «مبلغان» بهمن و اسفند ۱۳۸۳ - شماره ۶۳.
 • هاشمی، سید حسین ( 1380)، « جرم اهانت به مقدسات در نظام حقوقی اسلام و کامن لو»، مجله رواق اندیشه 2، صص 110-92.